Przetargi

 

Andrychów, dnia 5.06.2013 r.

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu Nr PA/06/KS/2013

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę paliw płynnych w postaci oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej”.

Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Andrychowie działając zgodnie z art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.), informuje o:

I. WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Nazwa (firma) Wykonawcy: BOMAR Marek Kołtowski ; Bogdan Sromek Spółka Jawna

Siedziba i adres Wykonawcy: 43-300 Bielsko Biała ul. Malowany Dworek 49

Cena brutto: 737.655,00 zł. (słownie: siedemset trzydzieści siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych)

Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta została złożona jako jedyna ważna w niniejszym postępowaniu.

II. WYKONAWCACH, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY:
Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:
1. BOMAR Marek Kołtowski ; Bogdan Sromek Spółka Jawna
43-300 Bielsko Biała ul. Malowany Dworek 49

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Dokonano oceny jednej oferty.
Kryterium oceny ofert jest cena: 100%
Ocena ofert została dokonana przez trzech członków Komisji Przetargowej.

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy
/siedziba, adres firmy/

Liczba punktów przyznana ofercie
/kryterium cena – 100%/

1

BOMAR Marek Kołtowski ; Bogdan Sromek Spółka Jawna
43-300 Bielsko Biała ul. Malowany Dworek 49

300,00

 

Prezes Zarządu
mgr inż. Jerzy Wojewodzic

 


 

Andrychów, dnia 23.05.2013 r.

W związku z prowadzonym postępowaniem nr PA/06/KS/2013  o zamówienie publiczne na „Dostawę oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej”, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 roku, Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że wprowadza zmiany w następujących punktach:

I SIWZ:

 1. III Przedmiot zamówienia pkt 2:

Zamiast: Paliwa płynne będące przedmiotem zamówienia musza spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych /Dz.U.  z 2012 Nr 26/.

Powinno być: "Paliwa płynne będące przedmiotem umowy muszą spełniać wymagania określone  w  Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2008 Nr 221, Poz. 1441, z późn. zm.)."

II Wzór umowy:

 1. Przedmiot umowy w § 2 pkt 3

Zamiast: Paliwa płynne będące przedmiotem zamówienia musza spełniać wymagania określone  w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 2012r w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych /Dz.U.  z 2012 Nr 26/.  

  Powinno być: "Paliwa płynne będące przedmiotem umowy muszą spełniać wymagania określone w  Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2008 Nr 221, Poz. 1441, z późn. zm.)."

 1. Cena w  § 4 pkt 4:

Zamiast: W kolumnie 5. Cena brutto 1 litra paliwa w dniu 30.05.2012 r.
Powinno być: W kolumnie 5. Cena brutto 1 litra paliwa w dniu 24.05.2013 r.

 1. Reklamacje w § 6 pkt 3 i 4

Zamiast: 3. W przypadku uznania reklamacji Zamawiający nie dokona zapłaty za paliwa o jakości niezgodnej z deklarowaną, a Wykonawca pokrywa wartość poniesionej szkody do wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami /np. za naprawę/.
4. Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze sądowej.

Powinno być: 3. W przypadku podejrzenia przez Zamawiającego odstępstw w jakości paliwa, od obowiązujących norm, obowiązuje następująca droga reklamacyjna: reklamacja powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie reklamacji oraz żądanie Zamawiającego. Od momentu przyjęcia reklamacji Wykonawca ma 14 dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji  i podjęcie decyzji o odrzuceniu lub uznaniu reklamacji. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca  pokrywa wartość poniesionej szkody do wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami (np. za naprawę). Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze sądowej.

Prezes Zarządu – Jerzy Wojewodzic

 


Znak sprawy: PA/06/KS/2013                                                                 
Andrychów, dnia 23.05.2013 r.

STRONA INTERNETOWA

Wyjaśnienia Nr 1

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawie oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej.

Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Andrychowie działając zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm), przekazuje treść zapytania wraz  z odpowiedzią.

1. Zapytanie Wykonawcy:§ 2 pkt 3 - treść zapisu zawiera błędne odesłanie do przepisów prawa. Obecnie obowiązującym aktem prawnym dot. wymagań jakościowych dla paliw ciekłych jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2008 r.,  Nr 221, Poz. 1441, z późn. zm.). Błędnie wskazane we wzorze umowy rozporządzenie wprowadziło jedynie zmianę do § 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki           z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2008 r., Nr 221, Poz. 1441, z późn. zm.). W związku z powyższym zapis w treści umowy powinien otrzymać następujące brzmienie: "Paliwa płynne będące przedmiotem umowy muszą spełniać wymagania określone  w  Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2008 Nr 221, Poz. 1441, z późn. zm.)." 

Odpowiedź: Zamawiający naniósł zmiany dotyczące odesłanie do przepisów prawa oraz zamieścił na swojej stronie internetowej informację o zmianie treści SIWZ.

2. Zapytanie Wykonawcy:§ 3 pkt 3 lit. a/ - treść zapisu do usunięcia, nie ma zastosowania  u Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu.

3. Zapytanie Wykonawcy:§ 3 pkt 6 – treść zapisu do usunięcia, ponieważ Wykonawca nie jest w stanie spełnić tego żądania oraz § 7 ust. 1 lit. b)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu.

4. Zapytanie Wykonawcy:§ 4 pkt 4 i 5 - treść zapisów do usunięcia, nie mają zastosowania  u Wykonawcy. Wykonawca nie jest zobowiązany do udokumentowania Zamawiającemu zmian cen paliw przez producenta, a wzrost cen paliw może być wyższy niż ogłoszony przez producenta, gdyż dolicza jest przecież marża handlowa. Transakcje bezgotówkowe przy użyciu kart paliwowych są dokonywane przez Wykonawcę w/g cen detalicznych brutto (cena z pylonu) obowiązujących na danej stacji paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji. Ponadto ceny za produkty paliwowe mogą być różne w każdym dniu, zależy to od warunków rynkowych oraz mogą być także różne na każdej stacji paliw Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu.

5. Zapytanie Wykonawcy:§ 5 pkt 1 - słowa: "za tygodniowy pobór paliwa przez Zamawiającego lub też" do usunięcia, gdyż nie mają zastosowania u Wykonawcy. Proponuję dodać kolejne zdania. "Za dzień sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.

Wykonawca będzie wystawiał faktury za zakupione przez Zamawiającego paliwa w danym okresie rozliczeniowym po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie później jednak niż w terminie 7 dni od ostatniego dnia przyjętego okresu rozliczeniowego.".

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie treści zapisu

6. Zapytanie Wykonawcy:§ 5 pkt 2 - po słowach: "nr ……………" proponuję dopisać słowa: "wskazane w treści faktury".

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu.

7. Zapytanie Wykonawcy: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu § 6 pkt 3 i 4 w zamian proponuję następujący zapis ” W przypadku podejrzenia przez Zamawiającego odstępstw w jakości paliwa, od obowiązujących norm, obowiązuje następująca droga reklamacyjna: reklamacja powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie reklamacji oraz żądanie Zamawiającego. Od momentu przyjęcia reklamacji Wykonawca ma 14 dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji  i podjęcie decyzji o odrzuceniu lub uznaniu reklamacji. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca  pokrywa wartość poniesionej szkody do wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami (np. za naprawę). Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze sądowej”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści zapisu tj. ” W przypadku podejrzenia przez Zamawiającego odstępstw w jakości paliwa, od obowiązujących norm, obowiązuje następująca droga reklamacyjna: reklamacja powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie reklamacji oraz żądanie Zamawiającego. Od momentu przyjęcia reklamacji Wykonawca ma 14 dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji  i podjęcie decyzji o odrzuceniu lub uznaniu reklamacji. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca  pokrywa wartość poniesionej szkody do wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami (np. za naprawę). Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze sądowej”.

8. Zapytanie Wykonawcy:§ 7 Czy zamawiający wyraża zgodę na dodanie kolejnego punktu o następującej treści: "Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych Zamawiający wystawi Wykonawcy notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu.

9. Zapytanie Wykonawcy:§ 7 ust. 1 lit. a) Wykonawca proponuje zmianę zapisu (...) 10 % niewykorzystanej części maksymalnego wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, o którym mowa § 4 pkt. 3, którego dotyczy odstąpienie w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca”.

Umowa polega na sukcesywnej sprzedaży i odstąpienie ma skutek wobec niewykonanej części umowy a więc karanie za część umowy wykonaną prawidłowo jest zbyt restrykcyjne i nielogiczne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu.

10. Zapytanie Wykonawcy:Czy istnieje możliwość zaakceptowania taryfikatora za karty paliwowe:

* 10 zł netto za kartę nową
* 10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych etc.) ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu.

11. Zapytanie Wykonawcy:Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 10 ust. 2 lit. d) jest zbyt ogólny i wszystko można pod niego podciągnąć dlatego proponuje go wprost odnieść do jakości przedmiotu umowy, której wymaga Zamawiający.
„Po dostarczeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy niespełniającego wymagań jakościowych wynikających z Umowy i SIWZ bezskutecznym pisemnym jego wezwaniu do usunięcia skutków naruszeń”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu.

12. Zapytanie Wykonawcy:Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy załącznika w postaci Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart Wykonawcy ? (wzór umowy § 12 ust 6) proponuję zapisać, że w zakresie nieuregulowanym w umowie stosuje się postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart Wykonawcy, pod warunkiem, że nie są one sprzeczne z postanowieniami Umowy oraz warunkami SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Prezes Zarządu
mgr inż. Jerzy Wojewodzic


Andrychów 16. maja 2013 r.

PA/06/KS/2013

Andrychów: Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej
Numer ogłoszenia: 190922 - 2013; data zamieszczenia: 16.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. , ul. Batorego 24, 34-120 Andrychów, woj. małopolskie, tel. 33 8752531, faks 33 8753109.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgk.andrychow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o. o..
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy, sukcesywny, w miarę występowania potrzeb zakup paliw płynnych polegający na: - Tankowaniu pojazdów i maszyn będących własnością Zamawiającego olejem napędowym ON odpowiadającym wymaganiom normatywnym w odniesieniu do PN-EN 590:2009 w ilości 136.000 l. - Tankowaniu pojazdów i maszyn będących własnością Zamawiającego benzyną bezołowiową Pb-95 odpowiadającą wymaganiom normatywnym w odniesieniu do PN-EN 228:2009 w ilości 5.500 l.

2. Paliwa płynne będące przedmiotem zamówienia musza spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 2012r w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych /Dz.U. z 2012 Nr 26/.

3. Paliwa płynne typu ON i Pb-95 tankowane będą bezpośrednio do zbiorników pojazdów, sprzętu i maszyn Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy sukcesywnie wg. bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.

4. Zamawiający tankować będzie na wybranej stacji paliw oprócz samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych tzw. sprzęt ciężki czyli dźwigi, podnośniki, walce, ładowarki, ciągniki, maszyny drogowe, a także jednostki oczyszczania miasta.

5. Niezależnie od liczby innych klientów, każdy samochód lub sprzęt zamawiającego winien być zatankowany w czasie nie dłuższym niż 30 minut od zgłoszenia się kierowcy /operatora/ do pracownika stacji paliw.

6. Wykonawca winien dysponować stacją paliw znajdującą się w odległości maksimum 3 kilometrów od siedziby Zamawiającego czynną co najmniej od poniedziałku do soboty każdego tygodnia minimum od godz. 6.00 do godz. 18.00.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.00.00-9, 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie koncesję na obrót paliwami wydaną na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo energetyczne /Dz. U. z 2003r Nr 153, poz. 1504 z późn. zm./
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art.22 ust.1 ustawy p.z.p.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art.22 ust.1 ustawy p.z.p.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art.22 ust.1 ustawy p.z.p.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
- Formularz oferty - sporządzony i podpisany zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ, - Formularz kalkulacji cenowej - sporządzony i podpisany zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. - Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, - Pełnomocnictwo - w przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną / osoby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym, ewidencyjnym lub umowie spółki cywilnej Wykonawcy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian dotyczących umowy w szczególności: - gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do dokonywania czynności oraz zmiana danych teleadresowych określonych w umowie, - w przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej, - jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgk.andrychow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów ul. Batorego 24, pokój nr 11.e-mail: kszymanski@zgk.andrychow.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie, pokój nr 10 /sekretariat/.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Prezes Zarządu
mgr inż. Jerzy Wojewodzic

 

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24