Przetargi

Andrychów, dnia 28.06.2018 r.

SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.
34-120 Andrychów ul. Batorego 24, tel: (33) 875-36-61, fax: (33) 875-31-09
e-mail: zgk@zgk.andrychow.pl www.zgk.andrychow.pl
NIP: 551-000-74-17 REGON: 120172946 KRS: 0000248524
1. Przedmiotem sprzedaży są następujące materiały:

Część 1
Dwuteownik 100x100 z rozbiórki  – 840 mb.
CENA MINIMALNA za 1 mb = 11,00 zł. brutto

Część 2
Blacha trapezowa T40 z rozbiórki  – 1500 m²
CENA MINIMALNA za 1 = 6,40 zł. brutto

Szczegóły - kliknij tutaj

2. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Sprzedaż CZĘŚĆ Nr  ...... ” należy złożyć w sekretariacie (pokój nr 10) Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Andrychowie ulica Batorego 24, w terminie do dnia 6.07.2018 r. do godz. 10.00.

3. Otwarcie ofert nastąpi w pokoju nr 10 Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Andrychowie     ul. Batorego 24 w dniu 6.07.2018 r. o godz. 10.10.
W przypadku złożenia, co najmniej dwóch równorzędnych cenowo ofert na daną Część przeprowadzona zostanie dodatkowa licytacja.

4. Pisemne oferty dla danej Części winny zawierać:
a/ pełną nazwę /dane osobowe/ oferenta wraz z adresem i telefonem kontaktowym,
b/ datę sporządzenia oferty,
c/ proponowaną cenę brutto.

5. Sprzedaż dojdzie do skutku jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta dla danej Części spełniająca warunki sprzedaży, a zgłoszona cena brutto będzie równa lub wyższa od podanej ceny minimalnej.

6. Występujący pełnomocnicy oferentów winni legitymować się stosownym pełnomocnictwem.

7. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub nie wybrania którejkolwiek z ofert.

8. Oględzin materiałów będących przedmiotem sprzedaży można dokonać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie ul. Batorego 24 od godz. 7:00 do godz. 14:00    w dni robocze.
Informacji udziela: Jerzy Wojewodzic tel: (33) 875-36-61 wew. 511; tel. kom. 509 194 012 email: jwojewodzic@zgk.andrychow.pl
Krzysztof Kamionka tel: (33) 875-36-61 wew. 527; tel. kom. 666 889 360 email: dur@zgk.andrychow.pl

Zatwierdził:
Prezes Zarządu
inż. Krzysztof Tytko

 

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24