Przetargi

 

Wrocław, dnia 09.12.2013

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
w trybie przetargu nieograniczonego
na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Andrychowie

z dnia 19.11.2013
SIWZ nr PA/13/KS/2013

I. Uprzejmie informuję, że w drodze procedury przetargowej:

1. Wyłoniono najkorzystniejszą ofertę dla zadań Pakietu  I, złożoną przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, adres korespondencyjny: Oddział Regionalny w Krakowie, Zespół Sprzedaży Korporacyjnej, Plac Kościuszki 15, 32-600 Oświęcim. Oferta spełniła wszystkie wymogi SIWZ i uzyskała najwyższą ocenę wg kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ.

2. Wyłoniono najkorzystniejszą ofertę dla zadań Pakietu II, złożoną przez UNIQA TU SA, Przedstawicielstwo w Warszawie, ul. Jastrzębowskiego 24 lok. U04, 02-786 Warszawa. Oferta spełniła wszystkie wymogi SIWZ i uzyskała najwyższą ocenę wg kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ.

II. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

1. Dla zadań Pakietu  I


Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba pkt.  w kryterium CENA

Liczba pkt.
w kryterium WARUNKI UBEZPIECZENIA

Łączna liczba punktów

2

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, adres korespondencyjny: Oddział Regionalny w Krakowie, Zespół Sprzedaży Korporacyjnej, Plac Kościuszki 15, 32-600 Oświęcim

76

13,64

89,64

3

UNIQA TU SA, Przedstawicielstwo w Warszawie, ul. Jastrzębowskiego 24 lok. U04, 02-786 Warszawa

49,18

18,18

67,36

4

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA, 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87, adres do krespondencji: 30-417 Kraków, ul. Łagiewnicka 33A

80

8,18

88,18

 

2. Dla zadań Pakietu  II

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba pkt.  w kryterium CENA

1

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, Przedstawicielstwo Korporacyjne w Krakowie, 31-095 Kraków, ul. Bożego Ciała 31

59,48

2

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, adres korespondencyjny: Oddział Regionalny w Krakowie, Zespół Sprzedaży Korporacyjnej, Plac Kościuszki 15, 32-600 Oświęcim

93,05

3

UNIQA TU SA, Przedstawicielstwo w Warszawie, ul. Jastrzębowskiego 24 lok. U04, 02-786 Warszawa

100

5

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, Biuro Regionalne w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Urszulańska 16

88,78

 

III.   W postępowaniu nie odrzucono oferty żadnego wykonawcy

IV.   Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy

V. Umowa w sprawie zamówienia publicznego dla zadań Pakietu  I i II zostanie zawarta po upływie terminu wskazanego w  art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Marcin Pietryszyn

Wersja do wydruku

 


 

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 471760-2013 z dnia 2013-11-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Andrychów
Zamówienie zostało podzielone na następujące części (pakiety). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na dowolną liczbę pakietów. PAKIET I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności
i...
Termin składania ofert: 2013-11-28
Numer ogłoszenia: 487206 - 2013; data zamieszczenia: 27.11.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 471760 - 2013 data 19.11.2013 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Batorego 24, 34-120 Andrychów, woj. małopolskie, tel. 33
8753661, fax. 33 8753109.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.11.2013 godzina 13:00, miejsce: Supra Brokers Sp. z o.o., 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, e-mail: centrala@suprabrokers.pl..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.12.2013 godzina 13:00, miejsce: Supra Brokers Sp. z o.o., 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, e-mail: centrala@suprabrokers.pl

Kliknij - pobierz załącznik zmiany SIWZ


 

Wrocław, dnia 21.11.2013 r.  

Do uczestników  przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Andrychowie   

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ  NR PA/13/KS/2013  

Działając w imieniu i na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Andrychowie, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers Sp. z o.o. udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców i informuje o następujących zmianach  w SIWZ:  

Pytanie 1: Prosimy o uwzględnienie w wykazie szkód Zamawiającego szkody nr U/232051/2010 na którą została utworzona rezerwa w wysoko ści 52.466 zł.
Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia informacje o szkodowości majątkowej o rezerwę utworzoną  z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w wysokości 52 466 zł.   

Zmiany do SIWZ:
Zmianie ulega załącznik nr 10 do SIWZ – Rejestr pojazdów. Dodany zostaje pojazd nr 38 Volvo FL 6 Elbo nr rej. KWA4AA4. Aktualny rejestr w załączeniu do odpowiedzi z dnia 21.11.2013 r.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.  

                                                                                                          Marcin Pietryszyn

Kliknij - pobierz załącznik zmiany SIWZ

 


 

Andrychów: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie

Numer ogłoszenia: 471760 - 2013; data zamieszczenia: 19.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. , ul. Batorego 24, 34-120 Andrychów, woj. małopolskie, tel. 33 8753661, faks 33 8753109.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgk.andrychow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o..
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie zostało podzielone na następujące części (pakiety). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na dowolną liczbę pakietów. PAKIET I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji PAKIET II Ubezpieczenia komunikacyjne.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 950 z późn. zm.), a w przypadku gdy rozpoczął on działalność przed wejściem w życie Ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344 ze zm.) zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Zastrzeżenie: Jeżeli Wykonawca działa w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, w przypadku udzielenia mu zamówienia, Zamawiający nie będzie zobowiązany do dopłaty ewentualnej składki w celu zrównoważenia ujemnego wyniku towarzystwa
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w zawartej umowie ubezpieczenia. Dopuszczane zmiany dotyczą, aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia, sum ubezpieczenia zmiany terminu realizacji zamówienia oraz zakresu działalności Zamawiającego przekazanych przez Zamawiającego. W przypadku aktualizacji przedmiotu i sum ubezpieczenia Wykonawca wystawi aneksy potwierdzające wprowadzone zmiany z naliczeniem dodatkowej składki lub informacją o jej ewentualnym zwrocie. Wysokość dodatkowej składki lub wysokość jej zwrotu zostanie naliczona przy użyciu stawki zastosowanej w ofercie przetargowej w systemie pro rata temporis.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgk.andrychow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Supra Brokers Sp. z o.o., 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel. 0 71 77 70 400, fax 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.11.2013 godzina 13:00, miejsce: Supra Brokers Sp. z o.o., 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, e-mail: centrala@suprabrokers.pl.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet I.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 80
  • 2. Warunki ubezpieczenia - 20

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet II.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Ubezpieczenia komunikacyjne.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Prezes Zarządu
mgr inż. Jerzy Wojewodzic

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24