Przetargi

 

Andrychów, dnia 14.11.2014 r..

Ogłoszenie o wyniku przetargu Nr PA/07/KS/2014

Dotyczy: Zawiadomienie o wyniku przeprowadzonego postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Andrychów w sezonie 2014/2015”.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Andrychowie działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), informuje, że w wyniku przeprowadzonego w/w postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:
Nazwa (firma) Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne
GER-POL Sp. Jawna A. Będkowski, J. Będkowska.
Siedziba i adres Wykonawcy: 44-100 Gliwice ul. Toszecka 101.
Cena brutto:  144.648,00 zł. (sto czterdzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści osiem złotych 00/100).
Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, przyznawanych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, spośród wszystkich ważnych ofert złożonych w niniejszym postępowaniu.
II. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty, cenny ofert i przyznane ofertom punkty w kryterium oceny ofert:
Dokonano oceny dwóch ofert.
Kryterium oceny ofert jest cena: 95 %
Termin płatności: 5%.
Ocena ofert została dokonana przez trzech członków Komisji Przetargowej.

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy
/siedziba, adres firmy/

Cena oraz liczba  punktów przyznana ofercie
/kryterium cena – 95%/

Termin płatności oraz liczba  punktów przyznana ofercie
/kryterium termin płatności – 5%/

Łączna liczba punków

1

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne
GER-POL Sp. Jawna A. Będkowski, J. Będkowska
44-100 Gliwice ul. Toszecka 101

Liczba Punktów: 285,00 pkt.

Liczba Punktów: 12,00 pkt.

Liczba Punktów: 297,00 pkt.

2

„ZYGA” USŁUGI TRANSPORTOWE Zygmunt Stepnowski
07-311 Wąsewo, Grody 13

Liczba Punktów: 233,30 pkt.

Liczba Punktów: 12,00 pkt.

Liczba Punktów: 245,30 pkt.

 

1. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania:

Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

2. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

III. Termin zawarcia umowy:

Umowa w sprawie zamówienia publicznego ustawy zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp).

 

Prezes Zarządu
mgr inż. Jerzy Wojewodzic

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgk.andrychow.pl  Nr sprawy: PA/07/KS/2014                                                                               


Andrychów: Dostawa soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Andrychów w sezonie 2014/2015
Numer ogłoszenia: 367090 - 2014; data zamieszczenia: 06.11.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
 Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. , ul. Batorego 24, 34-120 Andrychów, woj. małopolskie, tel. 33 8753661, faks 33 8753109.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgk.andrychow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Andrychów w sezonie 2014/2015.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne w miarę występowania potrzeb dostawy soli drogowej nie zbrylającej się na potrzeby zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Andrychów, w ilości do 600 ton w sezonie 2014/2015.
2. Dostarczana sól drogowa powinna odpowiadać wymogom zawartym w Polskiej Normie PN-86/C-84081/02 /zawartość chlorku sodu nie mniej niż 94%/ i posiadać opinię Instytutu Budowy Dróg i Mostów, potwierdzającą, że oferowana sól może być stosowana do posypywania nawierzchni drogowych w zimowym utrzymaniu dróg oraz atest Państwowego Zakładu Higieny, potwierdzający, że produkt odpowiada wymaganiom higienicznym z przeznaczeniem do zwalczania gołoledzi.
3. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie transportem Wykonawcy i na jego koszt samochodami samowyładowczymi na plac magazynowy Zamawiającego, sukcesywnie w miarę występowania potrzeb.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.71.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, w ilości nie mniejszej niż 300 ton każda.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • inne dokumenty
  • Opinia Instytutu Budowy Dróg i Mostów, potwierdzająca, że oferowana do sprzedaży sól może być stosowana do posypywania nawierzchni drogowych w zimowym utrzymaniu dróg. 2. Atest Państwowego Zakładu Higieny potwierdzający że produkt odpowiada wymaganiom higienicznym  z przeznaczeniem do zwalczania gołoledzi

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.Formularz oferty - sporządzony i podpisany zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając  w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia. 4. pełnomocnictwo w przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną/osoby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym, ewidencyjnym lub umowie spółki cywilnej Wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 95
2 - Termin płatności faktury - 5
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian dotyczących umowy w szczególności: 1. gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do dokonywania czynności oraz zmiana danych teleadresowych określonych w umowie. 2. w przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej. 3. jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgk.andrychow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24 pokój nr 11. email: kszymanski@zgk.andrychow.pl..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.11.2014 godzina 09:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24 pokój nr 10 /sekretariat/.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Prezes Zarządu
mgr inż. Jerzy Wojewodzic

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24