Statystyki I kw. 2014 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrychowie na podstawie umowy nr BZP.032.1.2013 oraz działając na podstawie art. 3, ust. 2, pkt. 9a i 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) zamieszcza poniżej informację o podmiotach prowadzących na terenie Gminy Andrychów działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

1.„ FENIKS” Ewa Polak  34-120 Andrychów/Sułkowice ul. Beskidzka 108b - zagospodarował w procesie recyklingu materiałowego zebraną odzież z włókien naturalnych w hurtowni odzieży używanej Tex Company sp. z o.o. ul.Nakielska 9 w Tarnowskich Górach.

2.Andrychowski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Andrychowie ul. Batorego 24 – odebrane niesegregowane /zmieszane/ odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazał do zagospodarowania w RIPOK w Brzeszczach prowadzonej przez Agencję Komunalną Sp. z o.o.
w Brzeszczach ul. Kościelna 7.

3.Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Krakowie ul. Barska 12 - odebrane niesegregowane /zmieszane/ odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazało do zagospodarowania w Instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Krakowie ul.Półłanki  64.

4.Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Andrychowie ul. Batorego 24 – odebrane niesegregowane /zmieszane/ odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazał do zagospodarowania w RIPOK w Brzeszczach prowadzonej przez Agencję Komunalną Sp. z o.o.
w Brzeszczach ul. Kościelna 7.

5.Komwad Sp. z o. o. w Wadowicach ul. Nadbrzeżna 58 – odebrane niesegregowane /zmieszane/ odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazał do zagospodarowania w w RIPOK w Brzeszczach prowadzonej przez Agencję Komunalną Sp. z o.o. w Brzeszczach ul. Kościelna 7.

     Dane pochodzą z kwartalnych sprawozdań przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Andrychów za I kwartał 2014r.

Prezes  ZGK Sp. z o.o.
mgr inż. Jerzy Wojewodzic

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24