Przetargi

 

Znak sprawy: PA/07/KS/2013

Data: 19.06.2013 r.

Dotyczy: Unieważnienia przetargu nieograniczonego na obsługę ratowniczą Basenu Kąpielowego w Andrychowie.

 

1.  Unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm./


W związku z tym, iż cena złożonych Ofert przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.

Prezes Zarządu
mgr inż. Jerzy Wojewodzic

 


 

PA/07/KS/2013                                                                                               

Andrychów, dnia 25.05.2013 r.           

Andrychów: Obsługa ratownicza basenu kąpielowego w Andrychowie.
Numer ogłoszenia: 203582 - 2013; data zamieszczenia: 25.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. , ul. Batorego 24, 34-120 Andrychów, woj. małopolskie, tel. 33 8752531, faks 33 8753109.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgk.andrychow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o. o.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa ratownicza basenu kąpielowego w Andrychowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu obsługi ratowniczej na Basenie Kąpielowym zlokalizowanym przy Alei Wietrznego 6 w Andrychowie w skład którego wchodzą: basen pływacki,  o wymiarach 50m x 21m i głębokości od 1,2m do 1,8m, z 8-mioma torami dla zawodników basen wraz  z zapleczem technicznym w pełni odpowiada wymogom Międzynarodowej Federacji Pływackiej FINA. basen rekreacyjny o kształtach nieregularnych, powierzchnia lustra wody 838m2 i głębokości od 1,1m do 1,30m z atrakcjami wodnymi takimi jak masaże karku, masaże ścienne, masaże leżakowe, gejzery, grzybek, działko wodne, rwąca rzeka i zjeżdżalnia wodna rurowa. brodzik dla dzieci o kształtach nieregularnych, powierzchnia lustra wody 100m2 i głębokości od 0,15m do 0,35 m. Strona internetowa www.basen.andrychow.pl

2. Usługi będące przedmiotem zamówienia winny być świadczone zgodnie             z obowiązującymi przepisami w zakresach określonych Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 23.01.2012 r. W sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego Dz. U. poz. 108 z dn. 27.01.2012 r.  i realizowane przez pracowników Wykonawcy w sposób ciągły, w czasie godzin otwarcia Basenu Kąpielowego, w wymaganej przepisami prawa ilości ratowników którzy posiadają wymagane obowiązującymi przepisami, stopnie ratownika WOPR.

3. Szczegółowy opis zakresu obowiązków oraz wymagania dotyczące realizacji zamówienia zawiera § 3 Wzoru umowy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75.25.00.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.09.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art.22 ust.1 ustawy p.z.p.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art.22 ust.1 ustawy p.z.p.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art.22 ust.1 ustawy p.z.p.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca dysponuje minimum 8 osobami posiadającymi stopnie ratownicze nadane przez WOPR, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12.11.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych, warunków ich wykonywania przez inne organizacje ratownicze oraz rodzaju i wysokości świadczeń przysługujących ratownikom górskim i wodnym w związku z udziałem w akcji ratowniczej /Dz. U. z 2002r Nr 193 poz. 1624/.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 200 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej            z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu   o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Formularz oferty - sporządzony i podpisany zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Pełnomocnictwo w przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną/osoby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym, ewidencyjnym lub umowie Spółki Cywilnej Wykonawcy.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian dotyczących umowy gdy:- z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych dokonywania czynności oraz zmiana danych teleadresowych określonych w umowie, - w przypadku zmian przepisów prawa,- jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć              w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgk.andrychow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24 pokój nr 11.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2013 godzina 09:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24 pokój nr 10.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Prezes Zarządu
mgr inż. Jerzy Wojewodzic

 

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24