Przetargi

 

Andrychów dnia 6.11.2014 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu Nr PA/05/KS/2014

Dotyczy: Unieważnienia przetargu nieograniczonego na „Zagospodarowanie i przetwarzanie odpadów w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów oraz   w regionalnej instalacji do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, w tym między innymi kompostowanie i unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie na regionalnym składowisku odpadów komunalnych”  – termin wykonania od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.


1.  Unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
W związku z tym, iż cena Oferty przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.

Prezes Zarządu
mgr inż. Jerzy Wojewodzic


 

Znak sprawy: PA/05/KS/2014                                                             

Andrychów, dnia 27.10.2014 r.

STRONA INTERNETOWA

 

Wyjaśnienia Nr 1

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zagospodarowanie i przetwarzanie odpadów w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów oraz w regionalnej instalacji do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, w tym między innymi kompostowanie i unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie na regionalnym składowisku odpadów komunalnych”

Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Andrychowie działając zgodnie z art. 38 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm), przekazuje treść zapytania wraz  z odpowiedzią.
Pytanie nr 1.
1. Zgodnie z treścią SIWZ przedmiotem zamówienia  jest przyjęcie  i zagospodarowanie niesegregowanych /zmieszanych/ odpadów komunalnych  w ilości do 10.000 Mg na instalację mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. /Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm./ i na niżej wymienionych warunkach:
1.1 Odpady, które zamawiający będzie dostarczał do instalacji to odpady komunalne o kodzie 20 03 01 pochodzące z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z którymi Zamawiający ma zawarte umowy cywilnoprawne.
1.2 Szacunkowa ilość dostarczanych odpadów do instalacji to około 833 Mg miesięcznie.
1.3 Wszystkie dostarczane odpady muszą być ważone na legalizowanej wadze samochodowej.
1.4 Wykonawca musi posiadać status instalacji regionalnej w regionie zachodnim województwa małopolskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie  z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
1.5 Instalacja nie może być zlokalizowana dalej niż 40 km od siedziby Zamawiającego.
1.6 Wykonawca zabezpieczy odbiór odpadów od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 20:00, a w soboty od 6:00 do 14:00.
1.7 Na potwierdzenie faktycznej ilości dostarczonych odpadów Wykonawca będzie podpisywał karty przekazania odpadów.
1.8 Każda dostawa odpadów przez Zamawiającego będzie ewidencjonowana przez Wykonawcę z obligatoryjnym rozbiciem na: nr rej. pojazdu dostarczającego odpad, określony kod odpadu, rodzaj oraz datę i godzinę dostarczenia odpadów, a także informacją o miejscu /gminie, rejonie, sektorze/, z którego odpady zostały zebrane.
1.9 Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu miesiąca /do 5-tego dnia roboczego następnego miesiąca/ przesłać w formie elektronicznej zestawienie wag pojazdów Zamawiającego za dany  miesiąc.
1.10 Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia koniecznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów wymaganych ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) w okresie miesięcznym, kwartalnym i rocznym.
1.11 Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu informacje wymagane ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, konieczne do rozliczenia poziomów osiąganych poziomów odzysku  i recyklingu poszczególnych grup odpadów.
2. Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi, obrazują możliwą wielkość i zakres przedmiotu zamówienia oraz mogą być pomocne na etapie przygotowywania oferty.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, co oznacza że Wykonawca     może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.

Czy wobec tego zamawiający właściwie określił w dalszej treści SIWZ Rozdział V pkt. 1.1 uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności? Proszę wskazać przepis prawa, stanowiący, że instalacja MBP wskazana w Uchwale w sprawie wykonywania planu gospodarki odpadami musi również posiadać status Regionalnego składowiska oraz, że wszystkie odpady po przetworzeniu na instalacji MBP muszą zostać zdeponowane na składowisku regionalnym?

Odpowiedź: Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów 200301 oraz prowadzenie składowiska odpadów powstających w wyniku przetworzenia odpadów 200301 (jeżeli prowadzi składowisko) lub umowę z prowadzącym takie składowisko posiadającym odpowiednie zezwolenie w zakresie unieszkodliwiania odpadów (należy wtedy dołączyć pozwolenie prowadzącego składowisko). Pozwolenie na unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie powinno obejmować odpady o kodach 191212, 190599, 190503, 190501 - jeżeli podlegają one procesowi unieszkodliwiania.

 

Prezes Zarządu – Jerzy Wojewodzic


 

 

Andrychów, dnia 24.09.2014 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. ogłasza OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU, którego przedmiotem jest Zagospodarowanie i przetwarzanie odpadów w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów oraz w regionalnej instalacji do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, w tym między innymi kompostowanie i unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie na regionalnym składowisku odpadów komunalnych

Wersja do druku - kliknij tutaj

Prezes Zarządu
mgr inż. Jerzy Wojewodzic

 


 

27/09/2014    S186    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 
I. II. III. IV. VI.
Polska-Andrychów: Usługi gospodarki odpadami
2014/S 186-328593
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Batorego 24
Osoba do kontaktów: Krzysztof Szymański
34-120 Andrychów
POLSKA
Tel.: +48 338753661
E-mail: kszymanski@zgk.andrychow.pl
Faks: +48 338753109
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.zgk.andrychow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Spółka z o.o.
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zagospodarowanie i przetwarzanie odpadów w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów oraz w regionalnej instalacji do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, w tym między innymi kompostowanie i unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie na regionalnym składowisku odpadów komunalnych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina Andrychów
Kod NUTS PL216
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest przyjęcie i zagospodarowanie niesegregowanych /zmieszanych/ odpadów komunalnych w ilości do 10.000 Mg na instalację mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów zgodnie z wymogami określonymi w ustawie                        o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. /Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm./ i na niżej wymienionych warunkach:
1.1 Odpady, które zamawiający będzie dostarczał do instalacji to odpady komunalne o kodzie 20 03 01 pochodzące z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z którymi Zamawiający ma zawarte umowy cywilnoprawne.
1.2 Szacunkowa ilość dostarczanych odpadów do instalacji to około 833 Mg miesięcznie.
1.3 Wszystkie dostarczane odpady muszą być ważone na legalizowanej wadze samochodowej.
1.4 Wykonawca musi posiadać status instalacji regionalnej w regionie zachodnim województwa małopolskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym                          w szczególności zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
1.5 Instalacja nie może być zlokalizowana dalej niż 40 km od siedziby Zamawiającego.
1.6 Wykonawca zabezpieczy odbiór odpadów od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 20:00, a w soboty od 6:00 do 14:00.
1.7 Na potwierdzenie faktycznej ilości dostarczonych odpadów Wykonawca będzie podpisywał karty przekazania odpadów.
1.8 Każda dostawa odpadów przez Zamawiającego będzie ewidencjonowana przez Wykonawcę z obligatoryjnym rozbiciem na: nr rej. pojazdu dostarczającego odpad, określony kod odpadu, rodzaj oraz datę i godzinę dostarczenia odpadów, a także informacją o miejscu /gminie, rejonie, sektorze/, z którego odpady zostały zebrane.
1.9 Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu miesiąca /do 5-tego dnia roboczego następnego miesiąca/ przesłać w formie elektronicznej zestawienie wag pojazdów Zamawiającego za dany miesiąc.
1.10 Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia koniecznych poziomów odzysku                           i recyklingu odpadów wymaganych ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) w okresie miesięcznym, kwartalnym i rocznym.
1.11 Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu informacje wymagane ustawą                        o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, konieczne do rozliczenia poziomów osiąganych poziomów odzysku i recyklingu poszczególnych grup odpadów.
2. Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi, obrazują możliwą wielkość i zakres przedmiotu zamówienia oraz mogą być pomocne na etapie przygotowywania oferty.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, co oznacza, że Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90533000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2015. Zakończenie 31.12.2015
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
Kwota wadium wynosi 30.000,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancji bankowych,
4) gwarancji ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy                 z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego - ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie 96-8110-0000-201-0038-9639-0001.
Wadium musi być wniesione przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert, tj. przed dniem 4.11.2014 r. godz. 10.00.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
Z treści gwarancji i poręczeń o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego pełnej kwoty wadium określonej w gwarancji w sytuacji o której mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo Zamówień publicznych.
Z wniesionego wadium w pieniądzu oraz treści gwarancji i poręczeń o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy p.z.p. musi jasno wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia „Przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych" organizowanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Andrychowie.
2. Zwrot wadium
1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 5.
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
5) Wadium Wykonawcy zostanie zatrzymane wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, nie złożył dokumentów, oświadczeń, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert.
6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: 1. Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia składowiska odpadów.
2. Aktualną informację o statusie instalacji do przetwarzania odpadów jako instalacji regionalnej –
Potwierdzeniem może być w szczególności odpowiedni akt prawa miejscowego wskazujący instalację do
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz instalacją do składowania odpadów powstających w
procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z
sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od Wykonawcy dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych  w art. 22 ust.1 pkt.1 – 4 ustawy p.z.p. sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ /oryginał/.
2. Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia składowiska odpadów.
3. Aktualną informację o statusie instalacji do przetwarzania odpadów jako instalacji regionalnej – Potwierdzeniem może być w szczególności odpowiedni akt prawa miejscowego wskazujący instalację do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz instalacją do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie, o spełnianiu każdego z warunków o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy p.z.p. składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p. następujących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust.1, sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 2a do SIWZ /oryginał/.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy p.z.p. – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,                 a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy p.z.p. sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 2b do SIWZ /oryginał/.
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie               w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. nr 50 poz. 331                z póź. zm.) lub informacje o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej: sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ /oryginał/.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.2, B.3 i B.4 – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b/ nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy p.z.p.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art.22 ust.1 ustawy p.z.p.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
PA/05/KS/2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
4.11.2014 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 4.11.2014 - 10:15
Miejscowość:
34-120 Andrychów, ul. Batorego 24
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Wszelkie informacje i wymagania Zamawiającego oraz warunki i procedura składania ofert są opisane szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWIZ), która jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do dnia upływu składania ofert.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
02-676
ul. Postępu 17a Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom, a także innym podmiotom jeżeli mają, bądź mieli interes w uzyskaniu zamówienia, lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy. Procedury odwołania i skargi do sądu uregulowane są odpowiednio w Rozdziale 2 i 3 Działu VI, art. 180-198 ustawy Pzp.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24.9.2014

Prezes Zarządu
mgr inż. Jerzy Wojewodzic

Ogłoszenie opublikowane - kliknij pobierz - wersja do wydruku

SIWZ - kliknij pobierz


 

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24