Przetargi

 

Andrychów, dnia 3.07.2013 r.

Ogłoszenie o wyniku przetargu Nr PA/08/KS/2013

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa, montaż i uruchomienie platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych o udźwigu 400 kg w budynku szkoły przy ul. Wyspiańskiego 2 w Kętach”.

Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Andrychowie działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010r Nr 113, poz.759 z późn. zm.), informuje o:

I. WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Nazwa (firma) Wykonawcy: Zakład Metalowo – Elektrotechniczny „BAJPAX”.

Siedziba i adres Wykonawcy: Nieznanice, ul. Mostowska 3, 42 – 270 KOŁOMNICE.

Cena brutto: 100.245,00 zł (słownie: sto tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych 00/100).

Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta została złożona jako jedyna ważna w niniejszym postępowaniu.

II. WYKONAWCACH, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY:
Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:
1. Zakład Metalowo – Elektrotechniczny „BAJPAX”
Nieznanice, ul. Mostowska 3, 42 – 270 KOŁOMNICE

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Dokonano oceny jednej oferty.
Kryterium oceny ofert jest cena: 100%
Ocena ofert została dokonana przez trzech członków Komisji Przetargowej.

Nr oferty Nazwa Wykonawcy
/siedziba, adres firmy/
Liczba punktów przyznana ofercie
/kryterium cena – 100%/
1 Zakład Metalowo – Elektrotechniczny „BAJPAX” Nieznanice, ul. Mostowska 3, 42 – 270 Kołomnice. 300,00

 

Prezes Zarządu
mgr inż. Jerzy Wojewodzic

 


 

Znak sprawy: PA/08/KS/2013                                                                                             

Data: 28.06.2013 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę, montaż  i uruchomienie platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych o udźwigu 400 kg w budynku szkoły przy ul. Wyspiańskiego 2 w Kętach.

Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Andrychowie działając zgodnie z art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm), przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią.

Zapytanie Wykonawcy:

 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie platformy:
 2. O wymiarach 1100x1400 mm?
 3. Z napędem hydraulicznym lub elektrycznym pasowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zamianę.

Zapytanie Wykonawcy:

 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu realizacji zamówienia do 14 tygodni od podpisania umowy, ponieważ sierpień jest miesiącem urlopowy na zachodzie i w tym czasie nie są produkowane urządzenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyżej wskazane przedłużenie terminu realizacji zamówienia.

Prezes Zarządu
mgr inż. Jerzy Wojewodzic

 


Andrychów: Dostawa, montaż i uruchomienie platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych o udźwigu 400 kg w budynku szkoły przy ul. Wyspiańskiego 2 w Kętach.

Numer ogłoszenia: 240606 - 2013; data zamieszczenia: 24.06.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. , ul. Batorego 24, 34-120 Andrychów, woj. małopolskie, tel. 33 8753661, faks 33 8753109.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgk.andrychow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o. o..
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa, montaż i uruchomienie platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych o udźwigu 400 kg w budynku szkoły przy ul. Wyspiańskiego 2 w Kętach..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie i odbiór techniczny platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych o następujących parametrach TYP PLATFORMY Dźwig - zewnętrzny, Udźwig 400 kg 4 osoby, Wymiar platformy netto - 1,00 m x 1,50 m, Szyb windy - konstrukcja aluminiowa stalowa, szkieletowa, kotwiona do ścian budynku, przeszklona, kolor szary, Ilość przystanków - 4, Wysokość podnoszenia - min.6,60 m., Napęd - śrubowy, Przelot na paterze - 90° montaż przekładek uszczelniających szyby windy oraz zamontowanie systemowe wykończenie przejścia między platformą a pomieszczeniami wewnątrz budynku - kładka systemowa. Wewnątrz szybu platformy - bezspoinowa powłoka epoksydowa. DANE TECHNICZNE: Powierzchnia zabudowy w poziomie terenu bez pochylni - 3,42 m2, Powierzchnia szybu platformy - 2,24 m2, Powierzchnia użytkowa platformy - 1,50 m2, Powierzchnia pochylni - 1,90 m2, Wysokość szybu platformy ponad teren - 8,45 m. 2. Pionowy dźwig platformowy zostanie dostarczony i zamontowany w budynku szkoły przy ul. Wyspiańskiego 2 w Kętach. 3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą także wszelkie czynności pomocnicze tj. zgłoszenia, uzgodnienia, badania, rejestrację dźwigu w UDT, opracowanie instrukcji eksploatacji w języku polskim, udział w odbiorze i dopuszczeniu do ruchu przez UDT, niezbędne szkolenia oraz pozostałe nie wynikające bezpośrednio z opisu przedmiotu zamówienia, ale możliwe do przewidzenia przez Wykonawcę przed złożeniem oferty. Integralną częścią zamówienia jest opracowanie niezbędnej dokumentacji uzgodnionej z Urzędem Dozoru Technicznego i wynikającej z przepisów prawa budowlanego. Koszty tych czynności winny zostać ujęte w cenie ofertowej. 4. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi nie mniej niż 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego. 5. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej bieżącej konserwacji i naprawy urządzeń w okresie gwarancyjnym, co zostało wkalkulowane w cenę oferty..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.41.61.00-6, 45.31.31.00-5, 50.53.14.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 03.08.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Formularz oferty - sporządzony i podpisany zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ, Dokumenty stwierdzające, że osoby które będą wykonywać zamówienie posiadają uprawnienia do montażu urządzeń dźwigowych wydane przez Urząd Dozoru Technicznego; Dokumenty stwierdzające, że osoby które będą wykonywać zamówienie posiadają uprawnienia do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji i dozoru urządzeń elektrycznych;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający zgodnie z art.144 ustawy p.z.p przewiduje możliwość wprowadzenia istotnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do dokonywania czynności oraz zmiana danych teleadresowych określonych w umowie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zgk@zgk.andrychow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 34-120 Andrychów ul. Batorego 24 pokój nr 11..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.07.2013 godzina 08:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 34-120 Andrychów ul. Batorego 24 pokój nr 10 (sekretariat)..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Prezes Zarządu
mgr inż. Jerzy Wojewodzic

 

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24