Statystyki II półrocze 2016 r.


      Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrychowie na podstawie umowy nr BZP.032.1.2013 oraz działając na podstawie art. 3, ust. 2, pkt. 9a i 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) zamieszcza poniżej informację o podmiotach prowadzących na terenie Gminy Andrychów działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

1. Andrychowski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Andrychowie ul. Batorego 24 – odebrane niesegregowane /zmieszane/ odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazał do zagospodarowania w RIPOK w Choczni prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Komunalne EKO
Sp. z o.o. w Choczni ul. Kościuszki 304.

2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. w Tylmanowej oś. Rzeka 133
– odebrane niesegregowane /zmieszane/ odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazał do zagospodarowania w RIPOK w Choczni prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Komunalne EKO Sp. z o.o. w Choczni ul. Kościuszki 304.

3. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Andrychowie ul. Batorego 24 – odebrane niesegregowane /zmieszane/ odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazał do zagospodarowania w RIPOK w Choczni prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Komunalne EKO Sp. z o.o. w Choczni ul. Kościuszki 304.

4. A.S.A. EKO Polska 41-800 Zabrze ul. Lecha 10 – odebrane niesegregowane /zmieszane/ odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazał do zagospodarowania w RIPOK w Krakowie prowadzonej przez Remondis Kraków Sp.  z o.o. ul. Półtanki 64.

5. Komwad Sp. z o. o. w Wadowicach ul. Nadbrzeżna 58 – odebrane niesegregowane /zmieszane/ odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazał do zagospodarowania w RIPOK w Choczni prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Komunalne EKO Sp. z o.o. w Choczni ul. Kościuszki 304.

 

Dane pochodzą z półrocznych sprawozdań przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Andrychów za II półrocze 2016 r.

 

 Prokurent Samoistny  ZGK Sp. z o.o.
mgr inż. Jerzy Wojewodzic

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24