Przetargi

 

Kliknij - pobierz Ogłoszenie o wyniku przetargu Nr PA/07/KS/2015 - wersja do wydruku

 

Andrychów, dnia 30.12.2015 r.

Ogłoszenie o wyniku przetargu Nr PA/07/KS/2015

Dotyczy: Zawiadomienie o wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników na terenie Sołectw w Gminie Andrychów”.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Andrychowie działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), informuje, że w wyniku przeprowadzonego w/w postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

1. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla części I Sołectwo Brzezinka
Nazwa (firma) Wykonawcy: F.H.U. LACH BUD Lachendro Łukasz, 34-120 Andrychów, Sułkowice, ul. Beskidzka 88
Cena brutto: 16’619,42 zł. (słownie: szesnaście tysięcy sześćset dziewiętnaście złotych 42/100)
Uzasadnienie wyboru oferty: Złożona oferta zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i innego kryterium spośród ocenianych ofert tym samym jest najkorzystniejsza w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych spełnia wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz mieści się w kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla części II Sołectwo Sułkowice Łęg
Nazwa (firma) Wykonawcy: F.H.U. LACH BUD Lachendro Łukasz, 34-120 Andrychów, Sułkowice, ul. Beskidzka 88
Cena brutto: 66’894,99 zł. (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote 99/100)
Uzasadnienie wyboru oferty: Złożona oferta zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i innego kryterium spośród ocenianych ofert tym samym jest najkorzystniejsza w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych spełnia wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz mieści się w kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla części III Sołectwo Inwałd
Nazwa (firma) Wykonawcy: Kółko Rolnicze 34-120 Andrychów, Inwałd, ul. Miła 10
Cena brutto: 60’333,67 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote 67/100)
Uzasadnienie wyboru oferty: Złożona oferta zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i innego kryterium spośród ocenianych ofert tym samym jest najkorzystniejsza w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych spełnia wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz mieści się w kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla części IV Sołectwo Roczyny
Nazwa (firma) Wykonawcy: Gospodarstwo Rolne Bogdan Maciejczyk 32-652 Bulowice, ul. Krakowska 155
Cena brutto: 105’767,53 zł. (słownie: sto pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 53/100)
Uzasadnienie wyboru oferty: Złożona oferta zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i innego kryterium spośród ocenianych ofert tym samym jest najkorzystniejsza w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych spełnia wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz mieści się w kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla części V Sołectwo Rzyki
Nazwa (firma) Wykonawcy: Przeds. Transportowo-Usługowo-Handlowe „TRANSPEED” Jan Socha Rzyki, os. Potok Kubikowski 9.
Cena brutto: 76’032,44 zł. (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści dwa złote 44/100)
Uzasadnienie wyboru oferty: Złożona oferta zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i innego kryterium spośród ocenianych ofert tym samym jest najkorzystniejsza w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych spełnia wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz mieści się w kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla części VI Sołectwo Sułkowice Bolęcina
Nazwa (firma) Wykonawcy: Nowak Paweł 34-120 Andrychów, Zagórnik, ul. Oazowa 5.
Cena brutto: 30’882,71 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote 71/100)
Uzasadnienie wyboru oferty: Złożona oferta zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i innego kryterium spośród ocenianych ofert tym samym jest najkorzystniejsza w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych spełnia wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz mieści się w kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

7. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla części VII Sołectwo Zagórnik
Nazwa (firma) Wykonawcy: Nowak Paweł 34-120 Andrychów, Zagórnik, ul. Oazowa 5.
Cena brutto: 47’248,76 zł. (słownie: czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych 76/100)
Uzasadnienie wyboru oferty: Złożona oferta zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i innego kryterium spośród ocenianych ofert tym samym jest najkorzystniejsza w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych spełnia wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz mieści się w kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

8. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla części VIII Sołectwo Targanice
Nazwa (firma) Wykonawcy: F.H.U. LACH BUD Lachendro Łukasz, 34-120 Andrychów, Sułkowice, ul. Beskidzka 88.
Cena brutto: 112’535,41 zł. (słownie: sto dwanaście tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych 41/100)
Uzasadnienie wyboru oferty: Złożona oferta zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i innego kryterium spośród ocenianych ofert tym samym jest najkorzystniejsza w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych spełnia wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz mieści się w kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

II. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty, cenny ofert i przyznane ofertom punkty w kryterium oceny ofert:
Dokonano oceny siedmiu ofert.
Kryterium oceny ofert jest cena: do 95 %
Termin płatności: do 5%.
Ocena ofert została dokonana przez trzech członków Komisji Przetargowej.

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy
/siedziba, adres firmy/

Liczba  punktów przyznana ofercie
/kryterium cena – 95%/

Liczba  punktów przyznana ofercie
/kryterium termin płatności – 5%/

Łączna liczba punków

1

Gospodarstwo Rolne Bogdan Maciejczyk 32-652 Bulowice, ul. Krakowska 155

Liczba Punktów: 285,00 pkt.

Liczba Punktów: 15,00 pkt.

Liczba Punktów: 300,00 pkt.

2

Nowak Paweł 34-120 Andrychów, Zagórnik, ul. Oazowa 5

Liczba Punktów: 285,00 pkt.

Liczba Punktów: 15,00 pkt.

Liczba Punktów: 300,00 pkt.

2

Nowak Paweł 34-120 Andrychów, Zagórnik, ul. Oazowa 5

Liczba Punktów: 285,00 pkt.

Liczba Punktów: 15,00 pkt.

Liczba Punktów: 300,00 pkt.

3

Kółko Rolnicze 34-120 Andrychów, Roczyny, ul. Bielska 80

Liczba Punktów: 281,31 pkt.

Liczba Punktów: 15,00 pkt.

Liczba Punktów: 296,31 pkt.

4

Kółko Rolnicze 34-120 Andrychów, Inwałd, ul. Miła 10

Liczba Punktów: 285,00 pkt.

Liczba Punktów: 15,00 pkt.

Liczba Punktów: 300,00 pkt.

5

F.H.U. LACH BUD Lachendro Łukasz, 34-120 Andrychów, Sułkowice, ul. Beskidzka 88

Liczba Punktów: 285,00 pkt.

Liczba Punktów: 15,00 pkt.

Liczba Punktów: 300,00 pkt.

5

F.H.U. LACH BUD Lachendro Łukasz, 34-120 Andrychów, Sułkowice, ul. Beskidzka 88

Liczba Punktów: 285,00 pkt.

Liczba Punktów: 15,00 pkt.

Liczba Punktów: 300,00 pkt.

5

F.H.U. LACH BUD Lachendro Łukasz, 34-120 Andrychów, Sułkowice, ul. Beskidzka 88

Liczba Punktów: 285,00 pkt.

Liczba Punktów: 15,00 pkt.

Liczba Punktów: 300,00 pkt.

6

Przeds. Transportowo-Usługowo-Handlowe „TRANSPEED” Jan Socha Rzyki, os. Potok Kubikowski 9

Liczba Punktów: 285,00 pkt.

Liczba Punktów: 15,00 pkt.

Liczba Punktów: 300,00 pkt.

7

Pawbol sp. z o. o. ul. Racławicka 139a, 34-125 Sułkowice

Liczba Punktów: 168,51 pkt.

Liczba Punktów: 15,00 pkt.

Liczba Punktów: 183,51 pkt.

7

Pawbol sp. z o. o. ul. Racławicka 139a, 34-125 Sułkowice

Liczba Punktów: 170,25 pkt.

Liczba Punktów: 15,00 pkt.

Liczba Punktów: 185,25 pkt.

 

1) Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania:
Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

2) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:
W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

III. Termin zawarcia umowy:

Umowa w sprawie zamówienia publicznego ustawy zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp). Dokładną datę zawarcia umowy Zamawiający uzgodni telefonicznie z wyłonionym Wykonawcą.

Działając na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy pzp po otrzymaniu niniejszej informacji prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru niniejszego pisma faksem na numer: 33-875-31-09 lub emailem na adres: zgk@zgk.andrychow.pl lub kszymanski@zgk.andrychow.pl
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Waszej strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.
Dziękujemy za złożenie w niniejszym postępowaniu oferty.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
mgr Marek Drożdż

 


 

Wersja do wydruku - kliknij - pobierz

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.zgk.andrychow.pl


Andrychów: Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników na terenie Sołectw w Gminie Andrychów
Numer ogłoszenia: 351048 - 2015; data zamieszczenia: 22.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:


V

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. , ul. Batorego 24, 34-120 Andrychów, woj. małopolskie, tel. 33 8753661, faks 33 8753109.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgk.andrychow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników na terenie Sołectw w Gminie Andrychów.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników na terenie Sołectw w Gminie Andrychów z podziałem na osiem części: CZĘŚĆ I Sołectwo Brzezinka: - dróg 7,680 - km, CZĘŚĆ II Sołectwo Sułkowice Łęg: - dróg 30,890 - km, CZĘŚĆ III Sołectwo Inwałd: - dróg 28,070 - km, - chodników 450 - mb, - parkingów 500 - m2 CZĘŚĆ IV Sołectwo Roczyny: - dróg 45,916 - km, - chodników 1400 - mb, - parkingów 1100 - m2 CZĘŚĆ V Sołectwo Rzyki: - dróg 33,720 - km, - parkingów 600 - m2 CZĘŚĆ VI Sołectwo Sułkowice Bolęcina: - dróg 16,010 - km, CZĘŚĆ VII Sołectwo Zagórnik: - dróg 21,372 - km, - parkingów 400 - m2 CZĘŚĆ VIII Sołectwo Targanice: - dróg 35,402 - km, - parkingów 1100 - m2

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: a) odśnieżanie dróg i zatok autobusowych pierwszej i drugiej kolejności zimowego utrzymania w standardzie III, b) odśnieżanie pozostałych dróg o nawierzchni utwardzonej w trzeciej kolejności zimowego utrzymania w standardzie IV oraz na zlecenie Zamawiającego, c) odśnieżanie chodników, parkingów, miejsc postojowych.

3. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączonej specyfikacji technicznej oraz w wykazie dróg z kalkulacją szczegółową w ramach zimowego utrzymania dróg..


II.1.5)


V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Generalny Wykonawca przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Generalny Wykonawca nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Podwykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Podwykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Generalny Wykonawca uzna warunek za spełniony, jeżeli Podwykonawca wykaże na formularzu według wzoru jak w załączniku nr 3 do SIWZ, że dysponuje sprzętem albo będzie nim dysponował, przedstawiając pisemne zobowiązanie innych podmiotów udostępniających sprzęt, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym: - ciągnik rolniczy o mocy min 50 KM z pługiem do odśnieżania i z posypywarką - rozrzutnikiem - min 1 szt. na jedno Sołectwo. - Podwykonawca musi posiadać w każdym pojeździe system GPS (kompatybilny z systemem GPS posiadanym przez Generalnego Wykonawcę - system SMOK) umożliwiający Generalnemu Wykonawcy kontrolę przejechanych kilometrów i faktycznie wykonanego zakresu rzeczowego prac.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Podwykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Podwykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Formularz oferty - sporządzony i podpisany zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ, Inne dokumenty: W przypadku, gdy umocowanie do reprezentowania Podwykonawcy nie wynika ze stosownego dokumentu, a w szczególności z odpisu z właściwego rejestru, należy załączyć pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do podpisywania oferty. Pełnomocnictwo winno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienia do reprezentacji wynikają z dokumentu rejestracyjnego, ewidencyjnego lub umowy spółki cywilnej Podwykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w jednym z tych dokumentów.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin płatności faktury - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zawarcie umowy nastąpi w oparciu o wzór, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Generalny Wykonawca zgodnie z art. 144 ustawy p.z.p przewiduje możliwość wprowadzenia istotnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Podwykonawcy, w następujących okolicznościach: a/ gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do dokonywania czynności oraz zmiana danych teleadresowych określonych w umowie, b/ w przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej, c/ jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgk.andrychow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24 pokój nr 11. email: zgk@zgk.andrychow.pl lub kszymanski@zgk.andrychow.pl..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.12.2015 godzina 09:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24 pokój nr 10 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników na terenie Sołectw w Gminie Andrychów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników na terenie Sołectw w Gminie Andrychów z podziałem na osiem części: CZĘŚĆ I Sołectwo Brzezinka: - dróg 7,680 - km, 2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: a) odśnieżanie dróg i zatok autobusowych pierwszej i drugiej kolejności zimowego utrzymania w standardzie III, b) odśnieżanie pozostałych dróg o nawierzchni utwardzonej w trzeciej kolejności zimowego utrzymania w standardzie IV oraz na zlecenie Generalnego Wykonawcy, c) odśnieżanie chodników, parkingów, miejsc postojowych. 3. Generalny Wykonawca dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączonej specyfikacji technicznej oraz w wykazie dróg z kalkulacją szczegółową w ramach zimowego utrzymania dróg..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin płatności faktury - 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników na terenie Sołectw w Gminie Andrychów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników na terenie Sołectw w Gminie Andrychów z podziałem na osiem części: CZĘŚĆ II Sołectwo Sułkowice Łęg: - dróg 30,890 - km, 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: a) odśnieżanie dróg i zatok autobusowych pierwszej i drugiej kolejności zimowego utrzymania w standardzie III, b) odśnieżanie pozostałych dróg o nawierzchni utwardzonej w trzeciej kolejności zimowego utrzymania w standardzie IV oraz na zlecenie Generalnego Wykonawcy, c) odśnieżanie chodników, parkingów, miejsc postojowych. 3. Generalny Wykonawca dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączonej specyfikacji technicznej oraz w wykazie dróg z kalkulacją szczegółową w ramach zimowego utrzymania dróg..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin płatności faktury - 5

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników na terenie Sołectw w Gminie Andrychów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników na terenie Sołectw w Gminie Andrychów z podziałem na osiem części: CZĘŚĆ III Sołectwo Inwałd: - dróg 28,070 - km, - chodników 450 - mb, - parkingów 500 - m2 2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: a) odśnieżanie dróg i zatok autobusowych pierwszej i drugiej kolejności zimowego utrzymania w standardzie III, b) odśnieżanie pozostałych dróg o nawierzchni utwardzonej w trzeciej kolejności zimowego utrzymania w standardzie IV oraz na zlecenie Generalnego Wykonawcy, c) odśnieżanie chodników, parkingów, miejsc postojowych. 3. Generalny Wykonawca dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączonej specyfikacji technicznej oraz w wykazie dróg z kalkulacją szczegółową w ramach zimowego utrzymania dróg..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 93.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin płatności faktury - 5

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników na terenie Sołectw w Gminie Andrychów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników na terenie Sołectw w Gminie Andrychów z podziałem na osiem części: CZĘŚĆ IV Sołectwo Roczyny: - dróg 45,916 - km, - chodników 1400 - mb, - parkingów 1100 - m2 2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: a) odśnieżanie dróg i zatok autobusowych pierwszej i drugiej kolejności zimowego utrzymania w standardzie III, b) odśnieżanie pozostałych dróg o nawierzchni utwardzonej w trzeciej kolejności zimowego utrzymania w standardzie IV oraz na zlecenie Generalnego Wykonawcy, c) odśnieżanie chodników, parkingów, miejsc postojowych. 3. Generalny Wykonawca dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączonej specyfikacji technicznej oraz w wykazie dróg z kalkulacją szczegółową w ramach zimowego utrzymania dróg..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin płatności faktury - 5

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników na terenie Sołectw w Gminie Andrychów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników na terenie Sołectw w Gminie Andrychów z podziałem na osiem części: CZĘŚĆ V Sołectwo Rzyki: - dróg 33,720 - km, - parkingów 600 - m2 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: a) odśnieżanie dróg i zatok autobusowych pierwszej i drugiej kolejności zimowego utrzymania w standardzie III, b) odśnieżanie pozostałych dróg o nawierzchni utwardzonej w trzeciej kolejności zimowego utrzymania w standardzie IV oraz na zlecenie Generalnego Wykonawcy, c) odśnieżanie chodników, parkingów, miejsc postojowych. 3. Generalny Wykonawca dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączonej specyfikacji technicznej oraz w wykazie dróg z kalkulacją szczegółową w ramach zimowego utrzymania dróg..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.92.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin płatności faktury - 5

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników na terenie Sołectw w Gminie Andrychów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników na terenie Sołectw w Gminie Andrychów z podziałem na osiem części: CZĘŚĆ VI Sołectwo Sułkowice Bolęcina: - dróg 16,010 - km, 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: a) odśnieżanie dróg i zatok autobusowych pierwszej i drugiej kolejności zimowego utrzymania w standardzie III, b) odśnieżanie pozostałych dróg o nawierzchni utwardzonej w trzeciej kolejności zimowego utrzymania w standardzie IV oraz na zlecenie Generalnego Wykonawcy, c) odśnieżanie chodników, parkingów, miejsc postojowych. 3. Generalny Wykonawca dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączonej specyfikacji technicznej oraz w wykazie dróg z kalkulacją szczegółową w ramach zimowego utrzymania dróg..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin płatności faktury - 5

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników na terenie Sołectw w Gminie Andrychów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników na terenie Sołectw w Gminie Andrychów z podziałem na osiem części: CZĘŚĆ VII Sołectwo Zagórnik: - dróg 21,372 - km, - parkingów 400 - m2 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: a) odśnieżanie dróg i zatok autobusowych pierwszej i drugiej kolejności zimowego utrzymania w standardzie III, b) odśnieżanie pozostałych dróg o nawierzchni utwardzonej w trzeciej kolejności zimowego utrzymania w standardzie IV oraz na zlecenie Generalnego Wykonawcy, c) odśnieżanie chodników, parkingów, miejsc postojowych. 3. Generalny Wykonawca dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączonej specyfikacji technicznej oraz w wykazie dróg z kalkulacją szczegółową w ramach zimowego utrzymania dróg..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin płatności faktury - 5

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników na terenie Sołectw w Gminie Andrychów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników na terenie Sołectw w Gminie Andrychów z podziałem na osiem części: CZĘŚĆ VIII Sołectwo Targanice: - dróg 35,402 - km, - parkingów 1100 - m2 2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: a) odśnieżanie dróg i zatok autobusowych pierwszej i drugiej kolejności zimowego utrzymania w standardzie III, b) odśnieżanie pozostałych dróg o nawierzchni utwardzonej w trzeciej kolejności zimowego utrzymania w standardzie IV oraz na zlecenie Generalnego Wykonawcy, c) odśnieżanie chodników, parkingów, miejsc postojowych. 3. Generalny Wykonawca dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączonej specyfikacji technicznej oraz w wykazie dróg z kalkulacją szczegółową w ramach zimowego utrzymania dróg..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin płatności faktury - 5


    Prezes Zarządu
 mgr Marek Drożdż

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24