Kliknij tutaj - pobierz wersję do wydruku

Kliknij tutaj - pobierz SIWZ

Kliknij tutaj - pobierz ogloszenie - wersja pdf - Unia Europejska
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

Kliknij tutaj - pobierz ogloszenie - wersja pdf - Unia Europejska
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej - ogłoszenie w witrynie TED

Kliknij tutaj - pobierz ogloszenie - wersja pdf - Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie, Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

Kliknij tutaj - pobierz Publikację Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.7.2014, 2014/S 136-244433
Przedmiot zamówienia:
CPV:90533000
Usługi gospodarki odpadami

Przetargi

 

Andrychów dnia 23.09.2014 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu Nr PA/04/KS/2014

Dotyczy: Unieważnienia przetargu nieograniczonego na „Zagospodarowanie i przetwarzanie odpadów w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów oraz   w regionalnej instalacji do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, w tym między innymi kompostowanie i unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie na regionalnym składowisku odpadów komunalnych”  – termin wykonania od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

1.  Unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
W związku z tym, iż cena Oferty przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.

Prezes Zarządu
mgr inż. Jerzy Wojewodzic


 

Andrychów, dnia 26.08.2014 r.

ZMIANA SIWZ

Wysłano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 26.08.2014 r.

W związku z prowadzonym postępowaniem nr PA/04/KS/2014 o zamówienie publiczne naZagospodarowanie i przetwarzanie odpadów w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów oraz w regionalnej instalacji do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, w tym między innymi kompostowanie i unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie na regionalnym składowisku odpadów komunalnych”, na podstawie art. 38 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 roku, Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że wprowadza zmiany w następujących punktach:

I SIWZ:

1. V Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków:

Zamiast:

1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

- Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia składowiska odpadów /w ramach niniejszego punktu należy dołączyć pozwolenie zintegrowane na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów poprzez składowanie na składowisku odpadów komunalnych/,

- Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi aktualną informację o statusie instalacji do przetwarzania odpadów jako instalacji regionalnej – Potwierdzeniem może być w szczególności odpowiedni akt prawa miejscowego wskazujący instalację do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz instalacją do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jako instalację regionalną, usytuowaną nie dalej niż 40 km od siedziby Zamawiającego – Andrychów ulica Batorego 24.

Powinno być:

1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

- Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów 200301 oraz prowadzenie składowiska odpadów powstających w wyniku przetworzenia odpadów 200301 (jeżeli prowadzi składowisko) lub umowę z prowadzącym takie składowisko posiadającym odpowiednie zezwolenie w zakresie unieszkodliwiania odpadów (należy wtedy dołączyć pozwolenie prowadzącego składowisko). Pozwolenie na unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie powinno obejmować odpady o kodach 191212, 190599, 190503, 190501,.

- Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi aktualną informację o statusie instalacji do przetwarzania odpadów i unieszkodliwiania odpadów powstałych po przetworzeniu jako instalacji regionalnej – Potwierdzeniem może być w szczególności odpowiedni akt prawa miejscowego wskazujący instalację do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz instalację do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jako instalację regionalną. Suma odległości pomiędzy siedzibą Zamawiającego oraz poszczególnymi instalacjami nie może przekraczać 40 km.

2. X. Wymagania dotyczące wadium:

Zamiast:
Wadium musi być wniesione przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert, tj. przed dniem 5.09.2014 r. godz. 10.00.

Powinno być:
Wadium musi być wniesione przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert, tj. przed dniem 19.09.2014 r. godz. 10.00.

3. XI Miejsce oraz termin składania ofert:

Zamiast:
pkt. 1. Ofertę należy złożyć w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie ul. Batorego 24 pokój nr 10 /sekretariat/ w terminie do dnia 5.09.2014 r. do godz. 10:00

Powinno być:
pkt. 1. Ofertę należy złożyć w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie ul. Batorego 24 pokój nr 10 /sekretariat/ w terminie do dnia 19.09.2014 r. do godz. 10:00

4. XIII Miejsce oraz termin składania ofert:

Zamiast:
pkt. 3. Kopertę należy zaadresować i opisać jak niżej:


Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
34-120 Andrychów ul. Batorego 24
Oferta w postępowaniu pn:
Przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych"
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 5.09.2014 r. godz. 10.15

 

 

Powinno być:
pkt. 3. Kopertę należy zaadresować i opisać jak niżej:


Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
34-120 Andrychów ul. Batorego 24
Oferta w postępowaniu pn:
Przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych"
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 19.09.2014 r. godz. 10.15

 

 

5. XIV Miejsce oraz termin otwarcia ofert:

Zamiast:
pkt. 1 Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Gospodarki Komunalnej spółka z o. o.  w Andrychowie ulica Batorego 24 – pokój nr 11 w dniu 5.09.2014 r. o godz. 10:15

Powinno być:
pkt. 1 Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Gospodarki Komunalnej spółka z o. o.  w Andrychowie ulica Batorego 24 – pokój nr 11 w dniu 19.09.2014 r. o godz. 10:15

6. II Wzór umowy:

Zamiast:
§ 3 pkt 4. Wykonawca musi posiadać status instalacji regionalnej w regionie zachodnim województwa małopolskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie  z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Powinno być:
§ 3 ust 4 projektu umowy na następującą: Wykonawca musi posiadać status instalacji regionalnej w regionie zachodnim województwa  małopolskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach w zakresie instalacji do  mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i unieszkodliwiania odpadów powstających w wyniku takiego przetwarzania. W przypadku nieposiadania instalacji unieszkodliwiania odpadów powstających w wyniku mechaniczno - biologicznego przetwarzania, wykonawca musi posiadać umowę z administratorem takiej instalacji mającej status instalacji regionalnej w regionie zachodnim województwa  małopolskiego

Prezes Zarządu – Jerzy Wojewodzic

 


 

Znak sprawy: PA/04/KS/2014
Andrychów, dnia 26.08.2014 r.

STRONA INTERNETOWA

Wyjaśnienia Nr 1

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zagospodarowanie i przetwarzanie odpadów w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów oraz w regionalnej instalacji do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, w tym między innymi kompostowanie i unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie na regionalnym składowisku odpadów komunalnych”

Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Andrychowie działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm), przekazuje treść zapytania wraz  z odpowiedzią.

Pytanie nr 1.
Zgodnie z treścią SIWZ przedmiotem zamówienia  jest przyjęcie  i zagospodarowanie niesegregowanych /zmieszanych/ odpadów komunalnych  w ilości do 10.000 Mg na instalację mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. /Dz. U. z 2010 r. Nr 185,  poz.1243 z późn. zm./ i na niżej wymienionych warunkach:
1.1 Odpady, które zamawiający będzie dostarczał do instalacji to odpady komunalne o kodzie 20 03 01 pochodzące z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z którymi Zamawiający ma zawarte umowy cywilnoprawne.
1.2 Szacunkowa ilość dostarczanych odpadów do instalacji to około 833 Mg miesięcznie.
1.3 Wszystkie dostarczane odpady muszą być ważone na legalizowanej wadze samochodowej.
1.4 Wykonawca musi posiadać status instalacji regionalnej w regionie zachodnim województwa małopolskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
1.5 Instalacja nie może być zlokalizowana dalej niż 40 km od siedziby Zamawiającego.
1.6 Wykonawca zabezpieczy odbiór odpadów od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 20:00, a w soboty od 6:00 do 14:00.
1.7 Na potwierdzenie faktycznej ilości dostarczonych odpadów Wykonawca będzie podpisywał karty przekazania odpadów.
1.8 Każda dostawa odpadów przez Zamawiającego będzie ewidencjonowana przez Wykonawcę  z obligatoryjnym rozbiciem na: nr rej. pojazdu dostarczającego odpad, określony kod odpadu, rodzaj oraz datę i godzinę dostarczenia odpadów, a także informacją o miejscu /gminie, rejonie, sektorze/, z którego odpady zostały zebrane.
1.9 Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu miesiąca /do 5-tego dnia roboczego następnego miesiąca/ przesłać w formie elektronicznej zestawienie wag pojazdów Zamawiającego za dany  miesiąc.
1.10 Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia koniecznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów wymaganych ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) w okresie miesięcznym, kwartalnym i rocznym.
1.11 Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu informacje wymagane ustawą  o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, konieczne do rozliczenia poziomów osiąganych poziomów odzysku  i recyklingu poszczególnych grup odpadów.
2. Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi, obrazują możliwą wielkość  i zakres przedmiotu zamówienia oraz mogą być pomocne na etapie przygotowywania oferty.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, co oznacza że Wykonawca  może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.

Czy wobec tego zamawiający właściwie określił w dalszej treści SIWZ Rozdział V pkt. 1.1 uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności? Proszę wskazać przepis prawa, stanowiący, że instalacja MBP wskazana w Uchwale w sprawie wykonywania planu gospodarki odpadami musi również posiadać status Regionalnego składowiska oraz, że wszystkie odpady po przetworzeniu na instalacji MBP muszą zostać zdeponowane na składowisku regionalnym?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby instalacja MBP miała również status Regionalnego Składowiska.

Pytanie nr 2.
Zgodnie z treścią SIWZ 1.3 wszystkie dostarczane odpady muszą być ważone na legalizowanej wadze samochodowej.
Gdzie zlokalizowana będzie waga o której mowa?
Odpowiedź:
Odpady będą ważone na wadze zamawiającego przy ul. Biała Droga w Andrychowie (teren składowiska) oraz na wadze Wykonawcy.
Pytanie nr 3:
Zgodnie z treścią SIWZ 1.5 Instalacja nie może być zlokalizowana dalej niż 40 km od siedziby Zamawiającego.
Czy wobec tego Zamawiający miał na uwadze instalację MBP czy też składowisko na którym mają być zdeponowane pozostałości z przetwarzania odpadów?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że instalacja MBP nie może być zlokalizowana dalej niż 40 km od siedziby Zamawiającego.

Pytanie nr 4:
Zgodnie z treścią SIWZ 1.5 Instalacja nie może być zlokalizowana dalej niż 40 km od siedziby Zamawiającego.
Proszę o wskazanie podstawy prawnej i wyjaśnienie czy jest to zgodne z aktualnie obowiązującymi Uchwałami Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego”?

Odpowiedź:
Podstawa prawna Uchwała Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego” z późniejszymi zmianami.
Zamawiający informuję, że jest to zgodne z aktualnie obowiązującymi Uchwałami Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego.

Pytanie nr 5:
Zgodnie z treścią SIWZ 1.11 Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu informacje wymagane ustawą  o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, konieczne do rozliczenia poziomów osiąganych poziomów odzysku  i recyklingu poszczególnych grup odpadów.

W jakich terminach i w jakiej formie Wykonawca ma przekazywać zamawiającemu informacje o których mowa?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania w terminie do 10 dni po zakończeniu kwartału w formie pisemnej informacje niezbędne do rozliczenia poziomów odzysku odpadów ulegających biodegradacji w zakresie:
- ilości odpadów o kodzie 191212 powstałych po przetworzeniu odpadów 200301 przeznaczonych do składowania (frakcja większa niż 80 mm) i sposobie ich zagospodarowania,
- ilości odpadów 191212 powstałych po przetworzeniu odpadów 200301 przeznaczonych do zagospodarowania w sposób inny niż składowanie czyli mniejsza niż 80 mm i sposobie ich zagospodarowania,
- ilości odpadów o kodzie 190599 powstałych po przetworzeniu odpadów 191212 nie spełniających rozporządzenia o MBP oraz ilości odpadów 190599 powstały po przetworzeniu odpadów 191212 spełniających wymagania Ministerstwa Środowiska o MBP i sposobie ich zagospodarowania.
Dodatkowo do 10 dni Wykonawca zobowiązany jest do przekazania informacji w zakresie rodzajów i ilości surowców wtórnych wytworzonych z dostarczonych przez zamawiającego odpadów 200301.

Pytanie nr 6:
Zgodnie z treścią SIWZ w postepowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
- Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia składowiska odpadów /w ramach niniejszego punktu należy dołączyć pozwolenie zintegrowane na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów poprzez składowanie na składowisku odpadów komunalnych/,
- Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi aktualną informację o statusie instalacji do przetwarzania odpadów jako instalacji regionalnej – Potwierdzeniem może być w szczególności odpowiedni akt prawa miejscowego wskazujący instalację do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz instalacją do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jako instalację regionalną, usytuowaną nie dalej niż 40 km od siedziby Zamawiającego – Andrychów ulica Batorego 24.

Czy wobec tego zamawiający wymaga spełnienia obu tych warunków łącznie?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie muszą być oba te warunki spełnione łącznie.

Pytanie nr 7:
Zgodnie z treścią SIWZ w postepowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
- Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia składowiska odpadów /w ramach niniejszego punktu należy dołączyć pozwolenie zintegrowane na prowadzenie działalności  w zakresie unieszkodliwiania odpadów poprzez składowanie na składowisku odpadów komunalnych/,
- Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi aktualną informację o statusie instalacji do przetwarzania odpadów jako instalacji regionalnej – Potwierdzeniem może być w szczególności odpowiedni akt prawa miejscowego wskazujący instalację do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz instalacją do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jako instalację regionalną, usytuowaną nie dalej niż 40 km od siedziby Zamawiającego – Andrychów ulica Batorego 24.
Czy wobec tego Zamawiający ma na uwadze również składowiska odpadów innych niż niebezpieczne oraz o określenie jakie kody odpadów mają być dopuszczone do składowania  w przedstawionych zezwoleniach?

Odpowiedź:
Zamawiający ma również na uwadze składowanie odpadów innych niż niebezpieczne. Dopuszczone do składowania mają być odpady o kodach 191212; 190599; 190503; 190501.

Pytanie nr 8:
Zgodnie z treścią paragrafu 2 projektu umowy przedmiotem zamówienia jest przyjęcie  i zagospodarowanie niesegregowanych /zmieszanych/ odpadów komunalnych w ilości do 10.000 Mg na instalację mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. /Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243   z późn. zm./ i na niżej wymienionych warunkach. Natomiast w treści ogłoszenia Zamawiający napisał, że przedmiotem postępowania jest zagospodarowanie i przetwarzanie odpadów   w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów oraz w regionalnej instalacji do składowania odpadów powstałych w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w tym między innymi kompostowanie i unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie na regionalnym składowisku odpadów komunalnych.
Proszę o wyjaśnienie powstałych rozbieżności?
Proszę również o wyjaśnienie zapisów dotyczących kompostowania, a zwłaszcza jakiego rodzaju odpady mają być poddawane procesowi kompostowania?

Odpowiedź:
Ad 1. Zamawiający informuje, że ma na uwadze przyjęcie, zagospodarowanie i przetwarzanie odpadów   w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów oraz w regionalnej instalacji do składowania odpadów powstałych w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w tym między innymi kompostowanie i unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie na regionalnym składowisku odpadów komunalnych zgodnie  z wymogami określonymi w ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. /Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243 z późn. zm./
Ad. 2 Kompostowaniu podlegać mają odpady o kodzie 191212 powstałe do zagospodarowania w sposób inny niż składowanie.

Pytanie nr 9:
Zgodnie z treścią paragrafu 3 projektu umowy pkt 4 Wykonawca musi posiadać status instalacji regionalnej w regionie zachodnim województwa małopolskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie  z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Proszę o określenie jakiego rodzaju instalację ma Zamawiający na uwadze?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wszelkie przewidziane obowiązującymi przepisami instalacje regionalne spełniające wymagania dla instalacji regionalnych wykazanych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Małopolskiego.

Pytanie nr 10:
Zgodnie z treścią paragrafu 3 projektu umowy pkt 10 Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia koniecznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów . . . .

Proszę o sprecyzowanie jakiego rodzaju poziomy odzysku i recyklingu ma Zamawiający na uwadze?
Możliwe do osiągnięcia poziomy odzysku i recyklingu wynikają z efektywności selektywnej zbiórki odpadów „u źródła” na terenie poszczególnych Gmin. Wszystkie odpady pochodzące  z selektywnej zbiórki są poddawane przetworzeniu i przekazywane do recyklerów, natomiast przetwarzanie odpadów zmieszanych w RIPOK stanowi tylko uzupełnienie pozwalające zwiększyć efektywność systemu.
Odpowiedź:
Zamawiający ma uwadze ograniczenie poziomu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w tej sprawie.

Pytanie nr 11:
Zgodnie z treścią paragrafu 3 projektu umowy wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie usługi będącej przedmiotem umowy ograniczone jest cena brutto w wysokości ogółem do kwoty stanowiącej iloczyn 10.000 Mg odpadów i ceny jednostkowej.

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia ilość niesegregowanych /zmieszanych/ odpadów komunalnych do przyjęcia i zagospodarowania wynosi do 10.000 Mg.

Proszę o wyjaśnienie co stanie się w przypadku, gdy faktyczna ilość niesegregowanych /zmieszanych/ odpadów komunalnych do przejęcia i zagospodarowania przekroczy 10.000 mg.

Odpowiedź:
W przypadku przekroczenia zakładanej ilości odpadów niesegregowanych (powyżej 10.000 Mg)  Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6) Prawo zamówień publicznych.

Prezes Zarządu – Jerzy WojewodzicZnak sprawy: PA/04/KS/2014                                                    Andrychów, dnia 16.07.2014 r.
18/07/2014    S136    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie   o zamówieniu - Procedura otwarta 
Polska-Andrychów: Usługi gospodarki odpadami
2014/S 136-244433
Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
„Zagospodarowanie i przetwarzanie odpadów w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów oraz w regionalnej instalacji do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, w tym między innymi kompostowanie i unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie na regionalnym składowisku odpadów komunalnych”

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 1 / 17
Unia Europejska
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu
Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)
Sekcja I : Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: Ulica Batorego 24
Miejscowość: Andrychów Kod pocztowy: 34-120 Państwo: Polska (PL)
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: +48 338753661
Osoba do kontaktów: Krzysztof Szymański
E-mail: kszymanski@zgk.andrychow.pl Faks: +48 338753109
Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.zgk.andrychow.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
Więcej informacji można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.I)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.III)
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
Agencja/urząd krajowy lub federalny
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
Podmiot prawa publicznego
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
Inna: (proszę określić)
Spółka z o. o.
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 2 / 17
Ogólne usługi publiczne
Obrona
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Środowisko
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inny: (proszę określić)
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:
tak nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 3 / 17
Sekcja II : Przedmiot zamówienia
II.1) Opis :
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
Zagospodarowanie i przetwarzanie odpadów w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów oraz w
regionalnej instalacji do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno - biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, w tym między innymi kompostowanie i unieszkodliwianie
odpadów poprzez składowanie na regionalnym składowisku odpadów komunalnych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług :
Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu
Roboty budowlane Dostawy Usługi
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych
środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą
Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form
Kategoria usług: nr: 27
Zob. kategorie usług w załączniku
C1
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :
Gmina Andrychów
Kod NUTS: PL216
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ):
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy)
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba : _____
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : _____ uczestników planowanej umowy ramowej
Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach : _____ albo w miesiącach : _____
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat :
_____
Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : _____ Waluta :
albo
Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 4 / 17
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)
_____
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu :
1. Przedmiotem zamówienia jest przyjęcie i zagospodarowanie niesegregowanych /zmieszanych/ odpadów
komunalnych w ilości do 10.000 Mg na instalację mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów zgodnie
z wymogami określonymi w ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. /Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243 z
późn. zm./ i na niżej wymienionych warunkach:
1.1 Odpady, które zamawiający będzie dostarczał do instalacji to odpady komunalne o kodzie 20 03 01
pochodzące z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z którymi Zamawiający ma zawarte umowy
cywilnoprawne.
1.2 Szacunkowa ilość dostarczanych odpadów do instalacji to około 833 Mg miesięcznie.
1.3 Wszystkie dostarczane odpady muszą być ważone na legalizowanej wadze samochodowej.
1.4 Wykonawca musi posiadać status instalacji regionalnej w regionie zachodnim województwa małopolskiego
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach.
1.5 Instalacja nie może być zlokalizowana dalej niż 40 km od siedziby Zamawiającego.
1.6 Wykonawca zabezpieczy odbiór odpadów od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 20:00, a w
soboty od 6:00 do 14:00.
1.7 Na potwierdzenie faktycznej ilości dostarczonych odpadów Wykonawca będzie podpisywał karty
przekazania odpadów.
1.8 Każda dostawa odpadów przez Zamawiającego będzie ewidencjonowana przez Wykonawcę z
obligatoryjnym rozbiciem na: nr rej. pojazdu dostarczającego odpad, określony kod odpadu, rodzaj oraz datę
i godzinę dostarczenia odpadów, a także informacją o miejscu /gminie, rejonie, sektorze/, z którego odpady
zostały zebrane.
1.9 Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu miesiąca /do 5-tego dnia roboczego następnego miesiąca/
przesłać w formie elektronicznej zestawienie wag pojazdów Zamawiającego za dany miesiąc.
1.10 Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia koniecznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów
wymaganych ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity
Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) w okresie miesięcznym, kwartalnym i rocznym.
1.11 Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu informacje wymagane ustawą o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie, konieczne do rozliczenia poziomów osiąganych poziomów odzysku i recyklingu
poszczególnych grup odpadów.
2. Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi, obrazują możliwą wielkość i zakres
przedmiotu zamówienia oraz mogą być pomocne na etapie przygotowywania oferty.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, co oznacza że Wykonawca może
złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90533000
II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak nie
II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)
To zamówienie podzielone jest na części: tak nie
(jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 5 / 17
tylko jednej części
jednej lub więcej części
wszystkich części
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych:
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : tak nie
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia :
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
_____
(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : _____ Waluta :
albo
Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy)
Opcje : tak nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
_____
(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak nie
Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana) _____ albo Zakres: między : _____ i: _____
(jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień:
w miesiącach: _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: 01/01/2015 (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: 31/12/2015 (dd/mm/rrrr)
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 6 / 17
Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy)
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 30000,00 PLN (słownie:
trzydzieści tysięcy złotych).
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
(jeżeli dotyczy)
_____
III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : tak nie
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
1. Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia składowiska odpadów.
2. Aktualną informację o statusie instalacji do przetwarzania odpadów jako instalacji regionalnej –
Potwierdzeniem może być w szczególności odpowiedni akt prawa miejscowego wskazujący instalację do
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz instalacją do składowania odpadów powstających w
procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z
sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
III.2) Warunki udziału:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od Wykonawcy
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 pkt.1
– 4 ustawy p.z.p. sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ /oryginał/.
2. Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia składowiska odpadów.
3. Aktualną informację o statusie instalacji do przetwarzania odpadów jako instalacji regionalnej –
Potwierdzeniem może być w szczególności odpowiedni akt prawa miejscowego wskazujący instalację do
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz instalacją do składowania odpadów powstających w
procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z
sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie, o
spełnianiu każdego z warunków o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy p.z.p. składa co najmniej jeden z tych
Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 7 / 17
B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający
żąda od Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p. następujących
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków o których
mowa w art. 24 ust.1, sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 2a do SIWZ /oryginał/.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy p.z.p. – wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.
24 ust. 1 pkt. 2 ustawy p.z.p. sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 2b do SIWZ /oryginał/.
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz.331 z póź. zm.) lub informacje o tym, że wykonawca nie
należy do grupy kapitałowej: sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ /oryginał/.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt. B.2, B.3 i B.4 – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
b/ nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców
oddzielnie.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli
Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie
art.22 ust.1 ustawy p.z.p.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków
określonych w pkt.1 ppkt. 1.1 – 1.4 winien spełniać co
najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci
Wykonawcy wspólnie.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonywania zamówienia lub zdolnościach
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
_____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 8 / 17
finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamówienia.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli
Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie
art.22 ust.1 ustawy p.z.p.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
_____
III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: (jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
_____
III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: tak nie
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 9 / 17
Sekcja IV : Procedura
IV.1) Rodzaj procedury:
IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
_____
Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) : tak nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)
Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
_____
Dialog konkurencyjny
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
(procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców: _____
albo
Przewidywana minimalna liczba: _____ i (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna _____
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
_____
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu: (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert : tak nie
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))
Najniższa cena
albo
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)
kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria Waga Kryteria Waga
1. _____ _____ 6. _____ _____
2. _____ _____ 7. _____ _____
3. _____ _____ 8. _____ _____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 10 / 17
Kryteria Waga Kryteria Waga
4. _____ _____ 9. _____ _____
5. _____ _____ 10. _____ _____
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna tak nie
(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
_____
IV.3) Informacje administracyjne:
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy)
PA/04/KS/2014
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
tak nie
(jeżeli tak)
Wstępne ogłoszenie
informacyjne
Ogłoszenie o profilu nabywcy
Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia: ______ (dd/mm/rrrr)
Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: (w
przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data: ______ Godzina: _____
Dokumenty odpłatne tak nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: _____ Waluta: _____
Warunki i sposób płatności:
_____
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 05/09/2014 Godzina: 10:00
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom: (jeżeli
jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data: ______
IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Dowolny język urzędowy UE
Język urzędowy (języki urzędowe) UE:
PL
Inny:
_____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 11 / 17
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do: : ______
albo
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 05/09/2014 (dd/mm/rrrr) Godzina10:15
(jeżeli dotyczy)Miejscowość: 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
tak nie
(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
_____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 12 / 17
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się : tak nie
(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
_____
VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej : tak nie
(jeżeli tak) Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):
_____
VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)
Wszelkie informacje i wymagania Zamawiającego oraz warunki i procedura składania ofert są opisane
szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWIZ), która jest udostępniona na stronie
internetowej Zamawiającego od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej do dnia upływu składania ofert.
VI.4) Procedury odwoławcze:
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska (PL)
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy: (URL) _____
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____
Tel.: _____
E-mail: Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____
VI.4.2) Składanie odwołań: (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom, a także innym podmiotom jeżeli
mają, bądź mieli interes w uzyskaniu zamówienia, lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy.
Procedury odwołania i skargi do sądu uregulowane są odpowiednio w Rozdziale 2 i 3 Działu VI, art. 180-198
ustawy Pzp.
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 13 / 17
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska (PL)
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy: (URL) _____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/07/2014 (dd/mm/rrrr) - ID:2014-093138
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 14 / 17
Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe
I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Oficjalna nazwa: _____ Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____
Osoba do kontaktów: _____
E-mail: Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____
II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Oficjalna nazwa: _____ Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____
Osoba do kontaktów: _____
E-mail: Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____
III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Oficjalna nazwa: _____ Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____
Osoba do kontaktów: _____
E-mail: Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____
IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca
Oficjalna nazwa _____ Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość _____ Kod pocztowy _____
Państwo _____
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 15 / 17
Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą _____
Część nr : _____ Nazwa : _____
1) Krótki opis:
_____
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny:
3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt
bez VAT: _____
Waluta:
albo
Zakres: między : _____ i: _____ Waluta:
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 16 / 17
Załącznik C1 – Zamówienia ogólne
Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia
Dyrektywa 2004/18/WE
Kategoria nr [1] Przedmiot
1 Usługi konserwacyjne i naprawcze
2 Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty
3 Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty
4 Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą
5 Usługi telekomunikacyjne
6 Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]
7 Usługi komputerowe i usługi z nimi związane
8 Usługi badawcze i rozwojowe [5]
9 Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych
10 Usługi badania rynku i opinii publicznej
11 Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane
12 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych
13 Usługi reklamowe
14 Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem
15 Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy
16 Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne
Kategoria nr [7] Przedmiot
17 Usługi hotelarskie i restauracyjne
18 Usługi transportu kolejowego
19 Usługi transportu wodnego
20 Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe
21 Usługi prawnicze
22 Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]
23 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych
24 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
25 Usługi społeczne i zdrowotne
26 Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe [9]
27 Inne usługi
1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 17 / 17
budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.__

Prezes Zarządu
mgr inż. Jerzy Wojewodzic


 

Znak sprawy: PA/04/KS/2014                                                    Andrychów, dnia 16.07.2014 r.
Polska – Andrychów: Usługi gospodarki odpadami
……………………….
Ogłoszenie o zamówieniu

„Zagospodarowanie i przetwarzanie odpadów w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów oraz w regionalnej instalacji do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,           w tym między innymi kompostowanie i unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie na regionalnym składowisku odpadów komunalnych”

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 1 / 17
Unia Europejska
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu
Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)
Sekcja I : Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: Ulica Batorego 24
Miejscowość: Andrychów Kod pocztowy: 34-120 Państwo: Polska (PL)
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: +48 338753661
Osoba do kontaktów: Krzysztof Szymański
E-mail: kszymanski@zgk.andrychow.pl Faks: +48 338753109
Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.zgk.andrychow.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
Więcej informacji można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.I)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.III)
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
Agencja/urząd krajowy lub federalny
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
Podmiot prawa publicznego
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
Inna: (proszę określić)
Spółka z o. o.
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 2 / 17
Ogólne usługi publiczne
Obrona
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Środowisko
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inny: (proszę określić)
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:
tak nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 3 / 17
Sekcja II : Przedmiot zamówienia
II.1) Opis :
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
Zagospodarowanie i przetwarzanie odpadów w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów oraz w
regionalnej instalacji do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno - biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, w tym między innymi kompostowanie i unieszkodliwianie
odpadów poprzez składowanie na regionalnym składowisku odpadów komunalnych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług :
Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu
Roboty budowlane Dostawy Usługi
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych
środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą
Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form
Kategoria usług: nr: 27
Zob. kategorie usług w załączniku
C1
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :
Gmina Andrychów
Kod NUTS: PL216
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ):
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy)
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba : _____
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : _____ uczestników planowanej umowy ramowej
Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach : _____ albo w miesiącach : _____
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat :
_____
Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : _____ Waluta :
albo
Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 4 / 17
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)
_____
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu :
1. Przedmiotem zamówienia jest przyjęcie i zagospodarowanie niesegregowanych /zmieszanych/ odpadów
komunalnych w ilości do 10.000 Mg na instalację mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów zgodnie
z wymogami określonymi w ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. /Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243 z
późn. zm./ i na niżej wymienionych warunkach:
1.1 Odpady, które zamawiający będzie dostarczał do instalacji to odpady komunalne o kodzie 20 03 01
pochodzące z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z którymi Zamawiający ma zawarte umowy
cywilnoprawne.
1.2 Szacunkowa ilość dostarczanych odpadów do instalacji to około 833 Mg miesięcznie.
1.3 Wszystkie dostarczane odpady muszą być ważone na legalizowanej wadze samochodowej.
1.4 Wykonawca musi posiadać status instalacji regionalnej w regionie zachodnim województwa małopolskiego
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach.
1.5 Instalacja nie może być zlokalizowana dalej niż 40 km od siedziby Zamawiającego.
1.6 Wykonawca zabezpieczy odbiór odpadów od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 20:00, a w
soboty od 6:00 do 14:00.
1.7 Na potwierdzenie faktycznej ilości dostarczonych odpadów Wykonawca będzie podpisywał karty
przekazania odpadów.
1.8 Każda dostawa odpadów przez Zamawiającego będzie ewidencjonowana przez Wykonawcę z
obligatoryjnym rozbiciem na: nr rej. pojazdu dostarczającego odpad, określony kod odpadu, rodzaj oraz datę
i godzinę dostarczenia odpadów, a także informacją o miejscu /gminie, rejonie, sektorze/, z którego odpady
zostały zebrane.
1.9 Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu miesiąca /do 5-tego dnia roboczego następnego miesiąca/
przesłać w formie elektronicznej zestawienie wag pojazdów Zamawiającego za dany miesiąc.
1.10 Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia koniecznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów
wymaganych ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity
Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) w okresie miesięcznym, kwartalnym i rocznym.
1.11 Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu informacje wymagane ustawą o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie, konieczne do rozliczenia poziomów osiąganych poziomów odzysku i recyklingu
poszczególnych grup odpadów.
2. Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi, obrazują możliwą wielkość i zakres
przedmiotu zamówienia oraz mogą być pomocne na etapie przygotowywania oferty.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, co oznacza że Wykonawca może
złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90533000
II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak nie
II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)
To zamówienie podzielone jest na części: tak nie
(jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 5 / 17
tylko jednej części
jednej lub więcej części
wszystkich części
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych:
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : tak nie
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia :
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
_____
(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : _____ Waluta :
albo
Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy)
Opcje : tak nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
_____
(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak nie
Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana) _____ albo Zakres: między : _____ i: _____
(jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień:
w miesiącach: _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: 01/01/2015 (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: 31/12/2015 (dd/mm/rrrr)
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 6 / 17
Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy)
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 30000,00 PLN (słownie:
trzydzieści tysięcy złotych).
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
(jeżeli dotyczy)
_____
III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : tak nie
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
1. Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia składowiska odpadów.
2. Aktualną informację o statusie instalacji do przetwarzania odpadów jako instalacji regionalnej –
Potwierdzeniem może być w szczególności odpowiedni akt prawa miejscowego wskazujący instalację do
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz instalacją do składowania odpadów powstających w
procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z
sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
III.2) Warunki udziału:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od Wykonawcy
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 pkt.1
– 4 ustawy p.z.p. sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ /oryginał/.
2. Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia składowiska odpadów.
3. Aktualną informację o statusie instalacji do przetwarzania odpadów jako instalacji regionalnej –
Potwierdzeniem może być w szczególności odpowiedni akt prawa miejscowego wskazujący instalację do
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz instalacją do składowania odpadów powstających w
procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z
sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie, o
spełnianiu każdego z warunków o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy p.z.p. składa co najmniej jeden z tych
Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 7 / 17
B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający
żąda od Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p. następujących
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków o których
mowa w art. 24 ust.1, sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 2a do SIWZ /oryginał/.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy p.z.p. – wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.
24 ust. 1 pkt. 2 ustawy p.z.p. sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 2b do SIWZ /oryginał/.
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz.331 z póź. zm.) lub informacje o tym, że wykonawca nie
należy do grupy kapitałowej: sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ /oryginał/.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt. B.2, B.3 i B.4 – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
b/ nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców
oddzielnie.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli
Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie
art.22 ust.1 ustawy p.z.p.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków
określonych w pkt.1 ppkt. 1.1 – 1.4 winien spełniać co
najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci
Wykonawcy wspólnie.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonywania zamówienia lub zdolnościach
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
_____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 8 / 17
finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamówienia.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli
Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie
art.22 ust.1 ustawy p.z.p.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
_____
III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: (jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
_____
III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: tak nie
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 9 / 17
Sekcja IV : Procedura
IV.1) Rodzaj procedury:
IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
_____
Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) : tak nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)
Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
_____
Dialog konkurencyjny
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
(procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców: _____
albo
Przewidywana minimalna liczba: _____ i (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna _____
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
_____
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu: (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert : tak nie
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))
Najniższa cena
albo
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)
kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria Waga Kryteria Waga
1. _____ _____ 6. _____ _____
2. _____ _____ 7. _____ _____
3. _____ _____ 8. _____ _____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 10 / 17
Kryteria Waga Kryteria Waga
4. _____ _____ 9. _____ _____
5. _____ _____ 10. _____ _____
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna tak nie
(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
_____
IV.3) Informacje administracyjne:
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy)
PA/04/KS/2014
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
tak nie
(jeżeli tak)
Wstępne ogłoszenie
informacyjne
Ogłoszenie o profilu nabywcy
Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia: ______ (dd/mm/rrrr)
Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: (w
przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data: ______ Godzina: _____
Dokumenty odpłatne tak nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: _____ Waluta: _____
Warunki i sposób płatności:
_____
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 05/09/2014 Godzina: 10:00
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom: (jeżeli
jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data: ______
IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Dowolny język urzędowy UE
Język urzędowy (języki urzędowe) UE:
PL
Inny:
_____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 11 / 17
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do: : ______
albo
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 05/09/2014 (dd/mm/rrrr) Godzina10:15
(jeżeli dotyczy)Miejscowość: 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
tak nie
(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
_____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 12 / 17
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się : tak nie
(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
_____
VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej : tak nie
(jeżeli tak) Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):
_____
VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)
Wszelkie informacje i wymagania Zamawiającego oraz warunki i procedura składania ofert są opisane
szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWIZ), która jest udostępniona na stronie
internetowej Zamawiającego od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej do dnia upływu składania ofert.
VI.4) Procedury odwoławcze:
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska (PL)
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy: (URL) _____
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____
Tel.: _____
E-mail: Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____
VI.4.2) Składanie odwołań: (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom, a także innym podmiotom jeżeli
mają, bądź mieli interes w uzyskaniu zamówienia, lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy.
Procedury odwołania i skargi do sądu uregulowane są odpowiednio w Rozdziale 2 i 3 Działu VI, art. 180-198
ustawy Pzp.
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 13 / 17
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska (PL)
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy: (URL) _____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/07/2014 (dd/mm/rrrr) - ID:2014-093138
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 14 / 17
Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe
I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Oficjalna nazwa: _____ Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____
Osoba do kontaktów: _____
E-mail: Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____
II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Oficjalna nazwa: _____ Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____
Osoba do kontaktów: _____
E-mail: Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____
III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Oficjalna nazwa: _____ Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____
Osoba do kontaktów: _____
E-mail: Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____
IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca
Oficjalna nazwa _____ Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość _____ Kod pocztowy _____
Państwo _____
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 15 / 17
Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą _____
Część nr : _____ Nazwa : _____
1) Krótki opis:
_____
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny:
3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt
bez VAT: _____
Waluta:
albo
Zakres: między : _____ i: _____ Waluta:
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 16 / 17
Załącznik C1 – Zamówienia ogólne
Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia
Dyrektywa 2004/18/WE
Kategoria nr [1] Przedmiot
1 Usługi konserwacyjne i naprawcze
2 Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty
3 Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty
4 Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą
5 Usługi telekomunikacyjne
6 Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]
7 Usługi komputerowe i usługi z nimi związane
8 Usługi badawcze i rozwojowe [5]
9 Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych
10 Usługi badania rynku i opinii publicznej
11 Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane
12 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych
13 Usługi reklamowe
14 Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem
15 Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy
16 Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne
Kategoria nr [7] Przedmiot
17 Usługi hotelarskie i restauracyjne
18 Usługi transportu kolejowego
19 Usługi transportu wodnego
20 Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe
21 Usługi prawnicze
22 Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]
23 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych
24 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
25 Usługi społeczne i zdrowotne
26 Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe [9]
27 Inne usługi
1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 17 / 17
budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.

 

Prezes Zarządu
mgr inż. Jerzy Wojewodzic

 

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24