Zużyte baterie i akumulatory

Zuzyte baterie i akumulatory możesz oddać do PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
- przy ul. Batorego 24 / teren ZGK czynny:pn – pt - 7.00-15.00

Podmiot prowadzący PSZOK: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
34-120 Andrychów, Ul.Batorego 24, Regon: 120172946

Baterie możemy również wyrzucić do specjalnych pojemników, które można znaleźć np. w sklepach sprzedających baterie, sieciach handlowych, szkołach oraz w Urzędzie Miejskim.

BATERIE TO ODPAD NIEBEZPIECZNY

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQcGrijfPdn_ZpAXeSdWX6PA7Z6gPEEAfvcMCEVZqzNu_1Akxrp

Duże zagrożenie środowiskowe i zdrowotne powodują  metale ciężkie zawarte w ogniwach, dlatego baterie po zużyciu staja się odpadem niebezpiecznym czyli takim, który ze względu na swoje właściwości wymaga specjalnego traktowania.

Niekontrolowane pozbywanie się  zużytych ogniw  prowadzi do zanieczyszczenia gleb i wód gruntowych metalami ciężkimi. Natomiast obecność  baterii w odpadach komunalnych, które są następnie unieszkodliwiane poprzez składowanie, kompostowanie lub spalanie w spalarniach odpadów prowadzi do podwyższenia zawartości metali ciężkich w odciekach składowiskowych, kompostach a także w popiołach, żużlach i wypełnieniach filtrów ze spalarni odpadów.

Metale ciężkie zawarte w ogniwach:

Kadm

Pierwiastek ten może dostać się do organizmu człowieka drogą inhalacyjną lub pokarmową. W przypadku gdy stężenie kadmu w organizmie przekroczy dopuszczalne normy, wystąpić może nadciśnienie, zmiany nowotworowe zwłaszcza gruczołu krokowego i nerek. Kadm zmienia także metabolizm pierwiastków niezbędnych dla organizmu takich jak: cynk, miedź, żelazo, mangan, wapń, selen

Rtęć

Zawartość  rtęci w bateriach stała się przedmiotem regulacji prawnych ze względu na dużą  toksyczność  tego pierwiastka. Rtęć w środowisku w wyniku reakcji chemicznych jak i pod wpływem czynników biologicznych zwłaszcza aktywności bakterii, przechodzi w najbardziej toksyczne formy metylortęć i dimetylortęć. Związki rtęci mogą trafić do organizmu człowieka poprzez spożywanie pokarmów zwłaszcza pochodzenia morskiego, w których kumuluje się ten pierwiastek.

Cynk, nikiel mangan, lit

Cynk jest stosowany powszechnie w przemyśle galwanicznym do produkcji elektrod. Działanie tego pierwiastka na środowisko i człowieka nie jest tak szerokie jak oddziaływanie opisanych wyżej metali ciężkich.Stosowane w rolnictwie komposty z odpadów komunalnych i przemysłowych oraz osady ściekowe powodują nagromadzenie tego pierwiastka w glebie. Cynk jest pierwiastkiem niezbędnym w organizmie człowieka, jednak duże dawki powodują uszkodzenie wielu procesów biochemicznych i odkładanie się jego w nerkach, wątrobie i gruczołach płciowych.

Nikiel jest również stosowany jako materiał elektrodowy. Podwyższone zawartości niklu w glebie szkodliwe są dla roślin. Zatrucie niklem wywołuje u ludzi objawy podrażnienia spojówek, błony śluzowej górnych dróg oddechowych, powstają swędzące wypryski głównie na rękach i przedramionach.

Pierwiastkiem stosowanym w galwanizerstwie jest też mangan w postaci dwutlenku. Zatrucia manganem objawiają się zmianami w ośrodkowym układzie nerwowym, a także bolami głowy, brakiem łaknienia, osłabieniem, zaburzeniami psychomotorycznymi, jak również uszkodzeniami wątroby.

Do budowy ogniw wykorzystywany jest również lit. W tym przypadku objawy toksyczne dotyczą następujących układów: nerwowego, sercowo-naczyniowego, pokarmowego a także skóry. Objawy zatrucia litem to między innymi nudności, biegunka, trądzik, wypadanie włosów.
W bateriach występuje dodatkowo wiele innych pierwiastków mogących mieć negatywny wpływ na organizmy żywe, niebezpieczny jest także elektrolit stosowany w ogniwach.

Co zrobić z zużytymi bateriami, akumulatorkami?

Jeśli posiadasz zużyte baterie lub akumulatory nie wrzucaj ich wraz z innymi odpadami do kosza na śmieci.

              

Pojemniki na zużyte baterie można znaleźć w wielu miejscach, np. w supermarketach, sklepach ze sprzętem RTV i AGD, w szkołach i przedszkolach czy urzędzie.

Jednak  zawsze możesz je przekazać do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych  mieszczącego się przy ul. Batorego 24 w Andrychowie - teren siedziby ZGK Sp. z o.o.
Przekażemy je jako operator do recyklingu. Odbiór jest bezpłatny !

http://www.portalwolow.pl/wp-content/uploads/2009/03/reba.jpg

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTCa0wyu3ngNIyshWv70eaclrwLmaVVPBQD1TKIA2OvwZHb8ywNlw

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

  • „Odzież” kod odpadów ex 20 01 10 - linia sortownicza „VALVAN” Skarżysko-Kamienne, ul. Żurawia 1.
  • „Inne odpady”  kod odpadu 19 12 12 - Sita Radom Sp. z o.o. ul. Witosa 76 26-600 Radom.
  • Niesegregowane odpady komunalne – kod odpadu 20 03 01:
  • Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Brzeszczach, ul. Kościelna 7,
  • Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krakowie, ul. Krzemieniecka 40,
  • Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36,
  • „Odpady ulegające biodegradacji” kod odpadu 20 02 01, 20 03 02 – kompostownia odpadów zielonych w Kętach ul.Kęckie Góry Północne.

 

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24