Przetargi

 

Andrychów 28.02.2013

PRZETARG

ZP/01/KB/13 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Numer ogłoszenia: 82206 – 2013 ; data zamieszczenia w BZP: 28.02.2013

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.  1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o.       
        34-120 Andrychów ul. Batorego 24.
     2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Spółka z o.o.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.  1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.  1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest usługa  polegająca na zagospodarowaniu i przetwarzaniu odpadów w regionalnej instalacji do przetwarzania   odpadów oraz w regionalnej instalacji do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno -  biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, w tym między innymi kompostowanie i unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie na regionalnym składowisku odpadów komunalnych
II.  1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.  1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia  jest przyjęcie  i zagospodarowanie niesegregowanych /zmieszanych/    odpadów  komunalnych  w ilości do 3 500 Mg na instalację mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. /Dz.U. z 2010r. Nr 185, poz.1243 z późn. zm./ i na niżej wymienionych warunkach:
1.1 Odpady, które zamawiający będzie dostarczał do instalacji to odpady komunalne o kodzie 20 03 01  pochodzące z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z którymi Zamawiający ma zawarte umowy cywilnoprawne.
1.2 Szacunkowa ilość dostarczanych odpadów do instalacji to 580 Mg miesięcznie.
1.3 Wszystkie dostarczane odpady muszą być ważone na legalizowanej wadze samochodowej.
1.4 Wykonawca musi posiadać status instalacji regionalnej w regionie zachodnim województwa małopolskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
1.5 Instalacja nie może być zlokalizowana dalej niż 40 km od siedziby Zamawiającego.
1.6 Wykonawca zabezpieczy odbiór odpadów od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 20:00  a w soboty od 6:00 do 14:00..
1.7 Na potwierdzenie faktycznej ilości dostarczonych odpadów Wykonawca będzie podpisywał karty przekazania odpadów.
1.8 Każda dostawa odpadów przez Zamawiającego będzie ewidencjonowana przez Wykonawcę z obligatoryjnym rozbiciem na: nr rej. pojazdu dostarczającego odpad, określony kod odpadu, rodzaj  oraz datę i godzinę dostarczenia odpadów, a także informacją o miejscu /gminie, rejonie, sektorze/, z którego odpady zostały zebrane.
1.9 Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu miesiąca /do 5-tego dnia roboczego następnego miesiąca/ przesłać w formie elektronicznej zestawienie wag pojazdów Zamawiającego za dany miesiąc.
1.10 Wykonawca zobowiązany jest do podawania Zamawiającemu w okresie miesięcznym, kwartalnym  i rocznym poziomy odzysku i recyklingu odpadów.
1.11 Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu informacje wymagane ustawą o utrzymaniu   czystości i porządku w gminie, konieczne do rozliczenia poziomów osiąganych poziomów odzysku  i recyklingu poszczególnych grup odpadów.
2. Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi, obrazują możliwą wielkość i zakres przedmiotu zamówienia oraz mogą być pomocne na etapie przygotowywania oferty.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, co oznacza że Wykonawca  może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.
II.  1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
II.  1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  90.53.30.00-2
II.  1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie
II.  1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.  2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Do dnia 31.12.2013r

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM              
I TECHNICZNYM

III. 1) WADIUM
         Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III. 2) ZALICZKI
         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
III. 3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY  SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
- Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia składowiska odpadów /w ramach niniejszego punktu należy dołączyć pozwolenie zintegrowane na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów poprzez składowanie na składowisku odpadów komunalnych/.
- Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi aktualną informację
o statusie instalacji do przetwarzania odpadów jako instalacji regionalnej – Potwierdzeniem może być w szczególności odpowiedni akt prawa miejscowego wskazujący instalację do przetwarzania  zmieszanych odpadów komunalnych oraz instalacją do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jako instalację regionalną, usytuowaną nie dalej niż 40 km od siedziby Zamawiającego – Andrychów ulica Batorego 24.
III. 3.2) Wiedza i doświadczenie
            Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III. 3.3) Potencjał techniczny
            Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III. 3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
            Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III. 3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
            Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III. 4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ           WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART.24 UST.1 USTAWY
III. 4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art.22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu należy przedłożyć:

- Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia składowiska odpadów.
- Aktualną informację o statusie instalacji do przetwarzania odpadów jako instalacji regionalnej – Potwierdzeniem może być w szczególności odpowiedni akt prawa miejscowego wskazujący   instalację do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz instalacją do składowania   odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
III. 4.2) W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 
            ustawy należy przedłożyć:
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 ustawy
- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z  
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
III. 4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
            Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III. 4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania  potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
III. 5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJACYCH, ŻE OFEROWANE USŁUGI 
         ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
         W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
III.6) INNE DOKUMENTY
        Inne dokumenty nie wymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
- Formularz oferty – sporządzony i podpisany zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ,
- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych   do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu   do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
- Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- Pełnomocnictwo – w przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną / osoby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym, ewidencyjnym lub umowie spółki cywilnej Wykonawcy.
III. 7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla  wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: Nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV. 1.1)Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.
IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV. 2.1) Kryteria oceny ofert: Cena.
IV. 2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV. 3) ZMIANA UMOWY
     Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
     oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak.
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach:
- gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do dokonywania   czynności oraz zmiana danych teleadresowych określonych w umowie,
- w przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej,
- jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ.
IV. 4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV. 4.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków   zamówienia: www.zgk.andrychow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów ul. Batorego 24, pokój nr 11.
e-mail: zaopatrzenie@zgk.andrychow.pl      
IV. 4.4) Termin składania ofert: 12.03.2013 godz. 10:00, w Zakładzie Gospodarki Komunalnej   Sp. z o.o. w Andrychowie, pokój nr 10 /sekretariat/
IV. 4.5) Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
IV. 4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu / programu ze
              środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV. 4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

              oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa
              członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA), które miały
              być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

 

Prezes Zarządu
mgr inż. Jerzy Wojewodzic

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24