Przetargi

 

Andrychów, dnia 5.05.2016 r.

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu Nr PA/07/KS/2016

 

Wersja do wydruku - kliknij pobierz 

Dotyczy: Zawiadomienie o wyniku przeprowadzonego postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej”.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Andrychowie działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), informuje, że w wyniku przeprowadzonego w/w postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nazwa (firma) Wykonawcy:
NTCE Andrzej Owcarz 44-240 Żory, os. Sikorskiego 5G/9 email: m.galczynski@ntce.eu
Cena oferty brutto: 37’947,30 zł.  (słownie: trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych 30/100)

Uzasadnienie wyboru oferty: Złożona oferta zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i innego kryterium spośród ocenianych ofert tym samym jest najkorzystniejsza w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych spełnia wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz mieści się w kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

II WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY:

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:
Oferta nr 1 – Bassau Sp. z o. o. 46-060 Pruszków, ul. Daszyńskiego 15 email: info@bassau.pl
Oferta nr 2 – Chemi Kam Sp. z o. o. 42-506 Będzin, ul. Barlickiego 26 email: chemikam@wp.pl ; biuro@chemikam.pl
Oferta nr 3 – NTCE Andrzej Owcarz 44-240 Żory, os. Sikorskiego 5G/9 email: m.galczynski@ntce.eu

 Streszczenie oceny ofert i przyznane ofertom punkty w kryterium oceny ofert:
Dokonano oceny trzech ofert.
Kryterium oceny ofert jest cena: do 95 %
Termin płatności: do 5%.
Ocena ofert została dokonana przez trzech członków Komisji Przetargowej.

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy
/siedziba, adres firmy/

Liczba  punktów przyznana ofercie
/kryterium cena – do 95%/

Liczba  punktów przyznana ofercie
/kryterium termin płatności – do 5%/

Łączna liczba punków

1

Bassau Sp. z o. o. 46-060 Pruszków, ul. Daszyńskiego 15 email: info@bassau.pl

Liczba Punktów:
252,42 pkt.

Liczba Punktów: 
15,00 pkt.

Liczba Punktów: 267,42 pkt.

2

Chemi Kam Sp. z o. o. 42-506 Będzin, ul. Barlickiego 26 email: chemikam@wp.pl ; biuro@chemikam.pl

Liczba Punktów:
270,42 pkt

Liczba Punktów:
15,00 pkt.

Liczba Punktów:
285,42pkt.

3

NTCE Andrzej Owcarz 44-240 Żory, os. Sikorskiego 5G/9 email: m.galczynski@ntce.eu

Liczba Punktów:
285,00 pkt.

Liczba Punktów: 
15,00 pkt.

Liczba Punktów:
300,00 pkt.

 

III Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

IV Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

V Termin zawarcia umowy:

Umowa w sprawie zamówienia publicznego ustawy zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Dokładną datę zawarcia umowy Zamawiający uzgodni telefonicznie z wyłonionym Wykonawcą.
Działając na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy PZP po otrzymaniu niniejszej informacji prosimy   o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru niniejszego pisma faksem na numer: 33-875-31-09 lub emailem na adres: zgk@zgk.andrychow.pl lub kszymanski@zgk.andrychow.pl
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Waszej strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.
Dziękujemy za złożenie w niniejszym postępowaniu oferty.

Z poważaniem
Prezes Zarządu
Marek Drożdż

 

 

Otrzymują:

 1. Bassau Sp. z o. o. 46-060 Pruszków, ul. Daszyńskiego 15 email: info@bassau.pl
 2. Chemi Kam Sp. z o. o. 42-506 Będzin, ul. Barlickiego 26 email: chemikam@wp.pl  ; biuro@chemikam.pl
 3. NTCE Andrzej Owcarz 44-240 Żory, os. Sikorskiego 5G/9 email: m.galczynski@ntce.eu
 4. Strona internetowa Zamawiającego.
 5. Tablica ogłoszeń Zamawiającego.
 6. a/a.

 

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgk.andrychow.pl


Andrychów: Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej
Numer ogłoszenia: 83516 - 2016; data zamieszczenia: 11.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:


V

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. , ul. Batorego 24, 34-120 Andrychów, woj. małopolskie, tel. 33 8753661, faks 33 8753109.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgk.andrychow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne w miarę występowania potrzeb dostawy środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej na Basenie Kąpielowym przy Alei Wietrznego 6 w Andrychowie takich jak: a/ Stabilizowany podchloryn sodu o zawartości chloru minimum 15% w ilości do 23 000 kg w pojemnikach po około 35 kg. b/ Płynny korektor PH minus kwas siarkowy 40% w ilości do 2 000 kg w pojemnikach po około 30 kg. c/ Ziemia okrzemkowa CLARCEL DIT/R do 3 000 kg w workach po około 25 kg. d/ Tabletki DPD1 (500 szt.) - w ilości do 2 opakowań. e/ Tabletki DPD3 (500 szt.) - w ilości do 2 opakowań. f/ Tabletki Phenol Red a (500 szt.) - w ilości do 2 opakowań. 2. Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi, obrazują możliwą wielkość i zakres przedmiotu zamówienia oraz mogą być pomocne na etapie przygotowywania ofert. 3. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie sukcesywnie wg bieżącego zapotrzebowania transportem Wykonawcy i na jego koszt na teren Basenu Kąpielowego przy Alei Wietrznego 6 w Andrychowie w terminie do 48 godzin od dnia otrzymania zamówienia od Zamawiającego. 5. Stabilizowany podchloryn sodu, płynny korektor PH minus oraz ziemia okrzemkowa CLARCEL DIT/R muszą posiadać stosowne atesty higieniczne oraz karty charakterystyki. 6. Na środki chemiczne będące przedmiotem zamówienia Wykonawca udzieli minimum 3 miesięcznej gwarancji i rękojmi. Wymaga się aby w ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca wymienił na nowe, środki, które dostarczone zostaną po dacie ich przydatności, wadliwie działające, zwietrzałe oraz nie nadające się do użycia, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, co oznacza że Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia. 8. Kod CPV: 24.96.20.00-5 - chemikalia do uzdatniania wody.
II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.96.20.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartości nie niższej niż 40 000,00 zł. brutto dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Formularz oferty - sporządzony i podpisany zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. Stosowne atesty higieniczne oraz karty charakterystyki dla stabilizowanego podchloryn sodu, płynnego korektora PH minus oraz ziemi okrzemkowej, Inne dokumenty: W przypadku, gdy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika ze stosownego dokumentu, a w szczególności z odpisu z właściwego rejestru, należy załączyć pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do podpisywania oferty. Pełnomocnictwo winno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienia do reprezentacji wynikają z dokumentu rejestracyjnego, ewidencyjnego lub umowy spółki cywilnej Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w jednym z tych dokumentów
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin płatności faktury - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zawarcie umowy nastąpi w oparciu o wzór, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy p.z.p przewiduje możliwość wprowadzenia istotnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach: a/ gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do dokonywania czynności oraz zmiana danych teleadresowych określonych w umowie, b/ w przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej, c/ jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgk.andrychow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24 email: zgk@zgk.andrychow.pl lub kszymanski@zgk.andrychow.pl..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.04.2016 godzina 09:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24 pokój nr 10 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Prezes Zarządu
mgr Marek Drożdż

 

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24