Przetargi

 

Andrychów, dnia 4.10.2013 r.

Ogłoszenie o wyniku przetargu Nr PA/10/KS/2013

Dotyczy: Zawiadomienie o wyniku przeprowadzonego postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Andrychów w sezonie 2013/2014”.

 1. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Andrychowie działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.), informuje, że w wyniku przeprowadzonego w/w postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

Nazwa (firma) Wykonawcy: OLAN Południe Sp. z o. o.

Siedziba i adres Wykonawcy: 33-200 Dąbrowa Tarnowska, Ul. Szkolna 6.
Cena brutto:  214.512,00 zł. (dwieście czternaście tysięcy pięćset dwanaście złotych 00/100).
Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, przyznawanych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, spośród wszystkich ważnych ofert złożonych w niniejszym postępowaniu.

II. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty, cenny ofert i przyznane ofertom punkty w kryterium oceny ofert:
Dokonano oceny trzech ofert.
Kryterium oceny ofert jest cena: 100%
Ocena ofert została dokonana przez trzech członków Komisji Przetargowej.

Nr oferty Nazwa Wykonawcy
/siedziba, adres firmy/
Cena oraz liczba  punktów przyznana ofercie
/kryterium cena – 100%/
1 Firma Handlowo Transportowa „WANIK” Anna Dudek
39-200 Dębica, ul. Parkowa 15.
Cena: 232.304,00 zł.
Liczba Punktów: 277,02 pkt.
2 OLAN Południe Sp. z o. o.
33-200 Dąbrowa Tarnowska, Ul. Szkolna 6
Cena: 214.512,00 zł.
Liczba Punktów: 300,00 pkt.
3 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne
GER-POL Sp. Jawna A. Będkowski, J. Będkowska
44-100 Gliwice ul. Toszecka 101
Cena: 219.136,00 zł.
Liczba Punktów: 293,67 pkt.

 

 1. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania:
  Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 2. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:
  W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 3. Termin zawarcia umowy:

Umowa w sprawie zamówienia publicznego ustawy zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp). 

Prezes Zarządu
mgr inż. Jerzy Wojewodzic

 


 

Nr sprawy: PA/10/KS/2013

Andrychów, dnia 23.09.2013 r.

Numer ogłoszenia: 384314 - 2013; data zamieszczenia: 23.09.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 384012 - 2013 data 23.09.2013 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Batorego 24, 34-120 Andrychów, woj. małopolskie, tel. 33 8753661, fax. 33 8753109.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: 03.10.2013 godzina 09:15, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24 pokój nr 10 /sekretariat/...
 • W ogłoszeniu powinno być: 03.10.2013 godzina 09:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24 pokój nr 10 /sekretariat/...

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.4.4).
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 03.10.2013 godzina 09:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24 pokój nr 10 /sekretariat/...

Prezes Zarządu
mgr inż. Jerzy Wojewodzic

 


 

Nr sprawy: PA/10/KS/2013

Andrychów, dnia 23.09.2013 r.

Andrychów: Dostawa soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Andrychów w sezonie 2013/2014
Numer ogłoszenia: 384012 - 2013; data zamieszczenia: 23.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. , ul. Batorego 24, 34-120 Andrychów, woj. małopolskie, tel. 33 8753661, faks 33 8753109.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgk.andrychow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o. o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Andrychów w sezonie 2013/2014.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne w miarę występowania potrzeb dostawy soli drogowej nie zbrylającej się na potrzeby zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Andrychów, w ilości do 800 ton w sezonie 2013/2014.

2. Dostarczana sól drogowa powinna odpowiadać wymogom zawartym w Polskiej Normie PN-86/C-84081/02 /zawartość chlorku sodu nie mniej niż 94%/ i posiadać opinię Instytutu Budowy Dróg i Mostów, potwierdzającą, że oferowana sól może być stosowana do posypywania nawierzchni drogowych w zimowym utrzymaniu dróg oraz atest Państwowego Zakładu Higieny, potwierdzający, że produkt odpowiada wymaganiom higienicznym z przeznaczeniem do zwalczania gołoledzi.

3. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie transportem Wykonawcy i na jego koszt samochodami samowyładowczymi na plac magazynowy Zamawiającego, sukcesywnie w miarę występowania potrzeb.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.71.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, w ilości nie mniejszej niż 300 ton każda.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy p.z.p.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

1. Opinia Instytutu Budowy Dróg i Mostów, potwierdzająca, że oferowana do sprzedaży sól może być stosowana do posypywania nawierzchni drogowych w zimowym utrzymaniu dróg. 2. Atest Państwowego Zakładu Higieny potwierdzający że produkt odpowiada wymaganiom higienicznym z przeznaczeniem do zwalczania gołoledzi

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty - sporządzony i podpisany zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. pełnomocnictwo w przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną/oboby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym, ewidencyjnym lub umowie spółki cywilnej Wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian dotyczących umowy w szczególności: 1. gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do dokonywania czynności oraz zmiana danych teleaderesowych określonych w umowie. 2. w przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej. 3. jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgk.andrychow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24 pokój nr 11. email: kszymanski@zgk.andrychow.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.10.2013 godzina 09:15, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24 pokój nr 10 /sekretariat/..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Prezes Zarządu
mgr inż. Jerzy Wojewodzic

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24