Przetargi

 

 

Andrychów, dnia 15.06.2015 r. 

Ogłoszenie o wyniku przetargu Nr PA/05/KS/2015

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa paliw płynnych w postaci oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej”.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Andrychowie działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), informuje, że w wyniku przeprowadzonego w/w postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

I. WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Nazwa (firma) Wykonawcy: BOMAR Marek Kołtowski ; Bogdan Sromek Spółka Jawna             
Siedziba i adres Wykonawcy: 43-300 Bielsko Biała ul. Malowany Dworek 49
Cena brutto: 459 037,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści siedem złotych 00/100)

Uzasadnienie wyboru oferty: Złożona oferta zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i innego kryterium spośród ocenianych ofert tym samym jest najkorzystniejsza w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych spełnia wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz mieści się w kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

II. WYKONAWCACH, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY:
Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:
1. BOMAR Marek Kołtowski ; Bogdan Sromek Spółka Jawna 43-300 Bielsko Biała ul. Malowany Dworek 49
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Dokonano oceny jednej oferty.
P - Kryterium oceny ofert jest:
P1 - cena: do 95 % ; 95 punktów.
P2 - termin płatności faktury: do 5 %; 5 punktów  

Ocena ofert została dokonana przez trzech członków Komisji Przetargowej.

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy
/siedziba, adres firmy/

Liczba punktów w kryterium:
cena

Liczba punktów                     w kryterium:
termin płatności faktury.

 

Łączna punktacja

 

1

BOMAR Marek Kołtowski; Bogdan Sromek Spółka Jawna              
43-300 Bielsko Biała ul. Malowany Dworek 49

3 x 95,00 = 285,00

3 x 1 = 3,00

288,00

 

III. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania:

Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

IV. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

Umowa z wybranym Wykonawcą na realizację zadania objętego przedmiotem zamówienia zostanie zawarta w terminie związania ofertą zgodnie z przepisami art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prezes Zarządu
mgr Marek Drożdż

 


 

Znak sprawy: PA/05/KS/2015                                                              

Andrychów, dnia 3.06.2015 r.

STRONA INTERNETOWA

 

Wyjaśnienia Nr 1

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawie oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej.

Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Andrychowie działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907, z późn. zm), przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią.

1. Zapytanie Wykonawcy: § 2 ust. 3 – obecnie obowiązującym aktem prawnym dot. Wymagań jakościowych dla paliw ciekłych jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 1058), proponuję zmianę słów w nawiasie.

Odpowiedź: Zamawiający zmienił treść zapisu w nawiasie.

2. Zapytanie Wykonawcy: § 3 ust 3a – treść zapisu do usunięcia, ponieważ Wykonawca nie jest w stanie spełnić tego żądania oraz § 3 ust. 6.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie treści zapisu.

3. Zapytanie Wykonawcy: § 4 pkt 5 i 6 - treść zapisów do usunięcia, nie mają zastosowania u Wykonawcy. Wykonawca nie jest zobowiązany do udokumentowania Zamawiającemu zmian cen paliw przez producenta, a wzrost cen paliw może być wyższy niż ogłoszony przez producenta, gdyż doliczana jest przecież marża handlowa. Transakcje bezgotówkowe przy użyciu kart paliwowych są dokonywane przez Wykonawcę wg cen detalicznych brutto (cena z pylonu) obowiązujących na danej stacji paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji. Ponadto ceny za produkty paliwowe mogą być różne w każdym dniu, zależy to od warunków tynkowych oraz mogą być także różne na każdej stacji paliw Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie treści zapisu.

4. Zapytanie Wykonawcy: § 5 pkt 1 – treść zapisu do zmiany, propozycja zapisu: „Rozliczenie za pobrane paliwo przy użyciu kart paliwowych następować będzie na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego. Strony ustalają następujące okresy rozliczeniowe trwające: od 01 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego. Wykonawca do faktury załączy zbiorcze zestawienie transakcji dokonywanych w danym okresie rozliczeniowym przez Zamawiającego, zawierające m.in.: rodzaj paliwa, numer rejestracyjny pojazdu, numer karty paliwowej, miejscowość i numer stacji paliw, datę dokonania transakcji, ilość paliwa, cenę brutto paliwa, należny rabat cenowy dla paliw”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu.

5. Zapytanie Wykonawcy: § 7 proponuję dodać kolejny ustęp o następującej treści: "Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty kary umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych".

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie kolejnego ustępu.

6. Zapytanie Wykonawcy: Czy istnieje możliwość zaakceptowania taryfikatora za karty paliwowe:

* 10 zł netto za kartę nową
* 10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych etc.) ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Zapytanie Wykonawcy: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy załącznika w postaci Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart Wykonawcy ? (wzór umowy § 12 ust 6) proponuję zapisać, że w zakresie nieuregulowanym w umowie stosuje się postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart Wykonawcy, pod warunkiem, że nie są one sprzeczne z postanowieniami Umowy oraz warunkami SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

 Prezes Zarządu
mgr Marek Drożdż

Kliknij - pobierz wersję do wydruku

 


 

Andrychów, dnia 2.06.2015 r.

ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z prowadzonym postępowaniem nr PA/05/KS/2015 o zamówienie publiczne na „Dostawa paliw płynnych w postaci oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej ”, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy  z dnia z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że wprowadza zmiany w następujących punktach:

I SIWZ:
III  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Jest:
pkt. 2. Paliwa płynne będące przedmiotem umowy muszą spełniać wymagania określone    w  Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2008 r. Nr 221, poz. 1441, z późn. zm.)."

Powinno być:
pkt. 2. Paliwa płynne będące przedmiotem umowy muszą spełniać wymagania określone w  Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1058 ze zm.)."

W pozostałym zakresie SIWZ nie ulega zmianie.

WZÓR UMOWY PA/05/KS/2015:
Jest:
§ 2 ust 3 przedmiot umowy:
3. Paliwa płynne będące przedmiotem umowy muszą spełniać wymagania określone                             w  Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2008 r. Nr 221, poz. 1441, z późn. zm.)."

Powinno być:
3. Paliwa płynne będące przedmiotem umowy muszą spełniać wymagania określone   w  Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2013 r., poz. 1058 ze zm.)."

W pozostałym zakresie wzór umowy nie ulega zmianie.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełnienia załączników.

Mając na uwadze zmianę treści SIWZ, Zamawiający nie przesuwa terminu składania   i otwarcia ofert.
Oferty należy składać w terminie do dnia 10.06.2015 r. do godziny 9:00 w siedzibie Zamawiającego w Andrychowie, Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24 pokój nr 10 /sekretariat/.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Andrychowie, Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24 pokój nr 10 /sekretariat/ w dniu 10.06.2015 r. o godzinie 9:30.

 

Prezes Zarządu
mgr Marek Drożdż

 


 

PA/05/KS/2014

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgk.andrychow.pl


Andrychów: Dostawa paliw płynnych w postaci oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej
Numer ogłoszenia: 126432 - 2015; data zamieszczenia: 27.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. , ul. Batorego 24, 34-120 Andrychów, woj. małopolskie, tel. 33 8753661, faks 33 8753109.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgk.andrychow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych w postaci oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy, sukcesywny, w miarę występowania potrzeb zakup paliw płynnych polegający na: Tankowaniu pojazdów i maszyn będących własnością Zamawiającego olejem napędowym ON odpowiadającym wymaganiom normatywnym w odniesieniu do PN-EN 590:2009 w ilości 91 600 l. Tankowaniu pojazdów i maszyn będących własnością Zamawiającego benzyną bezołowiową Pb-95 odpowiadającą wymaganiom normatywnym w odniesieniu do PN:EN 228:2009 w ilości 6 500 l. 2. Paliwa płynne będące przedmiotem umowy muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2008 r. Nr 221, poz. 1441, z późn. zm.). 3. Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi, obrazują możliwą wielkość i zakres przedmiotu zamówienia oraz mogą być pomocne na etapie przygotowywania oferty. 4. Paliwa płynne typu ON i Pb-95 tankowane będą bezpośrednio do zbiorników pojazdów, sprzętu i maszyn Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy sukcesywnie wg. bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego. 5. Zamawiający tankować będzie na wybranej stacji paliw oprócz samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych tzw. sprzęt ciężki czyli dźwigi, podnośniki, walce, ładowarki, ciągniki, maszyny drogowe, a także jednostki oczyszczania miasta. 6. Niezależnie od liczby innych klientów, każdy samochód lub sprzęt Zamawiającego winien być zatankowany w czasie nie dłuższym niż 30 minut od zgłoszenia się kierowcy (operatora) do pracownika stacji paliw. 7. Paliwo tankowane będzie w ilościach żądanych przez kierowców (operatorów). 8. Stacja paliw musi być czynna co najmniej od poniedziałku do soboty każdego tygodnia minimum od godz. 6.00 do godz. 18.00. 9. Wykonawca winien dysponować stacją paliw znajdującą się w odległości maksimum 3 kilometrów od siedziby Zamawiającego. 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.00.00-9, 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie koncesję na obrót paliwami wydaną na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 z późn. zm.).
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Formularz oferty - sporządzony i podpisany zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ, Kalkulacja cenowa - wypełniona na dzień 8.06.2015 r. i podpisana zgodnie z Formularzem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ wraz z kserokopią dokumentów, które potwierdzają sprzedaż paliwa w w/w cenach /bez rabatów/ - podpisanych za zgodność z oryginałem. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku, gdy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika ze stosownego dokumentu, a w szczególności z odpisu z właściwego rejestru, należy załączyć pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do podpisywania oferty. Pełnomocnictwo winno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienia do reprezentacji wynikają z dokumentu rejestracyjnego, ewidencyjnego lub umowy spółki cywilnej Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w jednym z tych dokumentów.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin płatności faktury - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający zgodnie z art.144 ustawy p.z.p przewiduje możliwość wprowadzenia istotnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do dokonywania czynności oraz zmiana danych teleadresowych określonych w umowie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgk.andrychow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów ul. Batorego 24, pokój nr 11.e-mail: kszymanski@zgk.andrychow.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2015 godzina 09:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie, 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24, pokój nr 10 /sekretariat/.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


    Prezes Zarządu
 mgr Marek Drożdż

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24