Przetargi

 

Wersja wyniku przetargu do wydruku - kliknij pobierz

Andrychów, dnia 4.10.2016 r.

Ogłoszenie o wyniku przetargu Nr PA/11/KS/2016

Dotyczy: Zawiadomienie o wyniku przeprowadzonego postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników na terenie Sołectw w Gminie Andrychów”.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Andrychowie działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), informuje, że w wyniku przeprowadzonego w/w postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

1. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla części I Sołectwo Brzezinka, Sułkowice Łęg i Targanice

Nazwa (firma) Wykonawcy: F.H.U. LACH BUD Lachendro Łukasz, 34-120 Andrychów, Sułkowice, ul. Beskidzka 88
Cena brutto: 353 979,80 zł. (słownie: trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 80/100)
Uzasadnienie wyboru oferty: Złożona oferta zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i innego kryterium spośród ocenianych ofert tym samym jest najkorzystniejsza w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5a) ustawy Prawo zamówień publicznych spełnia wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz mieści się w kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla części II Sołectwo Inwałd

Nazwa (firma) Wykonawcy: Kółko Rolnicze w Inwałdzie 34-120 Andrychów, Inwałd, ul, Miła 10
Cena brutto: 119 022,90 zł. (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy dwadzieścia dwa złote 90/100)
Uzasadnienie wyboru oferty: Złożona oferta zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i innego kryterium spośród ocenianych ofert tym samym jest najkorzystniejsza w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5a) ustawy Prawo zamówień publicznych spełnia wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz mieści się w kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla części III Sołectwo Rzyki

Nazwa (firma) Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowo-Handlowe „TRANSPEED” Jan Socha Rzyki, os. Potok Kubikowski 9, 34-125 Sułkowice.
Cena brutto: 157 907,67 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedem złotych 67/100)
Uzasadnienie wyboru oferty: Złożona oferta zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i innego kryterium spośród ocenianych ofert tym samym jest najkorzystniejsza w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5a) ustawy Prawo zamówień publicznych spełnia wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz mieści się w kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla części IV Sołectwo Zagórnik

Nazwa (firma) Wykonawcy: Nowak Paweł 34-120 Andrychów, Zagórnik, ul. Oazowa 5.
Cena brutto: 77 260,73 zł. (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 73/100)
Uzasadnienie wyboru oferty: Złożona oferta zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i innego kryterium spośród ocenianych ofert tym samym jest najkorzystniejsza w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5a) ustawy Prawo zamówień publicznych spełnia wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz mieści się w kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

II. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty, cenny ofert i przyznane ofertom punkty w kryterium oceny ofert:
Kryterium oceny ofert jest cena: do 60 %
Termin płatności: do 40%.
Ocena ofert została dokonana przez trzech członków Komisji Przetargowej.


Nr oferty

Nazwa Wykonawcy
/siedziba, adres firmy/

Liczba  punktów przyznana ofercie
/kryterium cena – do 60%/

Liczba  punktów przyznana ofercie
/kryterium termin płatności – do 40%/

Łączna liczba punków

1

Przeds. Transportowo-Usługowo-Handlowe „TRANSPEED” Jan Socha Rzyki, os. Potok Kubikowski 9

Liczba Punktów: 180,00 pkt.

Liczba Punktów: 120,00 pkt.

Liczba Punktów: 300,00 pkt.

2

Kółko Rolnicze w Inwałdzie 34-120 Andrychów, Inwałd, ul. Miła 10

Liczba Punktów: 180, pkt.

Liczba Punktów: 120,00 pkt.

Liczba Punktów: 300,00 pkt.

3

F.H.U. LACH BUD Lachendro Łukasz, 34-120 Andrychów, Sułkowice, ul. Beskidzka 88

Liczba Punktów: 180,00 pkt.

Liczba Punktów: 120,00 pkt.

Liczba Punktów: 300,00 pkt.

4

Nowak Paweł 34-120 Andrychów, Zagórnik, ul. Oazowa 5

Liczba Punktów: 180,00 pkt.

Liczba Punktów: 120,00 pkt.

Liczba Punktów: 300,00 pkt.

 

1. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania:

Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

2. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

III. Termin zawarcia umowy:

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust 2 pkt 1a) ustawy  pzp). Dokładną datę zawarcia umowy Zamawiający uzgodni telefonicznie z wyłonionym Wykonawcą.
Po otrzymaniu niniejszej informacji prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru niniejszego pisma faksem na numer: 33-875-31-09 lub emailem na adres: zgk@zgk.andrychow.pl lub kszymanski@zgk.andrychow.pl
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Waszej strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.
Dziękujemy za złożenie w niniejszym postępowaniu oferty.

 

Prezes Zarządu
mgr Marek Drożdż

 

 

 

Otrzymują:

  1. Przeds. Transportowo-Usługowo-Handlowe „TRANSPEED” Jan Socha Rzyki, os. Potok Kubikowski 9. Email: pawelsocha5@wp.pl
  2. Kółko Rolnicze w Inwałdzie 34-120 Andrychów, Inwałd, ul. Miła 10. Email: biuro@jacksport.pl
  3. F.H.U. LACH BUD Lachendro Łukasz, 34-120 Andrychów, Sułkowice, ul. Beskidzka 88. Email: lachbud@gmail.com
  4. Nowak Paweł 34-120 Andrychów, Zagórnik, ul. Oazowa 5. Email: michalnowak150@interia.pl
  5. Strona internetowa Zamawiającego.
  6. Tablica ogłoszeń Zamawiającego.
  7. a/a.

 


 

Ogłoszenie przetargu na zadanie pn.:

"Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników na terenie Sołectw w Gminie Andrychów"

Znak sprawy: PA/11/KS/2016

 

 

Ogłoszenie nr 310830 - 2016 z dnia 2016-09-20 r.
Andrychów: Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników na terenie Sołectw w Gminie Andrychów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 12017294600000, ul. ul. Batorego  24, 34120   Andrychów, woj. małopolskie, państwo , tel. 338 753 661, e-mail kszymanski@zgk.andrychow.pl, faks 338 753 109.
Adres strony internetowej (URL):
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z oraniczoną odpowiedzialnością
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.zgk.andrychow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Zakład Gospodarki Komunalej Spółka z o. o. 34-120 Andrychów, ul. Batoreo 24.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników na terenie Sołectw w Gminie Andrychów
Numer referencyjny: PA/11/KS/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników na terenie Sołectw w Gminie Andrychów z podziałem na cztery części: CZĘŚĆ I Sołectwo Brzezinka: - dróg 7,680 – km, Sołectwo Sułkowice Łęg: - dróg 29,290 – km, Sołectwo Targanice: - dróg 35,402 – km, - parkingów 1100 – m2 CZĘŚĆ II Sołectwo Inwałd: - dróg 28,070 – km, - chodników 450 – mb, - parkingów 500 – m2 CZĘŚĆ III Sołectwo Rzyki: - dróg 34,720 – km, - parkingów 600 – m2 CZĘŚĆ IV Sołectwo Zagórnik: - dróg 18,716 – km, - parkingów 400 – m2 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: a) odśnieżanie dróg i zatok autobusowych pierwszej i drugiej kolejności zimowego utrzymania w standardzie III, b) odśnieżanie pozostałych dróg o nawierzchni utwardzonej w trzeciej kolejności zimowego utrzymania w standardzie IV oraz na zlecenie Generalnego Wykonawcy, c) odśnieżanie chodników, parkingów, miejsc postojowych. 3. Generalny Wykonawca dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4. Kod CPV: 90.62.00.00 – 9 usługi odśnieżania 90.63.00.00 – 2 usługi usuwania oblodzeń. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączonej specyfikacji technicznej oraz w wykazie dróg z kalkulacją szczegółową w ramach zimowego utrzymania dróg.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:90630000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Generalny Wykonawca przewiduje udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług do wysokości 40 % wartości zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/12/2018

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 2) ustawy p.z.p.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 2) ustawy p.z.p.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Generalny Wykonawca uzna warunek za spełniony, jeżeli Podwykonawca wykaże na formularzu według wzoru jak w załączniku nr 3 do SIWZ, że dysponuje sprzętem albo będzie nim dysponował, przedstawiając pisemne zobowiązanie innych podmiotów udostępniających sprzęt, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym: - ciągnik rolniczy o mocy min 50 KM z pługiem do odśnieżania i z posypywarką – rozrzutnikiem – min 1 szt. na jedno Sołectwo. - Podwykonawca musi posiadać w każdym pojeździe system GPS (kompatybilny z systemem GPS posiadanym przez Generalnego Wykonawcę - system SMOK) umożliwiający Generalnemu Wykonawcy kontrolę przejechanych kilometrów i faktycznie wykonanego zakresu rzeczowego prac. Sprzęt używany przez Podwykonawcę nie może niszczyć nawierzchni jezdni dróg. Pojazd wykonujący prace związane z zimowym utrzymaniem powinien być wyposażony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczającymi do ruchu po drogach publicznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Formularz oferty – sporządzony i podpisany zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ, b) Wykaz dróg z kalkulacją szczegółową zgodnie z Załącznikiem 1.1 do SIWZ, c) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 2) ustawy p.z.p. – sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, d) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Podwykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (według wzoru – załącznik nr 3 do SIWZ). e) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust 5, sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ /oryginał/. f) Wykonawca (dot. wszystkich wykonawców którzy złożyli oferty), w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia . Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. g) Inne dokumenty: W przypadku, gdy umocowanie do reprezentowania Podwykonawcy nie wynika ze stosownego dokumentu, a w szczególności z odpisu z właściwego rejestru, należy załączyć pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do podpisywania oferty. Pełnomocnictwo winno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienia do reprezentacji wynikają z dokumentu rejestracyjnego, ewidencyjnego lub umowy spółki cywilnej Podwykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w jednym z tych dokumentów.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa


etap nr

czas trwania etapu


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria


Kryteria

Znaczenie

cena

60

termin płatności faktury

40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa


etap nr

czas trwania etapu


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zawarcie umowy nastąpi w oparciu o wzór, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Generalny Wykonawca zgodnie z art. 144 ustawy p.z.p przewiduje możliwość wprowadzenia istotnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Podwykonawcy, w następujących okolicznościach: a/ gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do dokonywania czynności oraz zmiana danych teleadresowych określonych w umowie, b/ w przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej, c/ jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 30/09/2016, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: I    Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników na terenie Sołectw w Gminie Andrychów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników na terenie Sołectw w Gminie Andrychów z podziałem na cztery części: CZĘŚĆ I Sołectwo Brzezinka: - dróg 7,680 – km, Sołectwo Sułkowice Łęg: - dróg 29,290 – km, Sołectwo Targanice: - dróg 35,402 – km, - parkingów 1100 – m2 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: a) odśnieżanie dróg i zatok autobusowych pierwszej i drugiej kolejności zimowego utrzymania w standardzie III, b) odśnieżanie pozostałych dróg o nawierzchni utwardzonej w trzeciej kolejności zimowego utrzymania w standardzie IV oraz na zlecenie Generalnego Wykonawcy, c) odśnieżanie chodników, parkingów, miejsc postojowych. 3. Generalny Wykonawca dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4. Kod CPV: 90.62.00.00 – 9 usługi odśnieżania 90.63.00.00 – 2 usługi usuwania oblodzeń. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączonej specyfikacji technicznej oraz w wykazie dróg z kalkulacją szczegółową w ramach zimowego utrzymania dróg.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2018
5) Kryteria oceny ofert:


Kryteria

Znaczenie

cena

60

termin płatności faktury

40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: II    Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników na terenie Sołectw w Gminie Andrychów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników na terenie Sołectw w Gminie Andrychów z podziałem na cztery części: CZĘŚĆ II Sołectwo Inwałd: - dróg 28,070 – km, - chodników 450 – mb, - parkingów 500 – m2 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: a) odśnieżanie dróg i zatok autobusowych pierwszej i drugiej kolejności zimowego utrzymania w standardzie III, b) odśnieżanie pozostałych dróg o nawierzchni utwardzonej w trzeciej kolejności zimowego utrzymania w standardzie IV oraz na zlecenie Generalnego Wykonawcy, c) odśnieżanie chodników, parkingów, miejsc postojowych. 3. Generalny Wykonawca dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4. Kod CPV: 90.62.00.00 – 9 usługi odśnieżania 90.63.00.00 – 2 usługi usuwania oblodzeń. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączonej specyfikacji technicznej oraz w wykazie dróg z kalkulacją szczegółową w ramach zimowego utrzymania dróg.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2018
5) Kryteria oceny ofert:


Kryteria

Znaczenie

cena

60

termin płatności faktury

40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: III    Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników na terenie Sołectw w Gminie Andrychów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników na terenie Sołectw w Gminie Andrychów z podziałem na cztery części: CZĘŚĆ III Sołectwo Rzyki: - dróg 34,720 – km, - parkingów 600 – m2 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: a) odśnieżanie dróg i zatok autobusowych pierwszej i drugiej kolejności zimowego utrzymania w standardzie III, b) odśnieżanie pozostałych dróg o nawierzchni utwardzonej w trzeciej kolejności zimowego utrzymania w standardzie IV oraz na zlecenie Generalnego Wykonawcy, c) odśnieżanie chodników, parkingów, miejsc postojowych. 3. Generalny Wykonawca dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4. Kod CPV: 90.62.00.00 – 9 usługi odśnieżania 90.63.00.00 – 2 usługi usuwania oblodzeń. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączonej specyfikacji technicznej oraz w wykazie dróg z kalkulacją szczegółową w ramach zimowego utrzymania dróg.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2018
5) Kryteria oceny ofert:


Kryteria

Znaczenie

cena

60

termin płatności faktury

40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: IV    Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników na terenie Sołectw w Gminie Andrychów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników na terenie Sołectw w Gminie Andrychów z podziałem na cztery części: CZĘŚĆ IV Sołectwo Zagórnik: - dróg 18,716 – km, - parkingów 400 – m2 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: a) odśnieżanie dróg i zatok autobusowych pierwszej i drugiej kolejności zimowego utrzymania w standardzie III, b) odśnieżanie pozostałych dróg o nawierzchni utwardzonej w trzeciej kolejności zimowego utrzymania w standardzie IV oraz na zlecenie Generalnego Wykonawcy, c) odśnieżanie chodników, parkingów, miejsc postojowych. 3. Generalny Wykonawca dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4. Kod CPV: 90.62.00.00 – 9 usługi odśnieżania 90.63.00.00 – 2 usługi usuwania oblodzeń. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączonej specyfikacji technicznej oraz w wykazie dróg z kalkulacją szczegółową w ramach zimowego utrzymania dróg.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2018
5) Kryteria oceny ofert:


Kryteria

Znaczenie

cena

60

termin płatności faktury

40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24