Statystyki

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrychowie na podstawie umowy nr BZP.032.1.2013 oraz działając na podstawie art. 3, ust. 2, pkt. 9, ppkt. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) zamieszcza poniżej informację o osiągniętych przez gminę Andrychów oraz podmioty odbierające komunalne od właścicieli nieruchomości wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2015 r.

 

 

Osiągnięty w 2015 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania Tr (%)

Osiągnięty w 2015 r. poziom recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych Ppmts (%)

 

Osiągnięty w 2015 r. poziom recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych
P br (%)

Gmina Andrychów

0

45

100

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,
ul. Batorego 24, 34-120 Andrychów

0

24

100

Andrychowski Zakład Komunalny Sp. z o.o.,
ul. Batorego 24, 34-120 Andrychów

0

0

0

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o.,
os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa

 

0

 

0

 

0

A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o.,
ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze

0,002

74

0

Komwad Sp. z o.o.,
ul. Nadbrzeżna 58, 34-100 Wadowice

0,3

33

100

 

Wymagane ustawowo do osiągnięcia w 2015 roku poziomy odzysku:

a) poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Tr (%) ≤ 50
b) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych Ppmts (%) ≥ 16
c) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych P br ≥ 40

                                                                                                                                                                                   
Prezes ZGK Sp. z o.o.
mgr Marek Drożdż

 

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24