Przetargi

 

Andrychów, dnia 22.07.2013 r.

PRZETARG

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
34-120 Andrychów ul. Batorego 24
tel: (33) 875-36-61;
fax: (33) 875-31-09
e-mail: zgk@zgk.andrychow.pl
www.zgk.andrychow.pl
NIP: 551-000-74-17
REGON: 120172946
KRS: 0000248524

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż Ciągnika rolniczego URSUS C - 385 A nr rej. KWA 66MY:
- rok produkcji 1978
- pojemność silnika 4562,00 cm3
- moc silnika 76,00 kW
- nr fabryczny 3335 (nośnik z maszyny wieloczynnościowej MW 385 A)

2. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta kupna ciągnika rolniczego URSUS C - 385” należy złożyć w sekretariacie /pokój nr 10/ Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie ulica Batorego 24, w terminie do dnia 31.07.2013 r. do godz. 11.00

3. Otwarcie ofert nastąpi w pokoju nr 2 Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie
ul. Batorego 24 w dniu 31.07.2013 r. o godz. 11.30
W przypadku złożenia, co najmniej dwóch równorzędnych cenowo ofert na daną Część przeprowadzona zostanie dodatkowa licytacja.

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100,00 zł. na konto Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie Nr 96 8110 0000 2001 0038 9639 0001 lub w kasie Zakładu przy ul. Batorego 24.
Termin wpłaty wadium upływa w dniu 31.07.2013 r. o godz. 11.00.
Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna w terminie 7 dni od daty powiadomienia go na piśmie o wynikach przetargu.

5. Pisemne oferty dla danej Części winny zawierać:
a/ pełną nazwę /dane osobowe/ oferenta wraz z adresem i telefonem kontaktowym,
b/ datę sporządzenia oferty,
c/ proponowaną cenę brutto,
d/ dowód wpłaty wadium,
e/ oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym,

6. Przetarg jest ważny, jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta spełniająca warunki przetargu.

7. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub nie wybrania którejkolwiek z ofert.

8. Oględzin samochodu będącego przedmiotem przetargu można dokonać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie ul. Batorego 24 od godz. 7.30 do godz. 14.00 w dni robocze.
Informacji udziela Jerzy Bloch, tel: (33) 875-36-61 wew. 27 , 509 194 011


Prezes Zarządu
mgr inż. Jerzy Wojewodzic

 

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24