Przetargi

 

Andrychów, dnia 16.12.2013 r.

Ogłoszenie o wyniku przetargu Nr PA/12/KS/2013

Dotyczy: Zawiadomienie o wyniku przeprowadzonego postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącego w trybie przetargu nieograniczonego na „ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW W GMINIE ANDRYCHÓW I ICH TRANSPORT DO REGIONALNEJ INSTALACJI PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WSKAZANEJ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO”

 1. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Andrychowie działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.), informuje, że w wyniku przeprowadzonego w/w postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

Nazwa (firma) Wykonawcy: Andrychowski Zakład Komunalny Sp. z o. o.

Siedziba i adres Wykonawcy: 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24.
Cena brutto:  1.227.960,00 zł. (jeden milion dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100).
Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta została złożona jako jedyna ważna w niniejszym postępowaniu.

II. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty, cenny ofert i przyznane ofertom punkty w kryterium oceny ofert:
Dokonano oceny jednej oferty.
Kryterium oceny ofert jest cena: 100%
Ocena ofert została dokonana przez trzech członków Komisji Przetargowej.

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy
/siedziba, adres firmy/

Liczba  punktów przyznana ofercie
/kryterium cena – 100%/

1

Andrychowski Zakład Komunalny Sp. z o. o.   34-120 Andrychów, ul. Batorego 24

Liczba punktów: 300 pkt.

 

1. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania:

Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

2. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

3. Termin zawarcia umowy:

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w dniu 18.12.2013 r. tj. krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 94 ust. 2 pkt 1 ppkt a) ustawy pzp).

                                                                                                                                                      Prezes Zarządu
mgr inż. Jerzy Wojewodzic

 


Andrychów, dnia 21.10.2013 r.

W związku z prowadzonym postępowaniem nr PA/12/KS/2013 o zamówienie publiczne na „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w gminie Andrychów  ich transport do regionalnej instalacji  przetwarzania odpadów komunalnych wskazanej przez Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy  z dnia z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 roku, Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że wprowadza zmiany w następujących punktach:
I SIWZ:

 1. III Przedmiot zamówienia 

3.4 Szczegółowe dane charakteryzujące zamówienie.

Zamiast:

I. Na terenie zabudowy wielorodzinnej obowiązywać będzie system pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych.

Rodzaje odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości.

 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01) – gromadzone będą w pojemnikach. Pojemniki zapewnia właściciel nieruchomości we własnym zakresie. Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych – dwa razy w tygodniu. Odbiór odpadów odbywać się będzie zgodnie z opracowanym harmonogramem Wykonawcy uzgodniony z Zamawiającym.
 2. Selektywnie zebrane odpady komunalne (odpady segregowane, kody 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40) – gromadzone będą w pojemnikach wg następującego podziału:

a) kolor niebieski – przeznaczony do zbierania papieru i tektury,
b) kolor żółty – przeznaczony do zbierania tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych,
c) kolor zielony – przeznaczony do zbierania szkła bezbarwnego i kolorowego,
d) kolor brązowy – przeznaczony do zbierania odpadów zielonych,
e) kolor szary – przeznaczony do zbierania metalu.
Pojemniki do segregacji zapewnia właściciel nieruchomości.
Częstotliwość odbioru odpadów zebranych selektywnie odbywać się będzie:
- odpady zielone – nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie – w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada,
- papier, tektura, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, szkło, metale – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc.
Pozbywanie się mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego), zużytych opon powinno odbyć się w ramach tzw. „wystawki” organizowanej:
- z terenów wiejskich – jeden raz w roku,
- z terenów miejskich – dwa razy w roku.
Miejsca i terminy zbiórki zostaną ustalone z Wykonawcą.

Powinno być:

I. Na terenie zabudowy wielorodzinnej obowiązywać będzie system pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych.
Rodzaje odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości.

   1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01) – gromadzone będą w pojemnikach. Pojemniki zapewnia właściciel nieruchomości we własnym zakresie. Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych – dwa razy w tygodniu. Odbiór odpadów odbywać się będzie zgodnie z opracowanym harmonogramem Wykonawcy uzgodnionym z Zamawiającym i właścicielem nieruchomości.
   2. Selektywnie zebrane odpady komunalne (odpady segregowane, kody 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40) – gromadzone będą w pojemnikach wg następującego podziału

a) kolor niebieski – przeznaczony do zbierania papieru i tektury,
b) kolor żółty – przeznaczony do zbierania tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych,
c) kolor zielony – przeznaczony do zbierania szkła bezbarwnego i kolorowego,
d) kolor brązowy – przeznaczony do zbierania odpadów zielonych,
e) kolor szary – przeznaczony do zbierania metalu.
Pojemniki do segregacji zapewnia właściciel nieruchomości.
Częstotliwość odbioru odpadów zebranych selektywnie odbywać się będzie:
- odpady zielone – nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie – w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada,
- papier, tektura, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, szkło, metale – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc. W przypadku przepełniania pojemników wytwarzanymi odpadami komunalnymi segregowanymi Wykonawca ma obowiązek zwiększyć częstotliwość odbierania odpadów zebranych selektywnie,  aby odpady nie zalegały  w punktach gromadzenia odpadów bez dodatkowej zapłaty.
Pozbywanie się mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego), zużytych opon powinno odbyć się w ramach tzw. „wystawki” organizowanej:
- z terenów wiejskich – jeden raz w roku,
- z terenów miejskich – dwa razy w roku.
Miejsca i terminy zbiórki zostaną ustalone z Wykonawcą.

 1.  III. Obowiązki Wykonawcy:

Zamiast:
Pkt. 2. Przekazanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych       do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.

Powinno być:
Pkt. 2. Przekazanie odebranych odpadów zielonych  do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych przyjmującej odpady zielone.

Zamiast:
Pkt. 5. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości  w ustalonych terminach w harmonogramie usuwania odpadów komunalnych.

Powinno być:
Pkt. 5. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości w ustalonych terminach w harmonogramie usuwania odpadów komunalnych. W przypadku, kiedy zaplanowany w harmonogramie wywóz odpadów komunalnych przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, Wykonawca wskaże Zamawiającemu z 30 dniowym wyprzedzeniem zastępczy termin realizacji odbioru odpadów komunalnych.

Zamiast:

Pkt 14
d). Uchwały Nr XXV/397/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/125/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego;
e). Uchwały Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego” zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/460/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego” oraz Uchwałą Nr XXIX/482/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego”;

Powinno być:
Pkt 14
d). Uchwała Nr XI/125/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego z późniejszymi zmianami;
e). Uchwała Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego” z późniejszymi zmianami;

Wprowadza się:
Pkt 24 o następującej treści:
Wykonawca jest zobowiązany do odbioru odpadów komunalnych (zmieszanych i segregowanych) z niewiadomego pochodzenia i sporządzenia w terminie 3 dni notatki  w tym zakresie wraz z dokumentacja zdjęciową.

3. X Wadium

Zamiast:

Z wniesionego wadium w pieniądzu oraz treści gwarancji i poręczeń o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy p.z.p. musi jasno wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Andrychów i ich transport do regionalnej instalacji  przetwarzania odpadów komunalnych wskazanej przez Zamawiającego organizowanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Andrychowie.

Powinno być:

Z wniesionego wadium w pieniądzu oraz treści gwarancji i poręczeń o których mowa w art. 45 ust.  6 pkt 2-5 ustawy p.z.p. musi jasno wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w gminie Andrychów i ich transport do regionalnej instalacji  przetwarzania odpadów komunalnych wskazanej przez Zamawiającego organizowanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej   Sp. z o. o. w Andrychowie.

II Oferta Wykonawcy

Zamiast:

II. Pkt. 2. Oświadczamy, że akceptujemy następujące warunki płatności /termin regulowania faktur/: …… dni  /minimum 30 dni/ licząc od daty wystawienia faktury.

Powinno być:
II. pkt. 2. Oświadczamy, że akceptujemy następujące warunki płatności /termin regulowania faktur/: do 60 dni  licząc od daty jej wpływu do ZAMAWIAJĄCEGO.

III Wzór umowy:

Zamiast: WZÓR UMOWY PA/11/KS/2013
Powinno być: WZÓR UMOWY PA/12/KS/2013

Zamiast:

§ 3.
Wynagrodzenie:
Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości:
1)………………... zł brutto (słownie złotych …………………………………………..             …………………………………………………………………………………………………) za odbiór i transport do RIPOK odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy gminy Andrychów oraz odbiór i transport odpadów zebranych selektywnie do  PSZOK-u  w całym okresie obowiązywania umowy,
2. Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem  ryczałtowym odbioru i transportu odpadów ujętych w Formularzu Ofertowym do SIWZ.
3. Podstawą miesięcznego rozliczenia prac będzie ich rzeczywiste wykonanie rzeczowo ilościowe potwierdzone przez Zamawiającego.
4. Ceny realizacji za transport odpadów objęte niniejszą umową zaoferowane przez wykonawcę i przyjęte w przetargu są cenami ostatecznymi obowiązującymi przez cały okres realizacji umowy  i nie będą podlegały żadnym zmianom.

Powinno być:
§ 3.
Wynagrodzenie:
Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości:
1)………………... zł brutto (słownie złotych …………………………………………..             ………………………………………………………………………………………………………...) za odbiór i transport do RIPOK zmieszanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy gminy Andrychów, odbiór              i transport odpadów zebranych selektywnie do  PSZOK-u oraz odpadów zielonych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych przyjmującej odpady zielone             w całym okresie obowiązywania umowy,
2. Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem  ryczałtowym odbioru i transportu odpadów ujętych w Formularzu Ofertowym do SIWZ.
3. Podstawą miesięcznego rozliczenia prac jest rozliczenie ryczałtowe zgodne z ofertą Wykonawcy.
4. Ceny realizacji za odbiór i transport odpadów objęte niniejszą umową zaoferowane przez wykonawcę i przyjęte w przetargu są cenami ostatecznymi obowiązującymi przez cały okres realizacji umowy i nie będą podlegały żadnym zmianom.

Zamiast:
§ 4.

2. Wynagrodzenie należne WYKONAWCY będzie płatne przelewem na konto WYKONAWCY wskazane na fakturze, w terminie …… dni (minimum 30 dni) od daty jej wpływu do ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku nie dołączenia do faktury kart przekazania odpadów, Zamawiający dokona zapłaty tylko i wyłącznie po dostarczeniu ich przez Wykonawcę. W takim przypadku termin zapłaty  rozpoczyna swój bieg od dnia dostarczenia kompletu dokumentów.
3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy za miesiąc grudzień 2014 r. zostanie wypłacone w terminie …… dni (minimum 30 dni) od dnia przekazania przez Wykonawcę sprawozdania, o którym mowa art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach.

Powinno być:
§ 4.

2. Wynagrodzenie należne WYKONAWCY będzie płatne przelewem na konto WYKONAWCY wskazane na fakturze, w terminie do 60 dni od daty jej wpływu do ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku nie dołączenia do faktury kart przekazania odpadów, Zamawiający dokona zapłaty tylko i wyłącznie po dostarczeniu ich przez Wykonawcę.               W takim przypadku termin zapłaty  rozpoczyna swój bieg od dnia dostarczenia kompletu dokumentów.
3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy za miesiąc grudzień 2014 r. zostanie wypłacone w terminie do 60 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę sprawozdania, o którym mowa art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach. 

Zamiast:
§ 5.
Terminowość i prawidłowość wykonania usług będzie oceniana przez ZAMAWIAJĄCEGO           w oparciu o harmonogram realizacji usług przedstawiony ZAMAWIAJĄCEMU przez WYKONAWCĘ zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w III Przedmiot zamówienia  SIWZ.

Powinno być:
§ 5.
Terminowość i prawidłowość wykonania usług będzie oceniana przez ZAMAWIAJĄCEGO w oparciu o harmonogramy i zapisy zawarte w SIWZ.

Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

Zmiany w SIWZ z dnia 21.10.2013 r. - Kliknij - pobierz

 Prezes Zarządu – Jerzy Wojewodzic


 

Znak sprawy: PA/12/KS/2013                                                                  

Andrychów, dnia  4.10.2013 r.

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w gminie Andrychów i ich transport do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wskazanej przez Zamawiającego

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 1 / 20
Unia Europejska
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu
Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)
Sekcja I : Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) _____
Adres pocztowy: Ulica Batorego 24
Miejscowość: Andrychów Kod pocztowy: 34-120 Państwo: Polska (PL)
Punkt kontaktowy: 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24 Tel.: +48 338753661
Osoba do kontaktów: Bogdan Sroczyński
E-mail: kszymanski@zgk.andrychow.pl Faks: +48 338753109
Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.zgk.andrychow.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
Więcej informacji można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.I)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.III)
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
Agencja/urząd krajowy lub federalny
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
Podmiot prawa publicznego
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
Inna: (proszę określić)
Spółka z o. o.
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 2 / 20
Ogólne usługi publiczne
Obrona
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Środowisko
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inny: (proszę określić)
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:
tak nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 3 / 20
Sekcja II : Przedmiot zamówienia
II.1) Opis :
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców                       w gminie Andrychów i ich transport do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wskazanej przez Zamawiającego
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług :
Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu
Roboty budowlane Dostawy Usługi
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych
środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą
Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form
Kategoria usług: nr: 27
Zob. kategorie usług w załączniku
C1
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :
Gmina Andrychów
Kod NUTS: PL216
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ):
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy)
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba : _____
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : _____ uczestników planowanej umowy ramowej
Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach : _____ albo w miesiącach : _____
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat :
_____
Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : _____ Waluta :
albo
Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 4 / 20
_____
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu :
1. „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców           w gminie Andrychów i ich transport do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wskazanej przez Zamawiającego” w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
2. Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Andrychów, na
których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Małopolskiego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90511000
Dodatkowe przedmioty 90512000
90513100
90533000
II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak nie
II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)
To zamówienie podzielone jest na części: tak nie
(jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do
tylko jednej części
jednej lub więcej części
wszystkich części
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych:
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : tak nie
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia :
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
_____
(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : _____ Waluta :
albo
Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy)
Opcje : tak nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 5 / 20
_____
(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak nie
Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana) _____ albo Zakres: między : _____ i: _____
(jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień:
w miesiącach: _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: 01/01/2014 (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: 31/12/2014 (dd/mm/rrrr)
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 6 / 20
Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy)
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 25.000,00 zł. (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
(jeżeli dotyczy)
nie dotyczy
III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : tak nie
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
• kopii aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Andrychów, zgodnie z wymogami ustawy          z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.)
• zezwolenie na transport odpadów wynikający z ustawy o odpadach.
III.2) Warunki udziału:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od Wykonawcy dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu w postępowaniu określonych w art. 26 ust. 2 Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1, (załącznik nr 2 do SIWZ).
2) kopii aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Andrychów.
3) zezwolenie na transport odpadów wynikający z ustawy o odpadach.
4) Wzór umowy – parafowany przez Wykonawcę (załącznik nr 5 do SIWZ).
5) W posiadaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne powinny znajdować się, co najmniej:
- dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych (śmieciarki),
- jeden pojazd przystosowany do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych (śmieciarki) o pojemności do 8 m³,
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 7 / 20
- dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
- jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,
- jeden samochód ciężarowy o minimalnej ładowności do 6 ton,
- minimum jeden pojazd z dźwignikiem hakowym lub bramowym do odbioru kontenerów z odpadami,
- pojazdy do zbierania odpadów w terenach trudnodostępnych (okres zimowy, złe warunki atmosferyczne, uszkodzone drogi) powinny posiadać napęd na dwie osie i być wyposażone w łańcuchy przeciwśnieżne: (sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ /oryginał/).
6) Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia:
• Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonania usług w zakresie odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z co najmniej 6.500 nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi oraz 12.000 osób zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej (osiedla mieszkaniowe) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. W przypadku wykazania kilku usług na ilości mniejsze niż wymagane, wielkości wynikające z tych usług będą sumowane w celu potwierdzenia spełniania wymaganego warunku.
• Obejmującą wykonanie usługi odbierania odpadów segregowanych (selektywna zbiórka odpadów) w systemie pojemnikowym, workowym od minimum 6.500 nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi oraz 12.000 osób zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej (osiedla mieszkaniowe) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. W przypadku wykazania kilku usług na ilości mniejsze niż wymagane, wielkości wynikające z tych usług będą sumowane w celu potwierdzenia spełniania wymaganego warunku. (sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ /oryginał/).
7) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia: - opłacona polisa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnie z przedmiotem niniejszego zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 zł.
8) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert:
- dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200.000,00 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych).
B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p. następujących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust.1, sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ /oryginał/.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4.Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz.331 z póź.zm.) lub informacje o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej: sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ /oryginał/.
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 8 / 20
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.2, B.3 i B.4 – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1
ustawy Pzp:
- opłacona polisa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnie z
przedmiotem niniejszego zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 zł.
- Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200.000,00 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt.1 ppkt. 1.1 – 1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: (jeżeli dotyczy)
_____
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
3.4 Wykaz sprzętu technicznego Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: (jeżeli dotyczy)
_____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 9 / 20
Wykonawca musi posiadać sprzęt niezbędny do realizacji zamówienia, lub przedstawić pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału w tym minimalne wymagania w
szczególności Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował samochodami
specjalistycznymi i samochodami ciężarowymi, spełniającymi wymagania techniczne określone
przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz innymi przepisami szczególnymi.
1) W posiadaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne powinny znajdować się, co najmniej:
- dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych (śmieciarki),
- jeden pojazd przystosowany do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych (śmieciarki) o
pojemności do 8 m³,
- dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
- jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,
- jeden samochód ciężarowy o minimalnej ładowności do 6 ton,
- minimum jeden pojazd z dźwignikiem hakowym lub bramowym do odbioru kontenerów z odpadami,
- pojazdy do zbierania odpadów w terenach trudnodostępnych (okres zimowy, złe warunki
atmosferyczne, uszkodzone drogi) powinny posiadać napęd na dwie osie i być wyposażone w łańcuchy przeciwśnieżne: (sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ / oryginał/).
2) Szczegółowe wymagania dla pojazdów:
- pojazdy powinny być zabezpieczone przed  niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz
odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku a także transportu,
- konstrukcja pojazdów powinna zabezpieczać przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz powinna minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady,
- pojazdy powinny być wyposażone w system:
a) monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz
b) czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych,
- pojazdy powinny być poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im
właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 10 / 20
- pojazdy powinny być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po
opróżnieniu pojemników,
- pojazdy do zbierania odpadów w terenach trudnodostępnych (okres zimowy, złe warunki
atmosferyczne, uszkodzone drogi) powinny posiadać napęd na dwie osie i być wyposażone w łańcuchy przeciwśnieżne,
- w przypadku kiedy drogi dojazdowe do posesji uniemożliwiają dojazd dla śmieciarek i innych pojazdów należy zapewnić odbiór odpadów komunalnych przy użyciu innego sprzętu,
- pojazdy powinny posiadać łączność z dyspozytornią,
- na koniec każdego dnia roboczego pojazdy powinny być opróżnione z odpadów i parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo – transportowej,
- pojazdy powinny być trwale i czytelnie oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy (nazwa firmy, dane adresowe, numer telefonu).
3) Wymagania dla bazy magazynowo -transportowej:
- baza magazynowo – transportowa powinna być usytuowana w gminie, z terenu której odbiera te
odpady, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy i na terenie, do którego posiada tytuł prawny,
- teren bazy transportowej powinien być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom
nieupoważnionym,
- baza magazynowo - transportowa powinna być wyposażona w:
a) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów,
b) pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób,
c) miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych,
d) legalizowaną wagę najazdową – w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów,
- miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych powinny być zabezpieczone
przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników
atmosferycznych,
- na terenie bazy transportowej powinien znajdować się punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów, miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy transportowej.
- teren bazy magazynowo – transportowej powinien być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145, 951, i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21).
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 11 / 20
III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: (jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
_____
III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: tak nie
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 12 / 20
Sekcja IV : Procedura
IV.1) Rodzaj procedury:
IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
_____
Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) : tak nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)
Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
_____
Dialog konkurencyjny
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
(procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców: _____
albo
Przewidywana minimalna liczba: _____ i (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna _____
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
_____
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu: (procedura negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert : tak nie
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))
Najniższa cena
albo
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z oczywistych przyczyn) kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym
Kryteria Waga Kryteria Waga
1. _____ _____ 6. _____ _____
2. _____ _____ 7. _____ _____
3. _____ _____ 8. _____ _____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 13 / 20
Kryteria Waga Kryteria Waga
4. _____ _____ 9. _____ _____
5. _____ _____ 10. _____ _____
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna tak nie
(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
_____
IV.3) Informacje administracyjne:
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy)
PA/12/KS/2013
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
tak nie (jeżeli tak)
Wstępne ogłoszenie
informacyjne
Ogłoszenie o profilu nabywcy
Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia: ______ (dd/mm/rrrr)
Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: (w
przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data: ______ Godzina: _____
Dokumenty odpłatne tak nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: _____ Waluta: _____
Warunki i sposób płatności:
_____
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 14/11/2013 Godzina: 09:00
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom: (jeżeli
jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data: ______
IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Dowolny język urzędowy UE
Język urzędowy (języki urzędowe) UE:
PL
Inny:_____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 14 / 20
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do: : ______
albo
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 14/11/2013 (dd/mm/rrrr) Godzina09:15
(jeżeli dotyczy)Miejscowość: 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
tak nie
(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:_____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 15 / 20
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się : tak nie
(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
_____
VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej : tak nie
(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
_____
VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)
Wszelkie informacje i wymagania Zamawiającego oraz warunki i procedura składania ofert są opisane
szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), która jest udostępniona na stronie
internetowej Zamawiającego od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej do dnia upływu składania ofert.
VI.4) Procedury odwoławcze:
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a.
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska (PL)
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy: (URL) _____
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____
Tel.: _____
E-mail: Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____
VI.4.2) Składanie odwołań: (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom, a także innym podmiotom jeżeli
mają, bądź mieli interes w uzyskaniu zamówienia, lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy.
Procedury odwołania i skargi do sądu uregulowane są odpowiednio w Rozdziale 2 i 3 Działu VI, art. 180-198
ustawy Pzp.
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 16 / 20
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a.
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska (PL)
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy: (URL) _____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/10/2013 (dd/mm/rrrr) - ID:2013-134692
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 17 / 20
Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe
I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Oficjalna nazwa: _____ Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____
Osoba do kontaktów: _____
E-mail: Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____
II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Oficjalna nazwa: _____ Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____
Osoba do kontaktów: _____
E-mail: Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____
III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Oficjalna nazwa: _____ Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____
Osoba do kontaktów: _____
E-mail: Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____
IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca
Oficjalna nazwa _____ Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość _____ Kod pocztowy _____
Państwo _____
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 18 / 20
Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą _____
Część nr : _____ Nazwa : _____
1) Krótki opis:_____
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Słownik główny:
3) Wielkość lub zakres:_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt
bez VAT: _____
Waluta:
albo
Zakres: między : _____ i: _____ Waluta:
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:_____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 19 / 20
Załącznik C1 – Zamówienia ogólne
Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia
Dyrektywa 2004/18/WE
Kategoria nr [1] Przedmiot
1 Usługi konserwacyjne i naprawcze
2 Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty
3 Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty
4 Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą
5 Usługi telekomunikacyjne
6 Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]
7 Usługi komputerowe i usługi z nimi związane
8 Usługi badawcze i rozwojowe [5]
9 Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych
10 Usługi badania rynku i opinii publicznej
11 Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane
12 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
13 Usługi reklamowe
14 Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem
15 Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub umowy
16 Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Kategoria nr [7] Przedmiot
17 Usługi hotelarskie i restauracyjne
18 Usługi transportu kolejowego
19 Usługi transportu wodnego
20 Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe
21 Usługi prawnicze
22 Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]
23 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów opancerzonych
24 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
25 Usługi społeczne i zdrowotne
26 Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe [9]
27 Inne usługi
1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 20 / 20
budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.__

..........................................................
Prezes Zarządu – Jerzy Wojewodzic

 

Tablica ogłoszeń od dnia 4.10.2013 r. do dnia 14.11.2013 r.

 

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24