Przetargi

 

 

Andrychów, dnia 23.04.2015 r.

Ogłoszenie o wyniku przetargu Nr PA/03/KS/2015

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Przyjęcie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych”.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Andrychowie działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), informuje, że w wyniku przeprowadzonego w/w postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

I. WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nazwa (firma) Wykonawcy: Przedsiębiorstwo usług Komunalnych „EMPOL” Spółka z o. o.
Siedziba i adres Wykonawcy: 34-451 Tylmanowa, os. Rzeka 133.
Cena brutto: 680 400,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta złotych 00/100)
Uzasadnienie wyboru oferty: Złożona oferta zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i innego kryterium spośród ocenianych ofert tym samym jest najkorzystniejsza w rozumieniu przepisów  art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych spełnia wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz mieści się w kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

II. WYKONAWCACH, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY:
Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:
1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Spółka z o. o. os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa.
2. Agencja Komunalna Spółka z o.o. 32-620 Brzeszcze ul. Kościelna 7.
3. Składowisko Odpadów Komunalnych Spółka z o. o. w Oświęcimiu 32-600 Oświęcim,  ul. Nadwiślańska 36.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Dokonano oceny trzech ofert.
Kryterium oceny ofert jest:
cena – do 80 % (80 pkt.)
odległość do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych RIPOK  –  do 20 % (20 pkt.)
Ocena ofert została dokonana przez trzech członków Komisji Przetargowej.

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy
/siedziba, adres firmy/

Liczba punktów w kryterium:
cena

Liczba punktów                     w kryterium:
odległość do RIPOK

 

Łączna punktacja

 

1

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Spółka  z o. o. 34-451 Tylmanowa, os. Rzeka 133.

3 x 77,71 = 233,13

3 x 20 = 60,00

293,13

2

Agencja Komunalna Spółka z o. o. 32-620 Brzeszcze,  ul. Kościelna 7.

3 x 80,00 = 240,00

3 x 10 = 30,00

270,00

3

Składowisko Odpadów Komunalnych Spółka z o. o. w Oświęcimiu 32-600 Oświęcim,                               ul. Nadwiślańska 36

3 x 72,53 = 217,59

3 x 5 = 15,00

232,59

 

III. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania:

Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

IV. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

Umowa z wybranym Wykonawcą na realizację zadania objętego przedmiotem zamówienia zostanie zawarta w terminie związania ofertą zgodnie z przepisami art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prezes Zarządu
mgr Marek Drożdż

 


 

Andrychów 15.04.2015 r.

Odpowiedzi na zadane pytania do przetargu pn.:"Przyjęcie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych".

Znak sprawy: PA/03/KS/2015

STRONA INTERNETOWA

Wyjaśnienia Nr 1

Dotyczy: postępowania zadania pn. ”Przyjęcie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych”. Nasz znak PA/03/KS/2015
Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Andrychowie działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm), przekazuje treść zapytania wraz  z odpowiedzią.

PYTANIE NR 1: Zgodnie z treścią SIWZ

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału                   w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp:
1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów 200301 oraz prowadzenie składowiska odpadów powstających w wyniku przetworzenia odpadów 200301 (jeżeli prowadzi składowisko) lub umowę z prowadzącym takie składowisko posiadającym odpowiednie zezwolenie w zakresie unieszkodliwiania odpadów (należy wtedy dołączyć pozwolenie prowadzącego składowisko). Pozwolenie na unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie powinno obejmować odpady o kodach 191212, 190599, 190503, 190501.
 • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi aktualną informację o statusie instalacji do mechanicznego biologicznego przetwarzania odpadów. Odległość pomiędzy siedzibą Zamawiającego oraz poszczególnymi instalacjami nie może przekraczać 40 km.

Proszę o wyjaśnienie, następujących kwestii:
- Mając na uwadze, że Region Gospodarowania odpadami jest specyficzną zasadą bliskości proszę o wyjaśnienie czy spełnieniem tego warunku będzie ujęcie instalacji w Uchwale Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wykonania  „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego” ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że będzie spełniony warunek jeżeli instalacja jest ujęta w Uchwale Sejmiku Województwa Małopolskiego

- Czy zamawiający dopuszcza inne instalacje ujęte w Uchwale Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wykonania  „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego” obejmujące Region Zachodni Gospodarowania Odpadami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza inne instalacje obejmujące Region Zachodni Województwa Małopolskiego Gospodarowania Odpadami.

Prezes Zarządu
mgr Marek Drożdż

 


 

Andrychów 15.04.2015 r.

Uwaga! Zmiany do przetargu na zadanie pn.:"Przyjęcie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych".

Znak sprawy: PA/03/KS/2015

01. SIWZ z dnia 15.04.2015 r.

02. Oferta - załącznik nr 1_ 15.04.2015 r.

05. Wzór umowy - załącznik nr 4_15.04.2015 r.

07. Zmiany do przetargu na zagospodarowanie odpadów 15.04.2015 r. doc

07. Zmiany do przetargu na zagospodarowanie odpadów 15.04.2015 r. pdf

Zmiana ogłoszenia 15.04.2015 r. doc

Zmiana ogłoszenia 15.04.2015 r. pdf

 


 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgk.andrychow.pl

Andrychów: Przyjęcie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
Numer ogłoszenia: 82236 - 2015; data zamieszczenia: 13.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. , ul. Batorego 24, 34-120 Andrychów, woj. małopolskie, tel. 33 8753661, faks 33 8753109.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgk.andrychow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przyjęcie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przyjęcie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w ilości do 3.000 Mg na instalację mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) i na niżej wymienionych warunkach: 1.1 Odpady, które zamawiający będzie dostarczał do instalacji to odpady komunalne o kodzie 20 03 01 pochodzące z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z którymi Zamawiający ma zawarte umowy cywilnoprawne. 1.2 Szacunkowa ilość dostarczanych odpadów do instalacji to około 157 Mg miesięcznie. 1.3 Wszystkie dostarczane odpady muszą być ważone na legalizowanej wadze samochodowej. 1.4 Wykonawca musi posiadać status instalacji regionalnej w regionie zachodnim województwa małopolskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości                        i porządku w gminach. 1.5 Instalacja nie może być zlokalizowana dalej niż 40 km od siedziby Zamawiającego. 1.6 Wykonawca zabezpieczy odbiór odpadów od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 20:00, a w soboty od 6:00 do 14:00. 1.7 Na potwierdzenie faktycznej ilości dostarczonych odpadów Wykonawca będzie podpisywał karty przekazania odpadów. 1.8 Każda dostawa odpadów przez Zamawiającego będzie ewidencjonowana przez Wykonawcę z obligatoryjnym rozbiciem na: nr rej. pojazdu dostarczającego odpad, określony kod odpadu, rodzaj oraz datę i godzinę dostarczenia odpadów, a także informacją o miejscu /gminie, rejonie, sektorze/, z którego odpady zostały zebrane. 1.9 Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu miesiąca (do 5-tego dnia roboczego następnego miesiąca) przesłać                 w formie elektronicznej zestawienie wag pojazdów Zamawiającego za dany miesiąc. 1.10 Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia koniecznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów wymaganych ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy. 1.11 Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu informacje wymagane ustawą o utrzymaniu czystości                      i porządku w gminie, konieczne do rozliczenia poziomów osiąganych poziomów odzysku               i recyklingu poszczególnych grup odpadów. 2. Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi, obrazują możliwą wielkość i zakres przedmiotu zamówienia oraz mogą być pomocne na etapie przygotowywania oferty..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.53.30.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Kwota wadium wynosi 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancji bankowych, 4) gwarancji ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium wnoszone                  w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego - ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie 96-8110-0000-2001-0038-9639-0001. Wadium musi być wniesione przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert, tj. przed dniem 21.04.2015 r. godz. 10:00. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Z treści gwarancji i poręczeń o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego pełnej kwoty wadium określonej w gwarancji w sytuacji o której mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo Zamówień publicznych. Z wniesionego wadium w pieniądzu oraz treści gwarancji i poręczeń o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy p.z.p. musi jasno wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Przyjęcie                              i zagospodarowanie odpadów komunalnych) organizowanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Andrychowie. 2. Zwrot wadium 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 5. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 5) Wadium Wykonawcy zostanie zatrzymane wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca                      w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, nie złożył dokumentów, oświadczeń, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż             w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału                         w postępowaniu lub termin składania ofert. 6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz                      z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów 200301 oraz prowadzenie składowiska odpadów powstających w wyniku przetworzenia odpadów 200301 (jeżeli prowadzi składowisko) lub umowę z prowadzącym takie składowisko posiadającym odpowiednie zezwolenie w zakresie unieszkodliwiania odpadów (należy wtedy dołączyć pozwolenie prowadzącego składowisko). Pozwolenie na unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie powinno obejmować odpady o kodach 191212, 190599, 190503, 190501. - Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi aktualną informację o statusie instalacji do mechanicznego biologicznego przetwarzania odpadów. Odległość pomiędzy siedzibą Zamawiającego oraz poszczególnymi instalacjami nie może przekraczać 40 km.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży                 w ofercie oświadczenie w trybie art.22 ust.1 ustawy p.z.p.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży                w ofercie oświadczenie w trybie art.22 ust.1 ustawy p.z.p.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży                 w ofercie oświadczenie w trybie art.22 ust.1 ustawy p.z.p.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży                 w ofercie oświadczenie w trybie art.22 ust.1 ustawy p.z.p.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,                          w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu                      o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne               i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy            z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji             o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
- Formularz oferty - sporządzony i podpisany zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ,                       -  W przypadku, gdy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika ze stosownego dokumentu, a w szczególności z odpisu z właściwego rejestru, należy załączyć pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do podpisywania oferty. Pełnomocnictwo winno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienia do reprezentacji wynikają z dokumentu rejestracyjnego, ewidencyjnego lub umowy spółki cywilnej Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w jednym z tych dokumentów.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Odległość do RIPOK - 20

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1). Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy p.z.p przewiduje możliwość wprowadzenia istotnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach: a). gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do dokonywania czynności oraz zmiana danych teleadresowych określonych w umowie, b). w przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej, c). jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgk.andrychow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24 pokój nr 11. email: kszymanski@zgk.andrychow.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.04.2015 godzina 10:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.           34-120 Andrychów, ul. Batorego 24 pokój nr 10 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,                     w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

                                                                             Prezes Zarządu
                                                                            mgr Marek Drożdż

 

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24