Przetargi

 

Andrychów, dnia 23.03.2016 r.

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu Nr PA/03/KS/2016

Kliknij - pobierz: Wersja do wydruku

Dotyczy: Zawiadomienie o wyniku przeprowadzonego postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa worków foliowych LDPE do segregacji odpadów komunalnych”.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Andrychowie działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), informuje, że w wyniku przeprowadzonego w/w postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nazwa (firma) Wykonawcy:
Recykling System Sp. z o. o. 33-100 Tarnów, ul. Klikowska 101c email: robertfh@interia.pl 
Cena oferty brutto: 79’291,95 zł.  (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych 95/100)

Uzasadnienie wyboru oferty: Złożona oferta zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i innego kryterium spośród ocenianych ofert tym samym jest najkorzystniejsza w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych spełnia wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz mieści się w kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

II WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY:

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:
Oferta nr 1 - Recykling System Sp. z o. o. 33-100 Tarnów, ul. Klikowska 101c email:
Oferta nr 2 - PM BERGER Plastics Sp. z o. o. 26-067 Strawczynek, ul. Turystyczna 78
Oferta nr 3 - AGLO TRZY Anna Kidawa, 42-202 Częstochowa, ul. Bór 77/81B
Oferta nr 4 - PPHU „MARCIN” Artur Tarczyński, 99-300 Kutno, ul. Długosza 6/15
Oferta nr 5 - SIPEKO Sp. z o. o. 37-500 Jarosław, ul. Makowisko 162
Oferta nr 6 - Firma PAK Marek Kasprzycki, 32-650 Kęty, os. Nad Sołą 14/15

 Streszczenie oceny ofert i przyznane ofertom punkty w kryterium oceny ofert:
Dokonano oceny pięciu ofert.
Kryterium oceny ofert jest cena: do 95 %
Termin płatności: do 5%.
Ocena ofert została dokonana przez trzech członków Komisji Przetargowej.

Nr oferty Nazwa Wykonawcy
/siedziba, adres firmy/
Liczba  punktów przyznana ofercie
/kryterium cena – 95%/
Liczba  punktów przyznana ofercie
/kryterium termin płatności – 5%/
Łączna liczba punków
1 Recykling System Sp. z o. o. 33-100 Tarnów, ul. Klikowska 101c email: robertfh@interia.pl Liczba Punktów:
285,00 pkt.
Liczba Punktów: 
15,00 pkt.
Liczba Punktów: 300,00 pkt.
2 PM BERGER Plastics Sp. z o. o. 26-067 Strawczynek, ul. Turystyczna 78 email: office@bergerplastics.pl Liczba Punktów:
239,97 pkt
Liczba Punktów:
15,00 pkt.
Liczba Punktów:
254,97pkt.
3 AGLO TRZY Anna Kidawa, 42-202 Częstochowa, ul. Bór 77/81B email: aglo3@aglo3.com.pl Liczba Punktów:
240,39 pkt.
Liczba Punktów: 
15,00 pkt.
Liczba Punktów:
255,39 pkt.
4 PPHU „MARCIN” Artur Tarczyński, 99-300 Kutno, ul. Długosza 6/15 email: pphumarcin@poczta.onet.pl Liczba Punktów:
172,74 pkt.
Liczba Punktów:
15,00 pkt.
Liczba Punktów: 187,74 pkt.
5 SIPEKO Sp. z o. o. 37-500 Jarosław, ul. Makowisko 162 email: sprzedaż@sipeko.pl Liczba Punktów:
227,73 pkt.
Liczba Punktów:
15,00 pkt.
Liczba Punktów: 242,73 pkt.

 

 III Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu został wykluczony następujący Wykonawca:
Firma PAK Marek Kasprzycki, 32-650 Kęty, os. Nad Sołą 14/15, który złożył ofertę nr 6, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu we wskazanym terminie tj. do dnia 22.03.2016 r. nie dostarczył dokumentów wymaganych przez Zamawiającego tj.
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. –  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Do dnia 22.03.2016 r. nie uzupełniono dokumentu i nie dostarczono go do Zamawiającego w przewidzianej dla tego dokumentu formie.
Zgodnie z art. 24 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

IV Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

 

V Termin zawarcia umowy:

Umowa w sprawie zamówienia publicznego ustawy zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Dokładną datę zawarcia umowy Zamawiający uzgodni telefonicznie z wyłonionym Wykonawcą.

Działając na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy PZP po otrzymaniu niniejszej informacji prosimy   o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru niniejszego pisma faksem na numer: 33-875-31-09 lub emailem na adres: zgk@zgk.andrychow.pl lub kszymanski@zgk.andrychow.pl
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Waszej strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.
Dziękujemy za złożenie w niniejszym postępowaniu oferty.

 

Z poważaniem
Prezes Zarządu
mgr Marek Drożdż

 

 

 

Otrzymują:

 1. Recykling System Sp. z o. o. 33-100 Tarnów, ul. Klikowska 101c email: robertfh@interia.pl
 2. PM BERGER Plastics Sp. z o. o. 26-067 Strawczynek, ul. Turystyczna 78 email: office@bergerplastics.pl
 3. AGLO TRZY Anna Kidawa, 42-202 Częstochowa, ul. Bór 77/81B email: aglo3@aglo3.com.pl
 4. PPHU „MARCIN” Artur Tarczyński, 99-300 Kutno, ul. Długosza 6/15 email: pphumarcin@poczta.onet.pl
 5. SIPEKO Sp. z o. o. 37-500 Jarosław, ul. Makowisko 162 email: sprzedaż@sipeko.pl
 6. Firma PAK Marek Kasprzycki, 32-650 Kęty, os. Nad Sołą 14/15 email: handel.piomar@gmail.com
 7. Strona internetowa Zamawiającego.
 8. Tablica ogłoszeń Zamawiającego.
 9. a/a.

 

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.zgk.andrychow.pl


Andrychów: Dostawa worków foliowych LDPE do segregacji odpadów komunalnych
Numer ogłoszenia: 51402 - 2016; data zamieszczenia: 08.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:


V

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. , ul. Batorego 24, 34-120 Andrychów, woj. małopolskie, tel. 33 8753661, faks 33 8753109.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgk.andrychow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa worków foliowych LDPE do segregacji odpadów komunalnych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa worków foliowych LDPE do segregacji odpadów komunalnych. Worek czarny z napisem - ODPADY NIESEGREGOWANE, ZGK Sp. z o. o. Andrychów ul. Batorego 24, 33 875-21-91 - ilość do 55 tys. o wymiarach (700x1050x0,050) Worek żółty z napisem - PLASTIK, ZGK Sp. z o. o. Andrychów ul. Batorego 24, 33-875-21-91- ilość do 50 tys. o wymiarach (700x1050x0,030) Worek zielony z napisem - SZKŁO, ZGK Sp. z o. o. Andrychów ul. Batorego 24, 33-875-21-91- ilość do 20 tys. o wymiarach (550x1050x 0,045) Worek niebieski z napisem - PAPIER, ZGK Sp. z o. o. Andrychów ul. Batorego 24, 33-875-21-91- ilość do10 tys. o wymiarach (600x1050x0,040) Worek fioletowy z napisem - ODPADY ZIELONE, ZGK Sp. z o. o. Andrychów ul. Batorego 24, 33-875-21-91- ilość do 10 tys. o wymiarach (600x1050x0,040) Worki LDPE do segregacji odpadów: Worek czarny - ilość do 20 tys. o wymiarach (700x1050x0,050) Worek żółty z napisem - Uprzejmie prosimy o zgniatanie butelek plastikowych - ilość do 100 tys. o wymiarach (700x1050x0,030) Worek zielony - ilość do 50 tys. o wymiarach (550x1050x 0,045) Worek niebieski - ilość do 25 tys. o wymiarach (600x1050x0,040) Worek brązowy - ilość do 25 tys. o wymiarach (600x1050x0,040) Worek szary - ilość do 5 tys. o wymiarach (600x1050x0,040). Worki LDPE do segregacji odpadów Worek czarny - ilość do 2,5 tys. o wymiarach (700x1050x0,075) Worek żółty z napisem - Uprzejmie prosimy o zgniatanie butelek plastikowych - ilość do 10 tys. o wymiarach (700x1050x0,050) Worek zielony - ilość do 2,5 tys. o wymiarach (550x1050x 0,050) Worek niebieski - ilość do 2,5 tys. o wymiarach (600x1050x0,050) Worek brązowy - ilość do 2,5 tys. o wymiarach (600x1050x0,075) Worek szary - ilość do 0,5 tys. o wymiarach (600x1050x0,075). 2. Przedmiot zamówienia dostarczany będą sukcesywnie wg bieżącego zapotrzebowania transportem Wykonawcy i na jego koszt do siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Andrychowie przy ul. Batorego 24 w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia od Zamawiającego. 3. Kod CPV: 18.93.00.00-7 - worki i torby 19.52.00.00-7 - produkty z tworzyw sztucznych.
II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.93.00.00-7, 19.52.00.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Formularz oferty - sporządzony i podpisany zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. W przypadku, gdy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika ze stosownego dokumentu, a w szczególności z odpisu z właściwego rejestru, należy załączyć pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do podpisywania oferty. Pełnomocnictwo winno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienia do reprezentacji wynikają z dokumentu rejestracyjnego, ewidencyjnego lub umowy spółki cywilnej Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w jednym z tych dokumentów.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin płatności faktury - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zawarcie umowy nastąpi w oparciu o wzór, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy p.z.p przewiduje możliwość wprowadzenia istotnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach: a gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do dokonywania czynności oraz zmiana danych teleadresowych określonych w umowie, b w przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej, c jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgk.andrychow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24 pokój nr 11. email: zgk@zgk.andrychow.pl lub kszymanski@zgk.andrychow.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.03.2016 godzina 09:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24 pokój nr 10 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Prezes Zarządu
mgr Marek Drożdż

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24