Przetargi

 

Andrychów, dnia 10.05.2016 r.

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu Nr PA/08/KS/2016

WERSJA DO DRUKU - KLIKNIJ

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę kruszyw kamiennych”.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Andrychowie działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164), informuje, że w wyniku przeprowadzonego w/w postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

I. WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Nazwa (firma) Wykonawcy: ATS – BUD s.c. Filip Mocie, Tadeusz Mocie
Siedziba i adres Wykonawcy: 30-437 Kraków ul. Forteczna 51/1
email: tadeusz.mocie@gmail.com
Cena brutto 461’004,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy cztery złote 00/100)
Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta została złożona jako jedyna ważna  w niniejszym postępowaniu oraz spełnia wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz mieści się w kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

II. WYKONAWCACH, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY:
Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:
1. ATS – BUD s.c. Filip Mocie, Tadeusz Mocie, 30-437 Kraków, ul. Forteczna 51/1.

Dokonano oceny jednej oferty.
P - Kryterium oceny ofert jest:
P1 - cena: do 95 % ; 95 punktów.
P2 - termin płatności faktury: do 5 %; 5 punktów 
od 21 do 22 dni – 1 pkt.
od 23 do 24 dni – 2 pkt.
od 25 do 26 dni – 3 pkt.
od 27 do 28 dni – 4 pkt
od 29 do 30 dni – 5 pkt.

 

Ocena ofert została dokonana przez trzech członków Komisji Przetargowej.

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy
/siedziba, adres firmy/

Liczba  punktów przyznana ofercie
/kryterium cena – 95%/

Liczba  punktów przyznana ofercie
/kryterium termin płatności – 5%/

Łączna liczba punków

1

ATS – BUD s.c. Filip Mocie, Tadeusz Mocie           30-437 Kraków ul. Forteczna 51/1.

3 x 95,00 = 285,00

3 x 5 = 15,00

300,00

 

III. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania:

Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

IV. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

V. Termin zawarcia umowy:

Umowa z wybranym Wykonawcą na realizację zadania objętego przedmiotem zamówienia zostanie zawarta w terminie związania ofertą zgodnie z przepisami art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Działając na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy PZP po otrzymaniu niniejszej informacji prosimy   o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru niniejszego pisma faksem na numer: 33-875-31-09 lub emailem na adres: zgk@zgk.andrychow.pl lub kszymanski@zgk.andrychow.pl
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Waszej strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.
Dziękujemy za złożenie w niniejszym postępowaniu oferty.

 
Z poważaniem
Prezes Zarządu
Marek Drożdż

 

 

Otrzymują:

 1. ATS – BUD s.c. Filip Mocie, Tadeusz Mocie 30-437 Kraków ul. Forteczna 51/1 email: tadeusz.mocie@gmail.com
 2. Strona internetowa Zamawiającego.
 3. Tablica ogłoszeń Zamawiającego.
 4. a/a.

 

 

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgk.andrychow.pl


Andrychów: Dostawa kruszyw kamiennych
Numer ogłoszenia: 90346 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:


V

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. , ul. Batorego 24, 34-120 Andrychów, woj. małopolskie, tel. 33 8753661, faks 33 8753109.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgk.andrychow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kruszyw kamiennych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny, w miarę występowania potrzeb, zakup kruszyw kamiennych typu: a/ Kliniec drogowy o frakcji 0-31 mm w ilości do 4000 ton, spełniający wymagania normatywne w odniesieniu do PN-EN 13043 lub PN-S-06102, b/ Tłuczeń drogowy drobny o frakcji 10-31mm w ilości do 3000 ton, spełniający wymagania normatywne w odniesieniu do PN-EN 13043 lub PN-S-06102, c/ Tłuczeń drogowy gruby o frakcji 30-61 mm w ilości do 3500 ton, spełniający wymagania normatywne w odniesieniu do PN-EN 13043 lub PN-S-06102, d/ Mieszanka o frakcji 0-63 mm w ilości do 1 000 ton, spełniająca wymagania normatywne w odniesieniu do PN-EN 13043 lub PN-S-06102, e/ Wysiewka o frakcji 0-8 mm w ilości do 1 200 ton, f/ Wysiewka o frakcji 0-14 mm w ilości do 500 ton. 2. Zamawiający przedmiot zamówienia odbierał będzie własnym transportem bezpośrednio z miejsca jego wydobycia lub załadunku, sukcesywnie wg bieżącego zapotrzebowania. 3. Odległość miejsca wydobycia lub załadunku nie może być większa niż 20 km od siedziby Zamawiającego, licząc najkrótszą trasę dojazdu drogami publicznymi dla samochodów o masie całkowitej 20 ton. 4. Zamawiający po otwarciu ofert dokona weryfikacji odległości podanych w ofertach miejsc odbioru przedmiotu zamówienia od siedziby Zamawiającego, poprzez dokonanie objazdu i sprawdzeniu ilości kilometrów czy są zgodne z podanymi w ofercie. W przypadku stwierdzenia niedotrzymania przez Wykonawcę warunków określonych w pkt.3, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 6. Kod CPV: 14.21.22.00-2 - kruszywo.
II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.22.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Formularz oferty - sporządzony i podpisany zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ, Inne dokumenty: W przypadku, gdy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika ze stosownego dokumentu, a w szczególności z odpisu z właściwego rejestru, należy załączyć pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do podpisywania oferty. Pełnomocnictwo winno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienia do reprezentacji wynikają z dokumentu rejestracyjnego, ewidencyjnego lub umowy spółki cywilnej Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w jednym z tych dokumentów.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin płatności faktury - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zawarcie umowy nastąpi w oparciu o wzór, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Zamawiający zgodnie z art.144 ustawy p.z.p przewiduje możliwość wprowadzenia istotnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach: a/ gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do dokonywania czynności oraz zmiana danych teleadresowych określonych w umowie, b/ w przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej, c/ jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgk.andrychow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów ul. Batorego 24, pokój nr 11. e-mail: zgk@zgk.andrychow.pl lub kszymanski@zgk.andrychow.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.05.2016 godzina 09:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów ul. Batorego 24, pokój nr 10 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Prezes Zarządu
mgr Marek Drożdż

 

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24