Przetargi

 

Andrychów, dnia 19.10.2015 r.

P R Z E T A R G

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.
34-120 Andrychów ul. Batorego 24, tel: (33) 875-36-61, fax: (33) 875-31-09
e-mail: zgk@zgk.andrychow.pl www.zgk.andrychow.pl
NIP: 551-000-74-17 REGON: 120172946 KRS: 0000248524
1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż następujących środków trwałych i materiałów z podziałem na  4 części:

CZĘŚĆ 1:
Betoniarka turbinowa na konstrukcji wsporczej typ  BRS - 500/A do produkcji mas betonowych wraz ze stołem wibracyjnym do produkcji wyrobów betonowych
Rok produkcji: 1998 r.
Pojemność: 500 l
Moc: 21,5 kW
Charakterystyka techniczna betoniarki:

 • pojemność zasypowa 500 dm3
 • objętość jednego zarobu 375 dm3
 • cykl pracy 60 sek
 • wydajność 20 m3/h
 • obroty mieszadeł 33 obr/min
 • max. granulacja kruszywa naturalnego 80 mm
 • max. granulacja kruszywa łamanego 60 mm
 • moc zainstalowana 22 kW
 • max. ciśnienie układu hydraulicznego 10 Mpa
 • napięcie sieci zasilającej 400 V
 • napięcie sterowania 220; 24 V
 • min. ciśnienie wody zarobowej 0,1 Mpa
 • masa betoniarki 4 980 kg
 • poziom hałasu 80,5 dB

Budowa betoniarki:

 • mieszarka BT-500/A, konstrukcja wsporcza, tor jezdny, kosz zasypowy, instalacja wodna.

CENA MINIMALNA: 15 000,00 zł. brutto

CZĘŚĆ 2:
Sprzedaż rur stalowych o średnicy fi 600 i grubości ścianki 10 mm   o następujących długościach:

 • Rura stalowa fi 600 mm x 10 mm x 4,30 mb.
 • Rura stalowa fi 600 mm x 10 mm x 6,00 mb.
 • Rura stalowa fi 600 mm x 10 mm x 4,90 mb.
 • Rura stalowa fi 600 mm x 10 mm x 3,70 mb.
 • Rura stalowa fi 600 mm x 10 mm x 6,00 mb.
 1. Rura stalowa fi 600 mm x 10 mm x 2,10 mb.

CENA MINIMALNA za 1 mb = 359,00 zł. brutto

CZĘŚĆ 3:
Samochód ciężarowy JELCZ 317 3W nr rej. KWA E553
- rok produkcji 1988
- dopuszczalna ładowność 7500 kg
- największy dopuszczalny nacisk osi 100,00 kN
- pojemność silnika 11100,00 cm3
- moc silnika 150,00 kW

CENA MINIMALNA: 9 000,00 zł. brutto

CZĘŚĆ 4:
Rury stalowe fi 168 mm, grubość ścianki 3 mm.
Ilość 27 szt. o długości 6 mb. (łącznie 162 mb).

CENA MINIMALNA  za 1 mb 50,00 zł. brutto

2. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż CZĘŚĆ Nr  ...... ” należy złożyć w sekretariacie (pokój nr 10) Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.   w Andrychowie ulica Batorego 24, w terminie do dnia 29.10.2015 r. do godz. 10.00.

3. Otwarcie ofert nastąpi w pokoju nr 10 Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Andrychowie     ul. Batorego 24 w dniu 29.10.2015 r. o godz. 1030
W przypadku złożenia, co najmniej dwóch równorzędnych cenowo ofert na daną Część przeprowadzona zostanie dodatkowa licytacja.

4. Pisemne oferty dla danej Części winny zawierać:
a/ pełną nazwę /dane osobowe/ oferenta wraz z adresem i telefonem kontaktowym,
b/ datę sporządzenia oferty,
c/ proponowaną cenę brutto,
d/ oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym,

5. Przetarg jest ważny, jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta dla danej Części spełniająca warunki      przetargu, a zgłoszona cena brutto będzie równa lub wyższa od podanej ceny minimalnej.

6. Występujący pełnomocnicy oferentów winni legitymować się stosownym pełnomocnictwem.

7. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub nie wybrania którejkolwiek z ofert.

8. Oględzin sprzętu będącego przedmiotem przetargu można dokonać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie ul. Batorego 24 od godz. 6:30 do godz. 14:30  w dni robocze. Informacji udziela Jerzy Wojewodzic tel: (33) 875-36-61 wew. 11 , 509 194 012.

Sporządził:  
mgr Krzysztof Szymański 

Zatwierdził:
Prezes Zarządu
mgr Marek Drożdż

 

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24