Przetargi

 

 

Andrychów 7 października 2016

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. publikuje informację o unieważnieniu przetargu na zadanie pn.:"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mieszkalnych w Gminie Andrychów"

Znak sprawy: PA/12/KS/2016

 

Andrychów, dnia 7.10.2016 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu Nr PA/12/KS/2016

Dotyczy: Unieważnienia przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mieszkalnych w Gminie Andrychów” 


1.  Unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).
W związku z tym, iż cena Oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.


Z poważaniem
Prezes Zarządu
mgr Marek Drożdż

Otrzymują:

  1. Andrychowski Zakład Komunalny Spółka z o. o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24 email: azk@azk.andrychow.pl
  2. Strona internetowa Zamawiającego.
  3. Tablica ogłoszeń Zamawiającego.
  4. a/a.

Kliknij - pobierz wersję do wydruku

 


 

Andrychów 7 października 2016

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. publikuje informację z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ut. 5) ustawy pzpz na zadanie pn.:"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mieszkalnych w Gminie Andrychów"

Znak sprawy: PA/12/KS/2016

Kliknij - pobierz

 


 

Andrychów 29 września 2016

Znak sprawy: PA/12/KS/2016

Ogłoszenie nr 315496 - 2016 z dnia 2016-09-29 r.
Andrychów: „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNYCH W GMINIE ANDRYCHÓW”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 12017294600000, ul. ul. Batorego  24, 34120   Andrychów, woj. małopolskie, państwo , tel. 338 753 661, e-mail kszymanski@zgk.andrychow.pl, faks 338 753 109.
Adres strony internetowej (URL): www.zgk.andrychow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.zgk.andychow.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
oferty można składać osobiście lub pocztą za powierdzeniem odbioru na adres Zamawiającego.
Adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. 34-120 Andrychów ul. Batorego 24
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNYCH W GMINIE ANDRYCHÓW”
Numer referencyjny: PA/12/KS/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie
II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w ilości do 2200 Mg z terenu Gminy Andrychów odbieranych od właścicieli nieruchomości mieszkalnych w terminie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2016 r. Wykonanie Przedmiotu zamówienia powinno zapewnić osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.), zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Małopolskiego 3.2 Szczegółowe dane charakteryzujące zamówienie. 1. Aktualny stan powierzchni geodezyjnej Gminy Andrychów wynosi 100,3 km². Gmina Andrychów charakteryzuje się dużą różnicą w położeniu budynków przewidzianych do obsługi w zakresie gospodarki odpadami (najniżej położony punkt Gminy to około 310 mnpm, a najwyżej to około 780 mnpm. Długość dróg na terenie gminy Andrychów wynosi 284 km. Drogi te charakteryzują się dużymi kątami nachylenia, część dróg jest wykonania bez nakładki asfaltowej (drogi żwirowe, nieutwardzone). 2. Obszar Gminy Andrychów podzielony jest na Miasto Andrychów i 8 sołectw: Brzezinka, Inwałd, Roczyny, Sułkowice – Łęg, Sułkowice – Bolęcina, Targanice, Rzyki i Zagórnik. 3. Ustala się następujące rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości|: 1) pojemniki na odpady o pojemności od 6 l do 1100 l; 2) kontenery o pojemności od 1300 l do 10 000 l; 3) worki o pojemności od 60 l do 120 l z napisem Gmina Andrychów oraz worki typu big bag (dotyczy wyłącznie odpadów budowlanych i rozbiórkowych). 3.3 Zabudowa jednorodzinna dla budynków położonych na terenach wiejskich: Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywać będzie system mieszany pojemnikowo-workowy zbiórki odpadów komunalnych. Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości. 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01) – gromadzone będą w kubłach, a z posesji ujętych w wykazie nieruchomości trudnodostępnych również w workach. Pojemniki zapewnia właściciel nieruchomości we własnym zakresie. Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie – w okresie od 1 kwietnia do 31 października. W pozostałych miesiącach jeden raz w miesiącu. Odbiór odpadów odbywać się będzie zgodnie z opracowanym harmonogramem przez Zamawiającego. 2. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych (odpady segregowane, kody 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 20 02 01) – odbywać się będzie w systemie pojemnikowo – workowym. Kolory pojemników lub worków : a) kolor niebieski – przeznaczony do zbierania papieru, b) kolor żółty – przeznaczony do zbierania tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, c) kolor zielony – przeznaczony do zbierania szkła, d) kolor brązowy – przeznaczony do zbierania odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych, e) kolor szary – przeznaczony do zbierania metalu. f) pojemnik z napisem „Popiół” do zbierania popiołu (ewentualność). Wykonawca w momencie odbioru worków z odpadami segregowanymi zobowiązany jest zapewnić na własny koszt worki na wymianę w ilości równej odebranych w stosunku 1:1. Częstotliwość odbioru odpadów zebranych selektywnie w w/w workach odbywać się będzie: - papier, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, szkło, metal, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz popiół – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu. Odbiór odpadów odbywać się będzie zgodnie z opracowanym harmonogramem przez Zamawiającego. Pozbywanie się mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego), zużytych opon powinno odbyć się w ramach tzw. „wystawki” organizowanej dwa razy w roku (jeden raz spod nieruchomości i jeden raz z punktów zbiorczych). Miejsca i terminy zbiórki zostaną wskazane przez zamawiającego. Zabudowa jednorodzinna dla budynków położonych na terenach miejskich: Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywać będzie system mieszany pojemnikowo-workowy zbiórki odpadów komunalnych. Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości. 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01) – gromadzone będą w kubłach, a z posesji ujętych w wykazie nieruchomości trudnodostępnych również w workach. Pojemniki zapewnia właściciel nieruchomości we własnym zakresie. Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie – w okresie od 1 kwietnia do 31 października. W pozostałych miesiącach jeden raz w miesiącu. Odbiór odpadów odbywać się będzie zgodnie z opracowanym harmonogramem przez Zamawiającego. 2. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych (odpady segregowane, kody 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 20 02 01) – odbywać się będzie w systemie pojemnikowo – workowym. Kolory pojemników lub worków : a) kolor niebieski – przeznaczony do zbierania papieru, b) kolor żółty – przeznaczony do zbierania tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, c) kolor zielony – przeznaczony do zbierania szkła, d) kolor brązowy – przeznaczony do zbierania odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych, e) kolor szary – przeznaczony do zbierania metalu. f) pojemnik z napisem „Popiół” do zbierania popiołu (ewentualność). Wykonawca w momencie odbioru worków z odpadami segregowanymi zobowiązany jest zapewnić na własny koszt worki na wymianę w ilości równej odebranych w stosunku 1:1. Częstotliwość odbioru odpadów zebranych selektywnie w w/w workach odbywać się będzie: - papier, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, szkło, metal oraz popiół – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu. Odbiór odpadów odbywać się będzie zgodnie z opracowanym harmonogramem przez Zamawiającego. Pozbywanie się mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego), zużytych opon powinno odbyć się w ramach tzw. „wystawki” organizowanej dwa razy w roku (jeden raz spod nieruchomości i jeden raz z punktów zbiorczych). Miejsca i terminy zbiórki zostaną wskazane przez zamawiającego. 3.4 Zabudowa wielorodzinna I. Na terenie zabudowy wielorodzinnej obowiązywać będzie system pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych. Rodzaje odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości. 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01) oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji – gromadzone będą w pojemnikach. Pojemniki zapewnia właściciel nieruchomości we własnym zakresie. Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji – nie rzadziej niż dwa razy na tydzień. Odbiór odpadów odbywać się będzie zgodnie z opracowanym harmonogramem Wykonawcy uzgodnionym z Zamawiającym i Zarządcą nieruchomości. 2. Selektywnie zebrane odpady komunalne (odpady segregowane, kody 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 20 02 01) – gromadzone będą w pojemnikach wg następującego podziału: a) kolor niebieski – przeznaczony do zbierania papieru, b) kolor żółty – przeznaczony do zbierania tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, c) kolor zielony – przeznaczony do zbierania szkła, d) kolor brązowy – przeznaczony do zbierania odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych, e) kolor szary – przeznaczony do zbierania metalu. Pojemniki do segregacji zapewnia właściciel nieruchomości. Częstotliwość odbioru odpadów zebranych selektywnie odbywać się będzie: - papier, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, szkło, metal – stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu. W przypadku przepełniania pojemników wytwarzanymi odpadami komunalnymi segregowanymi, Wykonawca bez dodatkowej zapłaty ma obowiązek zwiększyć częstotliwość odbierania odpadów zebranych selektywnie, aby odpady nie zalegały w punktach gromadzenia odpadów. Pozbywanie się mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego), zużytych opon powinno odbyć się w ramach tzw. „wystawki” organizowanej dwa razy w roku. Miejsca, sposób odbioru i terminy zbiórki zostaną ustalone z Wykonawcą po uprzedniej konsultacji z ASM, ZOMK i Wspólnotami Mieszkaniowymi. II. Uregulowania wspólne dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej: Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania bezpośrednio od właściciela nieruchomości następujące rodzaje odpadów: • zmieszane (nieselektywnie zbierane) odpady komunalne. • selektywnie zbierane: a) szkło, b) tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, c) metale, d) papier, e) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone. Meble i inne odpady wielkogabarytowe (w tym sprzęt elektryczny i elektroniczny), zużyte opony odbierane są w ramach tzw. „wystawki” III. Obowiązki Wykonawcy: 1. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego. 2. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z zasadami postępowania z odpadami o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). 3. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów zielonych do regionalnej instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych biodegradowalnych. 4. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów wielkogabarytowych w ramach „wystawki” do odzysku. 5. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kart ewidencji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6. Wykonawca musi posiadać status instalacji regionalnej w regionie zachodnim województwa małopolskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 7. Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676) – dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. oraz przekazać Zamawiającemu informacje o osiągniętych poziomach odzysku w terminie do trzydziestu dni po zakończeniu danego roku kalendarzowego. 8. Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645) oraz przekazać Zamawiającemu informacje o osiągniętych poziomach odzysku w terminie do trzydziestu dni po zakończeniu danego roku kalendarzowego. 9. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości w ustalonych terminach w harmonogramie usuwania odpadów komunalnych. W przypadku, kiedy zaplanowany w harmonogramie wywóz odpadów komunalnych przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, Wykonawca wskaże Zamawiającemu z 30 dniowym wyprzedzeniem zastępczy termin realizacji odbioru odpadów komunalnych. 10. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć każdemu właścicielowi nieruchomości mieszkalnej harmonogram odbioru odpadów komunalnych opracowany przez Zamawiającego. Ponadto Wykonawca odpowiada za informowanie mieszkańców o terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów na własnej stronie internetowej. 11. Wykonawca zobowiązany jest kontrolować realizowane przez właściciela nieruchomości obowiązki w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku ich niedopełnienia Wykonawca zobowiązany jest przyjąć odpady jako zmieszane odpady komunalne i niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym Zamawiającego, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych. Do informacji Wykonawca zobowiązany jest załączyć zdjęcie pojemnika z jego zawartością umożliwiającą identyfikację nieruchomości z rejestracją daty i godziny. 12. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wykonawca powinien realizować w godzinach 600 – 2000. 13. Za szkody w majątku osób objętych systemem, spowodowane w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 14. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu za każdy miesiąc wykonanej usługi kart przekazania odpadów łącznie z fakturą za wykonaną usługę w terminie do 10 dni roboczych. 15. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu informacji o niedopełnieniu przez właścicieli nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 16. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć używane pojazdy przed wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich transportu do instalacji. 17. Wykonawca zapewnia właściwy stan sanitarny (mycie i dezynfekcję) pojazdów używanych podczas realizacji zamówienia. 18. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegani obowiązujących przepisów prawnych, w tym w szczególności: a). Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 21z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; b). Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi; c) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo Ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi; d). Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122); e). Uchwała Nr XI/125/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego ze zm.; f). Uchwała Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego” ze zm.; g). Uchwała Nr XXIV-240-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie: Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów (Dz. U. Województwa Małopolskiego z dnia 11 lipca 2016 r. poz. 4193). h). Uchwała nr XXIV-239-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia na terenie Gminy Andrychów usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. U. Województwa Małopolskiego z 2016 r. poz. 4192). 19. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji ilości i rodzajów odebranych odpadów według numeru ewidencyjnego budynku nieruchomości oraz ewidencji ilości i rodzajów odpadów z budynków wielorodzinnych i przekazywania danych do elektronicznego systemu zleceniodawcy. Częstotliwość przekazywania danych z odnotowanych wywozów określa się minimum jeden raz w tygodniu. 20. Zakazuje się Wykonawcy mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości mieszkalnych na terenie Gminy Andrychów. 21. W ramach kontroli ilości zebranych odpadów komunalnych Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze znajdującej się na terenie Zamawiającego i przekazywania dokumentacji pomiarów Zamawiającemu w okresach miesięcznych. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego prowadzenia ilościowej i rodzajowej ewidencji odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przekazywania kopii dokumentacji Zamawiającemu. W przypadku kontroli pojazdów wyposażonych w zalegalizowany system ważenia odpadów nie jest wymagane ważenie odpadów na wadze zamawiającego. Dokumentacja z ważenia odpadów na wadze pojazdu Wykonawcy przekazywana będzie Zamawiającemu w okresach miesięcznych. 22. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą przedmiotem niniejszego zamówienia, sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu półrocznych sprawozdań o których mowa w art. 9n i art.9oa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.). Sprawozdania należy składać zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 934). 23. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 24. Obowiązkiem Wykonawcy będzie odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mieszkalnych, położonych na terenie Gminy Andrychów wskazanych przez Zamawiającego (wszelkie późniejsze zmiany Zamawiający będzie aktualizował do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wykonywania usługi w okresie realizacji zadania). 25. W razie trudnych warunków dojazdu do nieruchomości (szczególnie zimą i w okresie wzmożonych opadów deszczu i śniegu), Wykonawca zastosuje odpowiednie środki transportowe do odbioru odpadów. 26. Wykonawca zapewnia przez cały czas trwania umowy dla właściwej realizacji przedmiotu umowy dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, w ilości minimum jak w złożonej w postępowaniu przetargowym ofercie. 27. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu przeprowadzanie kontroli realizacji przedmiotu zamówienia. 28. Realizacji „reklamacji” (nieodebrania z nieruchomości worków lub nieopróżnienia pojemników, zgodnie z harmonogramem) – w ciągu 48 godzin od otrzymania zawiadomienia od mieszkańca lub Zamawiającego. Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić Zamawiającemu. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego w terminie do 48 godzin o nieodebraniu odpadów z nieruchomości zgodnie z harmonogramem i podania przyczyny niezrealizowania wywozu w ustalonym terminie. 29. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru odpadów komunalnych (zmieszanych i segregowanych) niewiadomego pochodzenia i sporządzenia w terminie 3 dni notatki w tym zakresie wraz z dokumentacja zdjęciową i przekazania Zamawiającemu. 3.4 Wykaz sprzętu technicznego Wykonawca musi posiadać sprzęt niezbędny do realizacji zamówienia, lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału w tym minimalne wymagania w szczególności Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował samochodami specjalistycznymi i samochodami ciężarowymi, spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz innymi przepisami szczególnymi. 1) W posiadaniu Wykonawcy odbierającego odpady komunalne powinny znajdować się, co najmniej: a. trzy pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych (śmieciarki) z tego min. dwa spełniające wymagania normy emisji spalin Euro 5, b. jeden pojazd przystosowany do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych (śmieciarki) o pojemności do 8 m³, c. jeden pojazd przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, d. jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, e. jeden samochód ciężarowy o minimalnej ładowności do 6 ton, f. jeden kompaktor, g. jedna ładowarka, h. jedna waga samochodowa, i. jeden wózek widłowy. 2) Szczegółowe wymagania dla pojazdów: - pojazdy powinny być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich magazynowania, przeładunku a także transportu do instalacji, - konstrukcja pojazdów powinna zabezpieczać przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz powinna minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, - pojazdy powinny być wyposażone w system: a) monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz b) czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych, - pojazdy powinny być poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, - pojazdy powinny być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników, - pojazdy do zbierania odpadów w terenach trudnodostępnych (okres zimowy, złe warunki atmosferyczne, uszkodzone drogi) powinny posiadać napęd na dwie osie i być wyposażone w łańcuchy przeciwśnieżne, - w przypadku kiedy drogi dojazdowe do posesji uniemożliwiają dojazd dla śmieciarek i innych pojazdów należy zapewnić odbiór odpadów komunalnych przy użyciu innego sprzętu, - pojazdy powinny posiadać łączność z dyspozytornią, - na koniec każdego dnia roboczego pojazdy powinny być opróżnione z odpadów i parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo – transportowej, - pojazdy powinny być trwale i czytelnie oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy (nazwa firmy, dane adresowe, numer telefonu). 3) Wymagania dla bazy magazynowo -transportowej: - baza magazynowo – transportowa powinna być usytuowana w gminie, z terenu której odbiera te odpady, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy i na terenie, do którego posiada tytuł prawny, - teren bazy transportowej powinien być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym, - baza magazynowo - transportowa powinna być wyposażona w: a) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, b) pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, c) miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, d) legalizowaną wagę najazdową – w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów, - miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych powinny być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, - na terenie bazy transportowej powinien znajdować się punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów, miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy transportowej. - teren bazy magazynowo – transportowej powinien być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.). 3.6 Wspólny słownik zamówień (CPV): 90 50 00 00-2 - usługi związane z odpadami, 90 51 10 00-2 - usługi wywozu odpadów, 90 51 12 00-4 - usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, 90 51 13 00-5 - usługi zbierania śmieci, 90 51 20 00-9 - usługi transportu odpadów, 90 51 31 00-7 - usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, 90 53 30 00-2 - usługi gospodarki odpadami.

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:90511000-2, 90511200-4, 90511300-5, 90512000-9, 90513100-7, 90533000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/12/2016
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca będzie wpisany do Uchwały Semiku Województwa Małopolskiego w sprawie wykonania planu gospodarki odpadami województwa małopolskiego – Region Zachodni i będzie posiadał status RIPOK lub umowę z RIPOK. 2. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi kopię aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Andrychów, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) 3. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi zezwolenie na transport odpadów wynikający z ustawy o odpadach.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: wykaże się posiadaniem opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 500 000,00 zł. (w przypadku braku potwierdzenia w treści polisy dokonania opłaty, należy załączyć dokumenty, które będą potwierdzać dokonanie opłaty).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Na potwierdzenie posiadanego potencjału technicznego zamawiający wymaga wykazania, że Wykonawca dysponuje co najmniej następującym potencjałem technicznym: a. trzy pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych (śmieciarki) z tego min. dwa spełniające wymagania normy emisji spalin Euro 5, b. jeden pojazd przystosowany do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych (śmieciarki) o pojemności do 8 m³, c. jeden pojazd przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, d. jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, e. jeden samochód ciężarowy o minimalnej ładowności do 6 ton, f. jeden kompaktor, g. jedna ładowarka, h. jedna waga samochodowa, i. jeden wózek widłowy. Wymagania dla bazy magazynowo -transportowej: - baza magazynowo – transportowa powinna być usytuowana w gminie, z terenu której odbiera te odpady, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy i na terenie, do którego posiada tytuł prawny, - teren bazy transportowej powinien być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym, - baza magazynowo - transportowa powinna być wyposażona w: a) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, b) pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, c) miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, d) legalizowaną wagę najazdową – w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów, - miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych powinny być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, - na terenie bazy transportowej powinien znajdować się punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów, miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy transportowej. - teren bazy magazynowo – transportowej powinien być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity; Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.). Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia: Wykonawca winien – w trakcie wykonywania przedmiot zamówienia- dysponować osobami legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia : • min. 4 osobami zatrudnionymi na umowę o pracę, z których każda posiada aktualne uprawnienia do kierowania pojazdami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i co najmniej 2 letnie doświadczenie na stanowisku kierowcy, • min. 1 osobę zatrudnioną na umowę o pracę posiadającą uprawnienia zawodowe do obsługi kompaktora potwierdzone odpowiednim świadectwem uzyskanym na specjalistycznych kursach lub odbytych szkoleniach, • min. 1 osobę zatrudnioną na umowę o pracę posiadające uprawnienia zawodowe do obsługi ładowarki potwierdzone odpowiednim świadectwem uzyskanym na specjalistycznych kursach lub odbytych szkoleniach, • min. 1 osobę zatrudnioną na umowę o pracę do obsługi wagi samochodowej, • min. 1 osobę zatrudnioną na umowę o pracę posiadającą uprawnienia zawodowe do obsługi wózka widłowego potwierdzone odpowiednim świadectwem uzyskanym na specjalistycznych kursach lub odbytych szkoleniach, • min. 5 osób zatrudnionych na umowę o pracę , które będą bezpośrednio realizować prace związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych i posiadające co najmniej 12 miesięczna praktykę zawodową. Wykażą się posiadaniem wiedzy i doświadczenia, tj. wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie należycie wykonali następujące usługi o charakterze i złożoności podobnej do przedmiotu niniejszego zamówienia: • Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonania usług w zakresie odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z co najmniej 10000 nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi oraz 12000 osób zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej (osiedla mieszkaniowe) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. W przypadku wykazania kilku usług na ilości mniejsze niż wymagane, wielkości wynikające z tych usług będą sumowane w celu potwierdzenia spełniania wymaganego warunku. • Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonania usług w zakresie odbierania odpadów segregowanych (selektywna zbiórka odpadów) w systemie pojemnikowym, workowym od minimum 10000 nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi oraz 12000 osób zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej (osiedla mieszkaniowe) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie. W przypadku wykazania kilku usług na ilości mniejsze niż wymagane, wielkości wynikające z tych usług będą sumowane w celu potwierdzenia spełniania wymaganego warunku. Wykonawca potwierdzi należyte wykonanie wykazanych usług poprzez złożenie np. referencji, protokołów odbioru, kart przekazania odpadów, sprawozdań itp.- z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami według wzoru na załączniku nr 5 do SIWZ. - Wykażą się posiadaniem wiedzy i doświadczenia, tj.: Wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie należycie wykonali następujące usługi o charakterze i złożoności podobnej do przedmiotu niniejszego zamówienia. Wykonawca potwierdzi należyte wykonanie wykazanych usług poprzez złożenie np. referencji, protokołów odbioru, kart przekazania odpadów, sprawozdań itp.- z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców, sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ. - Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (w przypadku braku potwierdzenia w treści polisy opłaty, należy załączyć dokumenty, które będą ten fakt potwierdzać). - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, (według wzoru – załącznik nr 8 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Formularz oferty – sporządzony i podpisany zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ, b) Kopia uchwały w sprawie wykonania Planu potwierdzająca status RIPOK lub umowa z RIPOK. c) Aktualna informacja o statusie instalacji do mechanicznego biologicznego przetwarzania odpadów jako instalacji regionalnej. d) Kopia aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Andrychów, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.). e) Zezwolenie na transport odpadów wynikający z ustawy o odpadach. f) Oświadczenie dla bazy magazynowo –transportowej zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ. g) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust 5) ustawy PZP – sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, h) Wykonawca (dot. wszystkich wykonawców którzy złożyli oferty), w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ). i) Certyfikat zarządzania środowiskiem ISO 14001 lub równoważny. j) Inne dokumenty: W przypadku, gdy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika ze stosownego dokumentu, a w szczególności z odpisu z właściwego rejestru, należy załączyć pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do podpisywania oferty. Pełnomocnictwo winno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienia do reprezentacji wynikają z dokumentu rejestracyjnego, ewidencyjnego lub umowy spółki cywilnej Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w jednym z tych dokumentów.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa


etap nr

czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria


Kryteria

Znaczenie

cena

60

ilość osób dodatkowych do realizacji zamówienia

30

system zarządzania środowiskiem - posiadanie certyfikatu ISO 14001 lub równoważne

10

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa


etap nr

czas trwania etapu


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zawarcie umowy nastąpi w oparciu o wzór, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia istotnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach: a/ gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do dokonywania czynności oraz zmiana danych teleadresowych określonych w umowie, b/ w przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej, c/ jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ, d/ zmiany ustawowej stawki procentowej podatku VAT – obecnie obowiązująca stawka podatku VAT wynosi 8% - przy czym całkowite wynagrodzenie netto wykonawcy pozostaje bez zmian, e/ w zakresie przekazywanych informacji dotyczących przedmiotu umowy w tym raportowania, kontroli i zarządzania jakością świadczonych usług, dopuszcza się zmianę sposobu, terminów i treści przekazywanych informacji w tym raportów pod warunkiem, że w konsekwencji nie zostaną obniżone standardy świadczenia usług określone przez Zamawiającego w SIWZ oraz jej załącznikach, jeżeli zmiana jest korzystna dla Zamawiającego w tym pozwala na prawidłową realizację przez Zamawiającego jego zadań dotyczących gospodarki odpadami, usprawnienie realizacji przedmiotu umowy, obniżenie kosztów świadczenia usług lub podniesienie standardów świadczonych usług, f/ zmiany pełnomocników reprezentujących strony umowy; g/ zmiany limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia w każdym roku jego realizacji, h/ zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwał Rady Miejskiej w Andrychowie wydawanych na podstawie tejże ustawy, i/ w przypadku zmiany wysokości opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska naturalnego, składowanie odpadów – cena oferty pozostaje bez zmian. 3. Zmiany postanowień umownych zakwalifikowane przez strony jako nieistotne mogą być wprowadzone do umowy w każdym czasie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 07/10/2016, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

                                                                                                           Prezes Zarządu
                                                                                                          mgr Marek Drożdż

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24