Przetargi

 

Wynik przetargu - wersja do wydruku

Andrychów, dnia 15.04.2016 r.

Ogłoszenie o wyniku przetargu Nr PA/06/KS/2016

Dotyczy: Zawiadomienie o wyniku przeprowadzonego postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa trumien drewnianych z podziałem na dwie części”.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Andrychowie działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), informuje, że w wyniku przeprowadzonego w/w postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

I. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA CZĘŚCI I:

Nazwa (firma) Wykonawcy:
Zakład Stolarski Usługi Pogrzebowe Jan Włodarczyk 32-724 Lipnica Murowana, Lipnica Dolna 224 email: biuro@janwlodarczyk.com
Cena oferty brutto: 114’697,50 zł.  (słownie: sto czternaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 50/100)

Uzasadnienie wyboru oferty: Złożona oferta zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i innego kryterium spośród ocenianych ofert tym samym jest najkorzystniejsza w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych spełnia wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz mieści się w kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY:

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:
Oferta nr 1 - Zakład Stolarski Anna Kitka 34-340 Jeleśnia, ul. J. Kazimierza 110.
Oferta nr 2 - Zakład Stolarski Usługi Pogrzebowe Jan Włodarczyk 32-724 Lipnica Murowana, Lipnica Dolna 224.
 Streszczenie oceny ofert i przyznane ofertom punkty w kryterium oceny ofert:
Dokonano oceny dwóch ofert.
Kryterium oceny ofert jest cena: do 95 %
Termin płatności: do 5%.
Ocena ofert została dokonana przez trzech członków Komisji Przetargowej.


Nr oferty

Nazwa Wykonawcy
/siedziba, adres firmy/

Liczba  punktów przyznana ofercie
/kryterium cena – 95%/

Liczba  punktów przyznana ofercie
/kryterium termin płatności – 5%/

Łączna liczba punków

1

Zakład Stolarski Anna Kitka 34-340 Jeleśnia, ul. J. Kazimierza 110 email: anna.kitka@op.pl

Liczba Punktów:
246,42 pkt.

Liczba Punktów: 
15,00 pkt.

Liczba Punktów: 261,42 pkt.

2

Zakład Stolarski Usługi Pogrzebowe Jan Włodarczyk 32-724 Lipnica Murowana, Lipnica Dolna 224 email: biuro@janwlodarczyk.com

Liczba Punktów:
285,00 pkt

Liczba Punktów:
15,00 pkt.

Liczba Punktów:
300,00pkt.

 

III. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA CZĘŚCI II:

Nazwa (firma) Wykonawcy:
Zakład Stolarski Usługi Pogrzebowe Jan Włodarczyk 32-724 Lipnica Murowana, Lipnica Dolna 224 email: biuro@janwlodarczyk.com
Cena oferty brutto: 81’610,50 zł.  (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziesięć złotych 50/100)
Uzasadnienie wyboru oferty: Złożona oferta zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i innego kryterium spośród ocenianych ofert tym samym jest najkorzystniejsza w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych spełnia wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz mieści się w kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IV. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY:

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:
Oferta nr 1 – Zakład Stolarski Usługi Pogrzebowe Jan Włodarczyk 32-724 Lipnica Murowana, Lipnica Dolna 224 email: biuro@janwlodarczyk.com

 Streszczenie oceny ofert i przyznane ofertom punkty w kryterium oceny ofert:
Dokonano oceny jednej oferty.
Kryterium oceny ofert jest cena: do 95 %
Termin płatności: do 5%.
Ocena ofert została dokonana przez trzech członków Komisji Przetargowej.


Nr oferty

Nazwa Wykonawcy
/siedziba, adres firmy/

Liczba  punktów przyznana ofercie
/kryterium cena – 95%/

Liczba  punktów przyznana ofercie
/kryterium termin płatności – 5%/

Łączna liczba punków

1

Zakład Stolarski Usługi Pogrzebowe Jan Włodarczyk 32-724 Lipnica Murowana, Lipnica Dolna 224 email: biuro@janwlodarczyk.com

Liczba Punktów:
285,00 pkt

Liczba Punktów:
15,00 pkt.

Liczba Punktów:
300,00pkt.

 

V.  Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania:

Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy

VI. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

 

VII. Termin zawarcia umowy:

Umowa w sprawie zamówienia publicznego ustawy zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Dokładną datę zawarcia umowy Zamawiający uzgodni telefonicznie z wyłonionym Wykonawcą.
Działając na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy PZP po otrzymaniu niniejszej informacji prosimy   o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru niniejszego pisma faksem na numer: 33-875-31-09 lub emailem na adres: zgk@zgk.andrychow.pl lub kszymanski@zgk.andrychow.pl
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Waszej strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.
Dziękujemy za złożenie w niniejszym postępowaniu oferty.

Z poważaniem
Prezes Zarządu
mgr Marek Drożdż

Otrzymują:

 1. Zakład Stolarski Anna Kitka 34-340 Jeleśnia, ul. J. Kazimierza 110 email: anna.kitka@op.pl
 2. Zakład Stolarski Usługi Pogrzebowe Jan Włodarczyk 32-724 Lipnica Murowana, Lipnica Dolna 224 email: biuro@janwlodarczyk.com
 3. Strona internetowa Zamawiającego.
 4. Tablica ogłoszeń Zamawiającego.
 5. a/a.

 

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgk.andrychow.pl


Andrychów: Dostawa trumien drewnianych
Numer ogłoszenia: 78564 - 2016; data zamieszczenia: 06.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:


V

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. , ul. Batorego 24, 34-120 Andrychów, woj. małopolskie, tel. 33 8753661, faks 33 8753109.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgk.andrychow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa trumien drewnianych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne w miarę występowania potrzeb dostawy trumien drewnianych z podziałem na 2 części: CZĘŚĆ 1:a/ Trumna z drzewa sosnowego lub świerkowego wzór prosty dwukrotnie malowana na kolor jasny orzech w co najmniej dwóch wariantach lakieru: mat lub połysk, z 4 zwykłymi uchwytami, na wieku krzyż, parter i wieko trumny wybite białym materiałem z koronką wypuszczaną na zewnątrz w ilości do 15 szt. - wzór ilustruje zdjęcie nr 1. b/ Trumna z drzewa dębowego wzór prosty dwukrotnie malowana na kolor jasny lub ciemny dąb w co najmniej dwóch wariantach lakieru: mat lub połysk, z 4 zwykłymi uchwytami, z wiekiem obijanym ozdobą, na wieku krzyż, parter i wieko trumny wybite białym atłasem z koronką wypuszczaną na zewnątrz w ilości do 15 szt. - wzór ilustruje zdjęcie nr 2. c/ Trumna z drzewa dębowego tzw. beczka dwukrotnie malowana na kolor jasny lub ciemny dąb w co najmniej dwóch wariantach lakieru: mat lub połysk, z 4 zwykłymi uchwytami, wieko trumny na podstawie, góra wieka ozdobnie frezowana z rzeźbą, na wieku krzyż, parter i wieko trumny wybite drapowanym atłasem różne kolory z koronką wypuszczaną na zewnątrz w ilości do 55 szt. - wzór ilustruje zdjęcie nr 4. d/ Trumna - sarkofag z drzewa dębowego tzw. amerykanka gdzie dół i góra są podobnej wielkości, dwukrotnie malowana na kolor jasny, ciemny dąb lub w innych odcieniach w co najmniej dwóch wariantach lakieru: mat lub połysk, z 6 metalizowanymi uchwytami, góra wieka ozdobnie frezowana, na wieku ozdobny krzyż, parter i wieko trumny wybite drapowanym atłasem różne kolory z podwójną koronką wypuszczaną na zewnątrz i do środka oraz poduszką w ilości do 70 szt. - wzór ilustruje zdjęcie nr 5. e/ Trumna - sarkofag z drzewa dębowego tzw. amerykanka głęboka gdzie dół i góra są podobnej wielkości, dwukrotnie malowana na kolor jasny, ciemny dąb lub w innych odcieniach w co najmniej dwóch wariantach lakieru: mat lub połysk, z 6 metalizowanymi uchwytami, góra i dół ozdobnie frezowane, na wieku ozdobny krzyż, parter i wieko trumny wybite drapowanym atłasem różne kolory z koronką wypuszczaną na zewnątrz i do środka oraz poduszką w ilości do 10 szt. - wzór ilustruje zdjęcie nr 6. f/ Trumna - sarkofag z drzewa dębowego tzw. amerykanka gdzie dół i góra są podobnej wielkości dwukrotnie malowana na kolor jasny, ciemny dąb lub w innych odcieniach w co najmniej dwóch wariantach lakieru: mat lub połysk, z 6 mosiężnymi uchwytami, góra i dół ozdobnie frezowane, na wieku ozdobny krzyż, parter i wieko trumny wybite drapowanym atłasem różne kolory z koronką wypuszczaną na zewnątrz i do środka oraz poduszką w ilości do 50 szt. - wzór ilustruje zdjęcie nr 7. g/ Trumna - sarkofag z drzewa dębowego, dwukrotnie malowana na kolor jasny, ciemny dąb lub w innych odcieniach w co najmniej dwóch wariantach lakieru: mat lub połysk, z 6 mosiężnymi uchwytami, góra i dół o grubości min 40 mm, ozdobnie frezowana, głęboko profilowana, na wieku ozdobny krzyż, parter i wieko trumny wybite drapowanym atłasem różne kolory z podwójną koronką wypuszczaną na zewnątrz oraz poduszką w ilości do 5 szt. - wzór ilustruje zdjęcie nr 8. CZĘŚĆ 2 a/ Trumna z drzewa topolowego, sosnowego, świerkowego lub olchowego wzór ośmiokąt dwukrotnie malowana na kolor jasny lub brunatny w co najmniej dwóch wariantach lakieru: mat lub połysk z 4 wzmocnionymi uchwytami, na wieku ozdobny krzyż, parter i wieko trumny wybite dwukolorowym atłasem lub materiałem z koronką wypuszczaną na zewnątrz w ilości do 10 szt. - wzór ilustruje zdjęcie nr 9. b/ Trumna - sarkofag z drzewa topolowego, sosnowego, świerkowego lub olchowego dwukrotnie malowana na kolor jasny lub brunatny w co najmniej dwóch wariantach lakieru: mat lub połysk z 4 wzmocnionymi uchwytami, na wieku ozdobny krzyż, parter i wieko trumny wybite dwukolorowym atłasem lub materiałem z koronką wypuszczaną na zewnątrz w ilości do 10 szt. - wzór ilustruje zdjęcie nr 10. c/ Trumna - sarkofag z drzewa dębowego dwukrotnie malowana na kolor jasny, ciemny dąb lub w innych odcieniach w co najmniej dwóch wariantach lakieru: mat lub połysk, z 4 wzmocnionymi uchwytami, na wieku ozdobny krzyż, parter i wieko trumny wybite dwukolorowym atłasem lub materiałem z koronką wypuszczaną na zewnątrz w ilości do 10 szt. - wzór ilustruje zdjęcie nr 11. d/ Trumna z drzewa sosnowego, świerkowego lub olchowego, wzór ośmiokąt mazerowana tj. malowana techniką naśladującą wzorem naturalne słoje drewna na kolor ciemny orzech w co najmniej dwóch wariantach lakieru: mat lub połysk, z 4 wzmocnionymi metalizowanymi uchwytami, na wieku ozdobny krzyż, parter i wieko trumny wybite dwukolorowym atłasem lub materiałem z koronką wypuszczaną na zewnątrz w ilości do 10 szt. - wzór ilustruje zdjęcie nr 12. e/ Trumna - sarkofag z drzewa dębowego dwukrotnie malowana na kolor jasny, ciemny dąb lub w innych odcieniach w co najmniej dwóch wariantach lakieru: mat lub połysk, z 4 wzmocnionymi metalizowanymi uchwytami, na wieku ozdobny krzyż, parter i wieko trumny wybite dwukolorowym atłasem lub materiałem z koronką wypuszczaną na zewnątrz w ilości do 8 szt. - wzór ilustruje zdjęcie nr 13. f/ Trumna - z drzewa dębowego wzór ośmiokąt, dwukrotnie malowana na kolor jasny, ciemny dąb lub w innych odcieniach w co najmniej dwóch wariantach lakieru: mat lub połysk, z 4 wzmocnionymi mosiężnymi uchwytami, na wieku ozdobny krzyż, parter i wieko trumny wybite dwukolorowym atłasem lub materiałem z koronką wypuszczaną na zewnątrz w ilości do 10 szt. - wzór ilustruje zdjęcie nr 14. g/ Trumna - z drzewa dębowego wzór ośmiokąt - sarkofag, dwukrotnie malowana na kolor jasny, ciemny dąb lub w innych odcieniach w co najmniej dwóch wariantach lakieru: mat lub połysk, z 4 wzmocnionymi mosiężnymi uchwytami, na wieku ozdobny krzyż, parter i wieko trumny wybite dwukolorowym atłasem lub materiałem z koronką wypuszczaną na zewnątrz w ilości do 35 szt. wzór ilustruje zdjęcie nr 15. h/ Trumna - sarkofag z drzewa dębowego dwukrotnie malowana na kolor jasny, ciemny dąb lub w innych odcieniach w co najmniej dwóch wariantach lakieru: mat lub połysk, z 4 wzmocnionymi mosiężnymi uchwytami, na wieku ozdobny krzyż, parter i wieko trumny wybite dwukolorowym atłasem lub materiałem z koronką wypuszczaną na zewnątrz w ilości do 35 szt. - wzór ilustruje zdjęcie nr 16. i/ Trumna - tzw. amerykanka gdzie dół i góra są podobnej wielkości, cięta, z drzewa sosnowego, świerkowego lub olchowego, mazerowana tj. malowana techniką naśladującą wzorem naturalne słoje drewna na kolor ciemny orzech w co najmniej dwóch wariantach lakieru: mat lub połysk, z 4 wzmocnionymi mosiężnymi uchwytami, na wieku ozdobny krzyż, parter i wieko trumny wybite dwukolorowym atłasem lub materiałem z koronką wypuszczaną na zewnątrz w ilości do 20 szt. - wzór ilustruje zdjęcie nr 17. j/ Trumna - z drzewa dębowego tzw. amerykanka gdzie dół i góra są podobnej wielkości, dwukrotnie malowana na kolor jasny, ciemny dąb lub w innych odcieniach w co najmniej dwóch wariantach lakieru: mat lub połysk, z 4 wzmocnionymi mosiężnymi uchwytami, na wieku ozdobny krzyż, parter i wieko trumny wybite dwukolorowym atłasem lub materiałem z koronką wypuszczaną na zewnątrz w ilości do 8 szt. - wzór ilustruje zdjęcie nr 18. k/ Trumna - z drzewa dębowego tzw. amerykanka gdzie dół i góra są podobnej wielkości, cięta, dwukrotnie malowana na kolor jasny, ciemny dąb lub w innych odcieniach w co najmniej dwóch wariantach lakieru: mat lub połysk, z 4 wzmocnionymi mosiężnymi uchwytami, na wieku ozdobny krzyż, parter i wieko trumny wybite dwukolorowym atłasem lub materiałem z koronką wypuszczaną na zewnątrz w ilości do 5 szt. - wzór ilustruje zdjęcie nr 19. 2. Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi, obrazują możliwą wielkość i zakres przedmiotu zamówienia oraz mogą być pomocne na etapie przygotowywania ofert. 3. Istotne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia: a/ Trumny wykonane muszą być z drewna suchego, b/ Trumny wymienione w Części 1 w pozycjach od a/ do d/ wykonane muszą być w jakości B1 tzn. płyta bez czarnych sęków, tylko ze zdrowymi sękami, c/ Trumny wymienione w Części 1 w pozycjach od e/ do g/ wykonane muszą być w jakości A1 tzn. bez sęków, d/ Trumny wymienione w Części 2 w pozycjach od a/ do b/ wykonane muszą być w jakości B1 tzn. płyta bez czarnych sęków, tylko ze zdrowymi sękami, e/ Trumny wymienione w Części 2 w pozycjach od c/ do k/ wykonane muszą być w jakości A1 tzn. bez sęków, f/ Dno nieprzepuszczalne z warstwą materiału chłonnego, wykonane szczelnie z poprzecznych desek zabezpieczonych listwą przed ich wypadaniem, g/ Ścianki boczne nieprzepuszczalne, wieko szczelnie przylegające, h/ Powierzchnie zewnętrzne trumny malowane minimum dwukrotnie lakierem, i/ Nie dopuszcza się jakichkolwiek uchybień w wykonaniu powłoki lakierniczej - śladów szlifowania, przebarwień, zacieków, pęknięć, pęcherzy, odprysków i nierówności, j/ Łączenia poszczególnych elementów drewnianych muszą być dobrze spasowane bez widocznych pęknięć, szczelin i szpachlowań, k/ Wymiary trumny: - długość około 200 cm, - szerokość około 50 cm u stóp i około 70 cm u wezgłowia lub około 70 cm na całej długości, l/ Wszystkie trumny charakteryzować musi dokładność i estetyka wykonania, ł/ Kształt trumien w Części 1 musi być zbliżony do oczekiwanych przez Zamawiającego wzorów przedstawionych w załączniku nr 6 do SIWZ /celem zilustrowania oczekiwanego wzoru Zamawiający przedstawia zdjęcia od 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8/, m/ Kształt trumien w Części 2 musi być zbliżony do oczekiwanych przez Zamawiającego wzorów przedstawionych w załączniku nr 7 do SIWZ /celem zilustrowania oczekiwanego wzoru Zamawiający przedstawia zdjęcia od 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19/, n/ Gwarancja na oferowane trumny drewniane musi obejmować okres minimum 12 miesięcy na czas ich magazynowania liczony od daty bezusterkowego odbioru. 4. W zakresie cen wymienionego przedmiotu zamówienia każda z poszczególnych części oferty musi być kompletna. 5. Przedmiot zamówienia dostarczany będą sukcesywnie wg bieżącego zapotrzebowania transportem Wykonawcy i na jego koszt do Domu Pogrzebowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Andrychowie w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania zlecenia od Zamawiającego. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 7. Kod CPV: 39.29.61.00-4 - trumny.
II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.61.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy pzp
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy pzp
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy pzp
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy pzp
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy pzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Formularz oferty - sporządzony i podpisany zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ, Inne dokumenty: W przypadku, gdy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika ze stosownego dokumentu, a w szczególności z odpisu z właściwego rejestru, należy załączyć pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do podpisywania oferty. Pełnomocnictwo winno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienia do reprezentacji wynikają z dokumentu rejestracyjnego, ewidencyjnego lub umowy spółki cywilnej Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w jednym z tych dokumentów
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin płatności faktury - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zawarcie umowy nastąpi w oparciu o wzór, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy pzp przewiduje możliwość wprowadzenia istotnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do dokonywania czynności oraz zmiana danych teleadresowych określonych w umowie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgk.andrychow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24 e-mail: zgk@zgk.andrychow.pl jwojewodzic@zgk.andrychow.pl kszymanski@zgk.andrychow.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.04.2016 godzina 09:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24, pokój nr 10..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa trumien drewnianych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ 1: a/ Trumna z drzewa sosnowego lub świerkowego wzór prosty dwukrotnie malowana na kolor jasny orzech w co najmniej dwóch wariantach lakieru: mat lub połysk, z 4 zwykłymi uchwytami, na wieku krzyż, parter i wieko trumny wybite białym materiałem z koronką wypuszczaną na zewnątrz w ilości do 15 szt. - wzór ilustruje zdjęcie nr 1. b/ Trumna z drzewa dębowego wzór prosty dwukrotnie malowana na kolor jasny lub ciemny dąb w co najmniej dwóch wariantach lakieru: mat lub połysk, z 4 zwykłymi uchwytami, z wiekiem obijanym ozdobą, na wieku krzyż, parter i wieko trumny wybite białym atłasem z koronką wypuszczaną na zewnątrz w ilości do 15 szt. - wzór ilustruje zdjęcie nr 2. c/ Trumna z drzewa dębowego tzw. beczka dwukrotnie malowana na kolor jasny lub ciemny dąb w co najmniej dwóch wariantach lakieru: mat lub połysk, z 4 zwykłymi uchwytami, wieko trumny na podstawie, góra wieka ozdobnie frezowana z rzeźbą, na wieku krzyż, parter i wieko trumny wybite drapowanym atłasem różne kolory z koronką wypuszczaną na zewnątrz w ilości do 55 szt. - wzór ilustruje zdjęcie nr 4. d/ Trumna - sarkofag z drzewa dębowego tzw. amerykanka gdzie dół i góra są podobnej wielkości, dwukrotnie malowana na kolor jasny, ciemny dąb lub w innych odcieniach w co najmniej dwóch wariantach lakieru: mat lub połysk, z 6 metalizowanymi uchwytami, góra wieka ozdobnie frezowana, na wieku ozdobny krzyż, parter i wieko trumny wybite drapowanym atłasem różne kolory z podwójną koronką wypuszczaną na zewnątrz i do środka oraz poduszką w ilości do 70 szt. - wzór ilustruje zdjęcie nr 5. e/ Trumna - sarkofag z drzewa dębowego tzw. amerykanka głęboka gdzie dół i góra są podobnej wielkości, dwukrotnie malowana na kolor jasny, ciemny dąb lub w innych odcieniach w co najmniej dwóch wariantach lakieru: mat lub połysk, z 6 metalizowanymi uchwytami, góra i dół ozdobnie frezowane, na wieku ozdobny krzyż, parter i wieko trumny wybite drapowanym atłasem różne kolory z koronką wypuszczaną na zewnątrz i do środka oraz poduszką w ilości do 10 szt. - wzór ilustruje zdjęcie nr 6. f/ Trumna - sarkofag z drzewa dębowego tzw. amerykanka gdzie dół i góra są podobnej wielkości dwukrotnie malowana na kolor jasny, ciemny dąb lub w innych odcieniach w co najmniej dwóch wariantach lakieru: mat lub połysk, z 6 mosiężnymi uchwytami, góra i dół ozdobnie frezowane, na wieku ozdobny krzyż, parter i wieko trumny wybite drapowanym atłasem różne kolory z koronką wypuszczaną na zewnątrz i do środka oraz poduszką w ilości do 50 szt. - wzór ilustruje zdjęcie nr 7. g/ Trumna - sarkofag z drzewa dębowego, dwukrotnie malowana na kolor jasny, ciemny dąb lub w innych odcieniach w co najmniej dwóch wariantach lakieru: mat lub połysk, z 6 mosiężnymi uchwytami, góra i dół o grubości min 40 mm, ozdobnie frezowana, głęboko profilowana, na wieku ozdobny krzyż, parter i wieko trumny wybite drapowanym atłasem różne kolory z podwójną koronką wypuszczaną na zewnątrz oraz poduszką w ilości do 5 szt. - wzór ilustruje zdjęcie nr 8..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.61.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin płatności faktury - 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa trumien drewnianych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ 2 a/ Trumna z drzewa topolowego, sosnowego, świerkowego lub olchowego wzór ośmiokąt dwukrotnie malowana na kolor jasny lub brunatny w co najmniej dwóch wariantach lakieru: mat lub połysk z 4 wzmocnionymi uchwytami, na wieku ozdobny krzyż, parter i wieko trumny wybite dwukolorowym atłasem lub materiałem z koronką wypuszczaną na zewnątrz w ilości do 10 szt. - wzór ilustruje zdjęcie nr 9. b/ Trumna - sarkofag z drzewa topolowego, sosnowego, świerkowego lub olchowego dwukrotnie malowana na kolor jasny lub brunatny w co najmniej dwóch wariantach lakieru: mat lub połysk z 4 wzmocnionymi uchwytami, na wieku ozdobny krzyż, parter i wieko trumny wybite dwukolorowym atłasem lub materiałem z koronką wypuszczaną na zewnątrz w ilości do 10 szt. - wzór ilustruje zdjęcie nr 10. c/ Trumna - sarkofag z drzewa dębowego dwukrotnie malowana na kolor jasny, ciemny dąb lub w innych odcieniach w co najmniej dwóch wariantach lakieru: mat lub połysk, z 4 wzmocnionymi uchwytami, na wieku ozdobny krzyż, parter i wieko trumny wybite dwukolorowym atłasem lub materiałem z koronką wypuszczaną na zewnątrz w ilości do 10 szt. - wzór ilustruje zdjęcie nr 11. d/ Trumna z drzewa sosnowego, świerkowego lub olchowego, wzór ośmiokąt mazerowana tj. malowana techniką naśladującą wzorem naturalne słoje drewna na kolor ciemny orzech w co najmniej dwóch wariantach lakieru: mat lub połysk, z 4 wzmocnionymi metalizowanymi uchwytami, na wieku ozdobny krzyż, parter i wieko trumny wybite dwukolorowym atłasem lub materiałem z koronką wypuszczaną na zewnątrz w ilości do 10 szt. - wzór ilustruje zdjęcie nr 12. e/ Trumna - sarkofag z drzewa dębowego dwukrotnie malowana na kolor jasny, ciemny dąb lub w innych odcieniach w co najmniej dwóch wariantach lakieru: mat lub połysk, z 4 wzmocnionymi metalizowanymi uchwytami, na wieku ozdobny krzyż, parter i wieko trumny wybite dwukolorowym atłasem lub materiałem z koronką wypuszczaną na zewnątrz w ilości do 8 szt. - wzór ilustruje zdjęcie nr 13. f/ Trumna - z drzewa dębowego wzór ośmiokąt, dwukrotnie malowana na kolor jasny, ciemny dąb lub w innych odcieniach w co najmniej dwóch wariantach lakieru: mat lub połysk, z 4 wzmocnionymi mosiężnymi uchwytami, na wieku ozdobny krzyż, parter i wieko trumny wybite dwukolorowym atłasem lub materiałem z koronką wypuszczaną na zewnątrz w ilości do 10 szt. - wzór ilustruje zdjęcie nr 14. g/ Trumna - z drzewa dębowego wzór ośmiokąt - sarkofag, dwukrotnie malowana na kolor jasny, ciemny dąb lub w innych odcieniach w co najmniej dwóch wariantach lakieru: mat lub połysk, z 4 wzmocnionymi mosiężnymi uchwytami, na wieku ozdobny krzyż, parter i wieko trumny wybite dwukolorowym atłasem lub materiałem z koronką wypuszczaną na zewnątrz w ilości do 35 szt. wzór ilustruje zdjęcie nr 15. h/ Trumna - sarkofag z drzewa dębowego dwukrotnie malowana na kolor jasny, ciemny dąb lub w innych odcieniach w co najmniej dwóch wariantach lakieru: mat lub połysk, z 4 wzmocnionymi mosiężnymi uchwytami, na wieku ozdobny krzyż, parter i wieko trumny wybite dwukolorowym atłasem lub materiałem z koronką wypuszczaną na zewnątrz w ilości do 35 szt. - wzór ilustruje zdjęcie nr 16. i/ Trumna - tzw. amerykanka gdzie dół i góra są podobnej wielkości, cięta, z drzewa sosnowego, świerkowego lub olchowego, mazerowana tj. malowana techniką naśladującą wzorem naturalne słoje drewna na kolor ciemny orzech w co najmniej dwóch wariantach lakieru: mat lub połysk, z 4 wzmocnionymi mosiężnymi uchwytami, na wieku ozdobny krzyż, parter i wieko trumny wybite dwukolorowym atłasem lub materiałem z koronką wypuszczaną na zewnątrz w ilości do 20 szt. - wzór ilustruje zdjęcie nr 17. j/ Trumna - z drzewa dębowego tzw. amerykanka gdzie dół i góra są podobnej wielkości, dwukrotnie malowana na kolor jasny, ciemny dąb lub w innych odcieniach w co najmniej dwóch wariantach lakieru: mat lub połysk, z 4 wzmocnionymi mosiężnymi uchwytami, na wieku ozdobny krzyż, parter i wieko trumny wybite dwukolorowym atłasem lub materiałem z koronką wypuszczaną na zewnątrz w ilości do 8 szt. - wzór ilustruje zdjęcie nr 18. k/ Trumna - z drzewa dębowego tzw. amerykanka gdzie dół i góra są podobnej wielkości, cięta, dwukrotnie malowana na kolor jasny, ciemny dąb lub w innych odcieniach w co najmniej dwóch wariantach lakieru: mat lub połysk, z 4 wzmocnionymi mosiężnymi uchwytami, na wieku ozdobny krzyż, parter i wieko trumny wybite dwukolorowym atłasem lub materiałem z koronką wypuszczaną na zewnątrz w ilości do 5 szt. - wzór ilustruje zdjęcie nr 19.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.61.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin płatności faktury - 5

 

 

                                                                                                  Prezes Zarządu
                                                                                               mgr Marek Drożdż

 

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24