Statystyki

STATYSTYKA  Z GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE ANDRYCHÓW W 2012R.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrychowie na podstawie umowy nr BZP.032.1.2013 oraz działając na podstawie art. 3, ust. 2, pkt. 9, ppkt. c ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) zamieszcza poniżej informację o osiągniętych przez gminę Andrychów oraz podmioty odbierające komunalne od właścicieli nieruchomości wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2012r.

I.   Osiągnięty przez Gminy w 2012r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia  i odzysku  innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych wynosi 18%.

1. Osiągnięty przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie 
ul.Batorego 24 w 2012r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi  metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych wynosi 13,7%.

2. Osiągnięty przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie
ul. Nowohucka 1 w 2012r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych wynosi 0 %.
Wymagany do osiągnięcia w 2012 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych powinien wynosić ≥10%.

II.  Osiągnięty przez gminę Andrychów w 2012r. poziom ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 92,96 %.

1.Osiągnięty przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie 
ul.Batorego 24  w 2012r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 83,84%.

2.Osiągnięty przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie
ul. Nowohucka 1 w 2012r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 0 %.
Wymagany do osiągnięcia w 2012 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania powinien wynosić ≤ 75%.

Prezes  ZGK Sp. z o.o.
mgr inż. Jerzy Wojewodzic

 

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24