Przetargi

 

Andrychów, dnia 15.02.2016 r.

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu Nr PA/02/KS/2016

Dotyczy: Zawiadomienie o wyniku przeprowadzonego postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remonty cząstkowe – naprawa nawierzchni asfaltowych jezdni, dróg i ulic na terenie Gminy Andrychów”.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Andrychowie działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), informuje, że w wyniku przeprowadzonego w/w postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

I. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nazwa (firma) Podwykonawcy: Konsorcjum firm: Zakład Projektowania i Wykonawstwa Robót Drogowych mgr inż. Władysław Janik 32-300 Olkusz, ul. Legionów Polskich 36/82 Lider konsorcjum email: zpiwrd@op.pl
PPHU „LINK” Zakład Projektowania i Wykonawstwa Robót Drogowych dr inż. Krzysztof Janik 32-300 Olkusz, Al. 1000 – lecia 1D Partner konsorcjum.
Cena brutto: 484'718,40 zł. (słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemnaście złotych 40/100)
Uzasadnienie wyboru oferty: Złożona oferta zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i innego kryterium spośród ocenianych ofert tym samym jest najkorzystniejsza w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych spełnia wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz mieści się w kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


II. Informacja o Podwykonawcach, którzy złożyli oferty, cenny ofert i przyznane ofertom punkty w kryterium oceny ofert:
Dokonano oceny czterech ofert.
Kryterium oceny ofert jest cena: do 95 %
Termin płatności: do 5%.
Ocena ofert została dokonana przez trzech członków Komisji Przetargowej.

Nr oferty Nazwa Podwykonawcy
/siedziba, adres firmy/
Liczba  punktów przyznana ofercie
/kryterium cena – 95%/
Liczba  punktów przyznana ofercie
/kryterium termin płatności – 5%/
Łączna liczba punków
1 ZRB –P „DROTEX” Ryszard Wnętrzak 43-300 Bielsko-Biała, ul. Księży Las 8 email: drotex.bielsko@onet.pl Liczba Punktów:
168,00 pkt.
Liczba Punktów: 
15,00 pkt.
Liczba Punktów: 183,00 pkt.
2 „TRANSFIG” Wiesław Figa, 32-061 Rybna, Przeginia Duchowna 300  email: transfig@poczta.fm Liczba Punktów:
191,61 pkt.
Liczba Punktów:
15,00 pkt.
Liczba Punktów:
206,61 pkt.
3 P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika 42-283 Bronów, ul. Grabińska 8 email: domax.biuro@wp.pl Liczba Punktów:
223,95 pkt.
Liczba Punktów: 
15,00 pkt.
Liczba Punktów:
238,95 pkt.
4 Konsorcjum firm: Zakład Projektowania i Wykonawstwa Robót Drogowych mgr inż. Władysław Janik 32-300 Olkusz, ul. Legionów Polskich 36/82 Lider konsorcjum email: zpiwrd@op.pl
PPHU „LINK” Zakład Projektowania i Wykonawstwa Robót Drogowych dr inż. Krzysztof Janik 32-300 Olkusz, Al. 1000 – lecia 1D Partner konsorcjum.
Liczba Punktów:
285,00 pkt.
Liczba Punktów:
15,00 pkt.
Liczba Punktów: 300,00pkt.

 

1. Podwykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania:

Z postępowania nie wykluczono żadnego Podwykonawcy.

2. Podwykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

III. Termin zawarcia umowy:

Umowa w sprawie zamówienia publicznego ustawy zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp). Dokładną datę zawarcia umowy Generalny Wykonawca uzgodni telefonicznie z wyłonionym Podwykonawcą.
Działając na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy pzp po otrzymaniu niniejszej informacji prosimy   o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru niniejszego pisma faksem na numer: 33-875-31-09 lub emailem na adres: zgk@zgk.andrychow.pl lub kszymanski@zgk.andrychow.pl
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Waszej strony w postępowaniu dowodowym Generalny Wykonawca przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.
Dziękujemy za złożenie w niniejszym postępowaniu oferty.

Z poważaniem Prezes Zarządu
mgr Marek Drożdż

 

Otrzymują:

 1. ZRB –P „DROTEX” Ryszard Wnętrzak 43-300 Bielsko-Biała, ul. Księży Las 8 email: drotex.bielsko@onet.pl .
 2. „TRANSFIG” Wiesław Figa, 32-061 Rybna, Przeginia Duchowna 300 email: transfig@poczta.fm
 3. P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika 42-283 Bronów, ul. Grabińska 8 email: domax.biuro@wp.pl
 4. Konsorcjum firm: Zakład Projektowania i Wykonawstwa Robót Drogowych mgr inż. Władysław Janik 32-300 Olkusz, ul. Legionów Polskich 36/82 Lider konsorcjum email: zpiwrd@op.pl
  PPHU „LINK” Zakład Projektowania i Wykonawstwa Robót Drogowych dr inż. Krzysztof Janik 32-300 Olkusz, Al. 1000 – lecia 1D Partner konsorcjum.
 5. Strona internetowa Generalnego Wykonawcy.
 6. Tablica ogłoszeń Generalnego Wykonawcy.
 7. a/a.

Kliknij - pobierz wersję Wyniku Przetargu do wydruku

 

 


 

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.zgk.andrychow.pl


Andrychów: Remonty cząstkowe - naprawa nawierzchni asfaltowych jezdni dróg i ulic na terenie Gminy Andrychów
Numer ogłoszenia: 4419 - 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:


V

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. , ul. Batorego 24, 34-120 Andrychów, woj. małopolskie, tel. 33 8753661, faks 33 8753109.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgk.andrychow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty cząstkowe - naprawa nawierzchni asfaltowych jezdni dróg i ulic na terenie Gminy Andrychów.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn: Remonty cząstkowe - naprawę nawierzchni asfaltowych jezdni dróg i ulic na terenie Gminy Andrychów 2. . Kod CPV: 45233140-2 Roboty drogowe, 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg, 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg. 3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączonej specyfikacji technicznej oraz w kalkulacji szczegółowej zadania pn: Remonty cząstkowe - naprawa nawierzchni asfaltowych jezdni dróg i ulic na terenie Gminy Andrychów.
II.1.5)


V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Generalny Wykonawca przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2018.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Generalny Wykonawca nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Podwykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Podwykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Generalny Wykonawca uzna warunek za spełniony, jeżeli Podwykonawca wykaże na formularzu według wzoru jak w załączniku nr 3 do SIWZ, że dysponuje sprzętem albo będzie nim dysponował, przedstawiając pisemne zobowiązanie innych podmiotów udostępniających sprzęt, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym: - piła do cięcia nawierzchni min. 1 szt. - młot pneumatyczny min. 1 szt. - sprężarka powietrza min 1 szt. - zagęszczarka płytowa min. 1 szt. - walec samojezdny min. 1 szt. - skrapiarka min 1 szt. Sprzęt używany przez Podwykonawcę nie może niszczyć nawierzchni jezdni dróg. Pojazd wykonujący prace związane z zimowym utrzymaniem powinien być wyposażony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczającymi do ruchu po drogach publicznych
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Podwykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Podwykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Formularz oferty - sporządzony i podpisany zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ wraz z kalkulacją szczegółową Załącznik nr 1.1 do SIWZ Inne dokumenty: W przypadku, gdy umocowanie do reprezentowania Podwykonawcy nie wynika ze stosownego dokumentu, a w szczególności z odpisu z właściwego rejestru, należy załączyć pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do podpisywania oferty. Pełnomocnictwo winno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienia do reprezentacji wynikają z dokumentu rejestracyjnego, ewidencyjnego lub umowy spółki cywilnej Podwykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w jednym z tych dokumentów. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin płatności faktury - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zawarcie umowy nastąpi w oparciu o wzór, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Generalny Wykonawca zgodnie z art. 144 ustawy p.z.p przewiduje możliwość wprowadzenia istotnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Podwykonawcy, w następujących okolicznościach: a/ gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do dokonywania czynności oraz zmiana danych teleadresowych określonych w umowie, b/ w przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej, c/ jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgk.andrychow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24 pokój nr 11. email: zgk@zgk.andrychow.pl lub kszymanski@zgk.andrychow.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.02.2016 godzina 09:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24 pokój nr 10 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Prezes Zarządu
mgr Marek Drożdż

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24