Przetargi

 

Wersja do druku - kliknij tutaj

Andrychów, dnia 16.11.2015 r.
P R Z E T A R G

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.
34-120 Andrychów ul. Batorego 24, tel: (33) 875-36-61, fax: (33) 875-31-09
e-mail: zgk@zgk.andrychow.pl www.zgk.andrychow.pl
NIP: 551-000-74-17 REGON: 120172946 KRS: 0000248524

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż następujących środków trwałych i materiałów z podziałem na 4 części:

CZĘŚĆ 1:
Używany pług do odśnieżania zimowego podnoszony tłokiem sterowanym pneumatycznie.
Podstawowe wymiary:
Szerokość;  3 250 mm,
Wysokość; 900 mm.

CENA MINIMALNA: 3 600,00 zł. brutto

CZĘŚĆ 2:
Używany pług do odśnieżania zimowego podnoszony tłokiem sterowanym pneumatycznie.
Podstawowe wymiary:
Szerokość;  3 200 mm,
Wysokość; 800 mm.

CENA MINIMALNA: 1 800,00 zł. brutto

CZĘŚĆ 3:
Sprzedaż rur stalowych o średnicy fi 600 i grubości ścianki 10 mm   o następujących długościach:

  1. Rura stalowa fi 600 mm x 10 mm x 4,30 mb.
  2. Rura stalowa fi 600 mm x 10 mm x 6,00 mb.
  3. Rura stalowa fi 600 mm x 10 mm x 4,90 mb.
  4. Rura stalowa fi 600 mm x 10 mm x 3,70 mb.
  5. Rura stalowa fi 600 mm x 10 mm x 6,00 mb.
  1. Rura stalowa fi 600 mm x 10 mm x 2,10 mb.

CENA MINIMALNA za 1 mb = 359,00 zł. brutto

CZĘŚĆ 4:
Rury stalowe fi 168 mm, grubość ścianki 3 mm.
Ilość 27 szt. o długości 6 mb. (łącznie 162 mb).

CENA MINIMALNA  za 1 mb 50,00 zł. brutto

2. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż CZĘŚĆ Nr  ...... ” należy złożyć w sekretariacie (pokój nr 10) Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  w Andrychowie ulica Batorego 24, lub emailem na adres: zgk@zgk.andrychow.pl w terminie do dnia 25.11.2015 r. do godz. 1000.

3. Otwarcie ofert nastąpi w pokoju nr 10 Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Andrychowie     ul. Batorego 24 w dniu 25.11.2015 r. o godz. 10.30
W przypadku złożenia, co najmniej dwóch równorzędnych cenowo ofert na daną Część przeprowadzona zostanie dodatkowa licytacja.

4. Pisemne oferty dla danej Części winny zawierać:
a/ pełną nazwę /dane osobowe/ oferenta wraz z adresem i telefonem kontaktowym,
b/ datę sporządzenia oferty,
c/ proponowaną cenę brutto,
d/ oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym,

5. Przetarg jest ważny, jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta dla danej Części spełniająca warunki przetargu, a zgłoszona cena brutto będzie równa lub wyższa od podanej ceny minimalnej.

6. Występujący pełnomocnicy oferentów winni legitymować się stosownym pełnomocnictwem.

7. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub nie wybrania którejkolwiek z ofert.

8. Oględzin sprzętu będącego przedmiotem przetargu można dokonać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie ul. Batorego 24 od godz. 6:30 do godz. 14:30  w dni robocze. Informacji udziela Jerzy Wojewodzic tel: (33) 875-36-61 wew. 11 ,
509 194 012.

Sporządził:                                                                                         
mgr Krzysztof Szymański    

Zatwierdził:
Prezes Zarządu
mgr Marek Drożdż

 

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24