Zmiany w zasadach odbioru odpadów komunalnych
od 1 lipca 2013.

Umowy na wywóz odpadów komunalnych.

 

Obecnie funkcjonujący system
Indywidualne umowy podpisane z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp.  z o.o. lub z innymi firmami odbierającymi odpady komunalne.

Nowy system od 01.07.2013 r.
Gmina odpowiedzialna za system gospodarki odpadami. Jednostka gminna w drodze przetargu wyłania firmę odbierającą odpady komunalne.

Naliczanie opłat za wywóz odpadów.

 

Obecnie funkcjonujący system
Rozliczanie wg normatywnych  ilości na podstawie faktury.

Nowy system od 01.07.2013 r.
Rozliczanie na podstawie złożonych w Urzędzie Gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Płatność do Gminy w formie opłaty śmieciowej zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej o wysokości stawek.

Rodzaje odbieranych odpadów.

 

Obecnie funkcjonujący system

 • zmieszane odpady komunalne
 • odpady selektywne
 • odpady wielkogabarytowe
 • odpady ulegające biodegradacji
 • odpady budowlane
 • odpady niebezpieczne
 • baterie i akumulatory

Nowy system od 01.07.2013 r.

 • zmieszane odpady komunalne
 • odpady selektywne
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji
 • odpady wielkogabarytowe
 • odpady remontowe i budowlane
 • zużyte opony
 • odpady niebezpieczne
 • zużyte baterie i akumulatory

Rodzaje odpadów bezpośrednio odbieranych od właściciela nieruchomości.

 

Obecnie funkcjonujący system

 • niesegregowane odpady komunalne
 • plastik
 • szkło z podziałem na białe i kolorowe
 • papier i opakowania wielomateriałowe
 • metal
 • szmaty
 • odpady zielone  na zlecenie telefoniczne w zakupionym worku z ceną wywozu i unieszkodliwienia   

Nowy system od 01.07.2013 r.

 • niesegregowane odpady komunalne
 • plastik i opakowania wielomateriałowe
 • szkło mieszane
 • papier i tekturę
 • metale
 • odpady zielone

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki

 

Obecnie funkcjonujący system
Na odpady zmieszane – właściciel lub administrator  nieruchomości.
Na odpady segregowane – Gmina

Nowy system od 01.07.2013 r.
Na odpady zmieszane - właściciel lub administrator  nieruchomości.
Na odpady segregowane - właściciel lub administrator  nieruchomości.

Rodzaje odpadów, jakie mogą mieszkańcy przekazać bezpłatnie do zagospodarowania.

 

Obecnie funkcjonujący system

Gminny Punkt zbiórki Odpadów Niebezpiecznych - odpady elektryczne i elektroniczne, zużyte baterie i akumulatory, zużyte lampy i świetlówki resztki farb, lakierów i klei.

Nowy system od 01.07.2013 r.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – Biała Droga
- odpady selektywne
- odpady zielone
- odpady komunalne ulegające biodegradacji
- odpady wielkogabarytowe
- odpady budowlane i remontowe Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - ul. Batorego 24
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
- zużyte świetlówki i żarówki
- zużyte baterie i akumulatory
- resztki farb, lakierów, klei WYBRANE APTEKI :
- przeterminowane leki

Rodzaje odpadów odbieranych w ramach akcji „wystawka”.

 

Obecnie funkcjonujący system

 • odpady wielkogabarytowe

Nowy system od 01.07.2013 r.

 • odpady wielkogabarytowe
 • elektrośmieci
 • zużyte opony

Prowadzenie ewidencji wywozu odpadów  komunalnych.

 

Obecnie funkcjonujący system

Pojemniki i worki na odpady niesegregowane oraz worki na odpady selektywne oznakowane numerem ewidencyjnym umowy.

Nowy system od 01.07.2013 r.

Dotychczasowy numer Umowy obowiązuje w nowym systemie ewidencji odpadów. Dla budynków wielorodzinnych pojemnik powinien być oznakowany nazwą Zarządcy lub nazwą Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24