Statystyki

 

      Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrychowie na podstawie umowy nr BZP.032.1.2013 oraz działając na podstawie art. 3,
ust. 2, pkt. 9, ppkt. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) zamieszcza poniżej informację o osiągniętych przez gminę Andrychów oraz podmioty odbierające komunalne od właścicieli nieruchomości wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2016 r.

 

Osiągnięty w 2016r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania Tr (%)

Osiągnięty w 2016r. poziom recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych Ppmts (%)

 

Osiągnięty w 2016r. poziom recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych P br (%)

 

Gmina Andrychów

0

48,8

100

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Batorego 24, 34-120 Andrychów

 

0

 

63,7

 

100

Andrychowski Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Batorego 24, 34-120 Andrychów

 

0

 

0

 

0

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o.
Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa

 

0

 

0

 

0

A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o.
Ul. Lecha 10 , 41-800 Zabrze

 

0

 

33,4

 

0

Komwad Sp. z o.o.
ul. Nadbrzeżna 58, 34-100 Wadowice

 

0

 

61,5

 

0

 

Wymagane ustawowo do osiągnięcia w 2016 roku poziomy odzysku:

a) poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Tr (%) ≤ 45
b) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych Ppmts (%) ≥ 18
c) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych P br ≥ 42

                                                                                                           
Prokurent Samoistny ZGK Sp. z o.o.
mgr inż. Jerzy Wojewodzic


 

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24