Przetargi

Andrychów, dnia 4.12.2014 r.

P R Z E T A R G

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
34-120 Andrychów ul. Batorego 24, tel: (33) 875-36-61, fax: (33) 875-31-09
e-mail: zgk@zgk.andrychow.pl www.zgk.andrychow.pl
NIP: 551-000-74-17 REGON: 120172946 KRS: 0000248524
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż rur stalowych fi 600 o średnicy 10 mm o następujących długościach:

  1. Rura stalowa fi 600 mm x 10 mm x 4,30 mb.
  2. Rura stalowa fi 600 mm x 10 mm x 6,00 mb.
  3. Rura stalowa fi 600 mm x 10 mm x 4,90 mb.
  4. Rura stalowa fi 600 mm x 10 mm x 3,70 mb.
  5. Rura stalowa fi 600 mm x 10 mm x 6,00 mb.
  6. Rura stalowa fi 600 mm x 10 mm x 3,80 mb.

CENA MINIMALNA za 1 mb = 369,00 zł. brutto

2. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż rur stalowych Nr  ......” należy złożyć w sekretariacie /pokój nr 10/ Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Andrychowie ulica Batorego 24, w terminie do dnia 12.12.2014 r. do godz. 10.00.

3. Otwarcie ofert nastąpi w pokoju nr 11 Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie ul. Batorego 24 w dniu 12.12.2014 r. o godz. 10.30
W przypadku złożenia, co najmniej dwóch równorzędnych cenowo ofert na daną Część przeprowadzona zostanie dodatkowa licytacja.

4. Pisemne oferty dla danej Części winny zawierać:
a/ pełną nazwę /dane osobowe/ oferenta wraz z adresem i telefonem kontaktowym,
b/ datę sporządzenia oferty,
c/ proponowaną cenę brutto,
d/ dowód wpłaty wadium,
e/ oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym.

5. Przetarg jest ważny, jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta dla danej Części spełniająca warunki przetargu, a zgłoszona cena brutto będzie równa lub wyższa od podanej ceny minimalnej.

6. Występujący pełnomocnicy oferentów winni legitymować się stosownym pełnomocnictwem.

7. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub nie wybrania którejkolwiek z ofert.

8. Oględzin sprzętu będącego przedmiotem przetargu można dokonać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie ul. Batorego 24 od godz. 7.30 do godz. 14.00 w dni robocze. Informacji udziela Krzysztof Szymański, tel: (33) 875-36-61 wew. 30 , 509 194 009.

Prezes Zarządu
mgr inż. Jerzy Wojewodzic

 

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24