Zmiana ogłoszenia w Dz U. UE 10.04.2015 r

Zmiany do przetargu na odbior i zagospodarowanie odpadow 10. 04. 2015 r. - wersja do wydruku

SIWZ z załącznikami - kliknij tutaj

Kliknij tutaj: pobierz - Publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Kliknij tutaj: pobierz - Zmiany do SIWZ.

Kliknij tutaj: pobierz - Ogłoszenie zmian w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej". Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie, Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

Kliknij tutaj: pobierz Zmiany Ogłoszenia w Dz. U. U. E. 26.03.2015 r.

 

Przetargi

 

Andrychów, dnia 5.06.2015 r.

Odwołania na zadanie pn.„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mieszkalnych w Gminie Andrychów”.

Znak sprawy: PA/01/KS/2015

Kliknij - pobierz

 


 

Andrychów, dnia 26.05.2015 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Andrychowie zamieszcza zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzeniu czynności badania i oceny ofert oraz wyboru najkorzystniejszejdotyczace zadania pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mieszkalnych w Gminie Andrychów" PA/01/KS/2015

Kliknij - pobierz

 


 

 

Andrychów, dnia 21.05.2015 r.

W związku ze złożonym odwołaniem do KIO zamieszczamy treść odwołania na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mieszkalnych w Gminie Andrychów”.

Kliknij - pobierz

 


 

Andrychów, dnia 14.05.2015 r.

Ogłoszenie o wyniku przetargu Nr PA/01/KS/2015

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mieszkalnych w Gminie Andrychów”.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Andrychowie działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), informuje, że w wyniku przeprowadzonego w/w postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

I. WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Nazwa (firma) Wykonawcy, siedziba i adres Wykonawcy :
Konsorcjum Firm
1). Andrychowski Zakład Komunalny Spółka z o. o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24 Lider Konsorcjum
2). Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o. o. 34-451 Tylmanowa, os. Rzeka 133 – Partner konsorcjum.
Cena brutto oferty: 3 839 425,00 zł. (słownie: trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych  00/100)
Uzasadnienie wyboru oferty: Złożona oferta zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i innego kryterium spośród ocenianych ofert tym samym jest najkorzystniejsza w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych spełnia wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz mieści się w kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

II. WYKONAWCACH, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY:
Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:
Konsorcjum Firm
1). Andrychowski Zakład Komunalny Spółka z o. o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24 Lider Konsorcjum
2). Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o. o. 34-451 Tylmanowa, os. Rzeka 133 – Partner konsorcjum
2. Konsorcjum Firm
1). Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. – Lider konsorcjum
2). Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. – Partner konsorcjum
Adres Wykonawcy: 32-602 Oświęcim, ul. Bema 12A

3. Konsorcjum Firm
1). Agencja Komunalna Sp. z o. o. 32-620 Brzeszcze, ul. Kościelna 7 – Lider Konsorcjum
2). AVR Sp. z o. o. 31-031 Kraków, ul. Dietla 93 – Partner konsorcjum
3). Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI Mieczysław Jakubowski 30-841 Kraków, ul. Nad Drwiną 33 – Partner konsorcjum

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Dokonano oceny trzech ofert.
Kryterium oceny ofert jest:
cena – do 85 %, (85 pkt.)
ilość osób dodatkowych do realizacji zamówienia: 10 %; maksymalnie do 10 punktów.
system zarządzania środowiskiem - posiadanie certyfikatu ISO 14001 lub równoważne 5%, 5 pkt.
Ocena ofert została dokonana przez trzech członków Komisji Przetargowej.

Nr oferty Nazwa Wykonawcy
/siedziba, adres firmy/
Liczba punktów w kryterium:
cena
Liczba punktów                     w kryterium:
ilość osób dodatkowych
Liczba punktów                     w kryterium:
System zarządzania środowiskiem
  Łączna punktacja  
1 Konsorcjum Firm
1). Andrychowski Zakład Komunalny Spółka z o. o.           34-120 Andrychów, ul. Batorego 24 Lider Konsorcjum
2). Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL”            Sp. z o. o. 34-451 Tylmanowa, os. Rzeka 133 – Partner konsorcjum
3 x 85,00 = 255,00 3 x 10 = 30,00 3 x 5 = 15,00   300,00
2 Konsorcjum Firm
1). Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. – Lider konsorcjum
2). Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. – Partner konsorcjum
Adres Wykonawcy: 32-602 Oświęcim, ul. Bema 12A
3 x 66,22 = 198,67 3 x 10 = 30,00 3 x 5 = 15,00 243,67
3 Konsorcjum Firm
1). Agencja Komunalna              Sp. z o. o. 32-620 Brzeszcze, ul. Kościelna 7 – Lider Konsorcjum
2). AVR Sp. z o. o. 31-031 Kraków, ul. Dietla 93 –  Partner konsorcjum
3). Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI Mieczysław Jakubowski              30-841 Kraków, ul. Nad Drwiną 33 – Partner konsorcjum
3 x 72,94 = 218,82 3 x 7 = 21,00 3 x 5 = 15,00 254,82

 

III. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania:

Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

IV. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty

Umowa z wybranym Wykonawcą na realizację zadania objętego przedmiotem zamówienia zostanie zawarta w terminie związania ofertą zgodnie z przepisami art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Prezes Zarządu
mgr Marek Drożdż

 


 

Odpowiedzi na zadane pytania dotyczace przetargu na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mieszkalnych w Gminie Andrychów”.
Znak sprawy: PA/01/KS/2015

Wersja do wydruku: Odpowiedz_na_pytania23kwiecien_2015_r

Andrychów, dnia 23.04.2015 r.

STRONA INTERNETOWA

Wyjaśnienia Nr 1

Dotyczy: postępowania na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mieszkalnych w Gminie Andrychów, znak PA/01/KS/2015
Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Andrychowie działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907,                  z późn. zm), przekazuje treść zapytania wraz  z odpowiedzią.

 1. Pytania dot. opisu przedmiotu zamówienia

 

Zapytanie Wykonawcy:

 1. „wg siwz pkt 21. zakazuje się Wykonawcy:
  1. mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Andrychów,
  2. przeładunku na terenie gminy Andrychów odpadów zmieszanych”.

Czy pod pojęciem przeładunek na terenie gminy Andrychów odpadów zmieszanych Zamawiający ma na myśli stacje przeładunkowe?  Czy przeładowanie odpadów komunalnych z jednego środka transportu na drugi środek transportu w celu racjonalizacji kosztów gospodarki odpadami komunalnymi jest rozumiane przez zamawiającego jako przeładunek wg powyższego zapisu siwz?
Prosimy o wykreślenie zapisu gdyż jest niezgodny z wytycznymi Departamentu Gospodarki Odpadami z dnia 12.02.2015r.
link https://www.mos.gov.pl/g2/big/2015_02/81465c2868a521e26afe83f44bc756eb.pdf
Odpowiedź: Zamawiający usunął pkt 21 b) z SIWZ.

Zapytanie Wykonawcy:  Pkt 22 siwz: „Wykonawca jest zobowiązany do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze znajdującej się na terenie Zamawiającego i przekazywania dokumentacji pomiarów Zamawiającemu w okresach miesięcznych”.
Czy waga Zamawiającego będzie czynna zgodnie z zapisami siwz odnośnie wymaganych godzin odbioru odpadów, tj. cyt.: „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wykonawca powinien realizować w godzinach 6.00 – 20.00 przez siedem dni w tygodniu”?
Odpowiedź: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wykonawca powinien realizować w godzinach 6:00 do 20:00 od poniedziałku do piątku ewentualnie                  w soboty w razie bieżących zmian w harmonogramie w godzinach od 6:00 do 14:00 w w/w godzinach pracy będzie dostępna również waga samochodowa jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na przeładowanie odpadów komunalnych, również z jednego środka transportu na drugi środek transportu  w celu racjonalizacji kosztów gospodarki odpadami komunalnymi pod warunkiem ważenia bezpośrednio przed przeładunkiem odpadów komunalnych.

Zapytanie Wykonawcy: Czy legalizowana waga na terenie Zamawiającego, o której mowa w pkt 22 siwz, będzie dostępna wyłącznie dla wykonawcy realizującego zamówienie, czy też jest to osprzęt ogólnodostępny, a jeśli ma być ogólnodostępny, to czy mogą wystąpić sytuacje, w których pojazd Wykonawcy będzie zmuszony w systemie kolejkowym oczekiwać na dokonanie ważenia? W przypadku odpowiedzi twierdzącej - jaki może być maksymalny czas takiego oczekiwania? Czy w przypadku, gdy z tytułu oczekiwania na ważenie wystąpią opóźnienia w realizacji obowiązków umownych Zamawiający zaaprobuje ewentualne przesunięcia terminów i odstąpi od stosowania kar umownych?
Odpowiedź: Mogą wystąpić utrudnienia w ważeniu wynikające z korzystania z wagi przez innych klientów, czas oczekiwania maksymalnie do 15 minut.

Zapytanie Wykonawcy: Rozdz. V pkt 1.3 lit. f): „pojazdy do zbierania odpadów w terenach trudnodostępnych (okres zimowy, złe warunki atmosferyczne, uszkodzone drogi) powinny posiadać napęd na dwie osie i być wyposażone w łańcuchy przeciwśnieżne)”. 
Iloma pojazdami do zbierania odpadów w terenach trudnodostępnych ma dysponować wykonawca i czy wymóg posiadania napędu na dwie osie i wyposażenia w łańcuchy przeciwśnieżne jest wystarczający do uznania danej jednostki sprzętowej za spełniającą wymagania siwz w tym zakresie?
Odpowiedź: Wykonawca powinien posiadać minimum jeden pojazd, który zapewni realizację zadania przy wystąpieniu powyższych warunków i wystarczające jest posiadanie pojazdu o napędzie na dwie osie oraz wyposażone w łańcuchy przeciwśnieżne

Zapytanie Wykonawcy: Zwracamy się z prośbą o wskazanie liczby altan śmietnikowych znajdujących się na terenie zabudowy wielorodzinnej oraz liczby i rodzaju pojemników znajdujących się w tych altanach, dla dokładniejszego wyliczenia kosztów.
Biorąc pod uwagę zapis rozdz. III pkt 3.3 ust. 2, w szczególności oznaczony podkreśleniem fragment: „Selektywne zbieranie odpadów komunalnych (…) odbywać się będzie w systemie pojemnikowym”, jak należy rozumieć pozostałą część tego punktu siwz, która ewidentnie dotyczy zbiórki w systemie workowym? Odnośnie tego samego punktu siwz: Zamawiający uznał, że konieczne będzie odbieranie od właścicieli nieruchomości jednorodzinnych odpadów o kodzie 20 03 02 (odpady z targowisk); mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o podanie informacji, ilu z właścicieli nieruchomości jednorodzinnych prowadzi na terenie swoich nieruchomości targowiska oraz jaka jest ich wielkość i profil handlowy, celem racjonalnego oszacowania przez wykonawcę kosztów usługi.
Odpowiedź: Zamawiający uważa, że niezbędne jest przeprowadzenie wizji lokalnej w celu przygotowania ofert.
Zamawiający informuje, że zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Andrychów  przez pojemnik - rozumie się przez to pojemniki z tworzywa sztucznego lub metalowe, kontenery, oraz worki z tworzyw sztucznych lub materiałów ulegających biodegradacji służące do zbierania odpadów komunalnych.
Zamawiający informuje, że kod 20 03 02 nie dotyczy w/w zamówienia.

Zapytanie Wykonawcy: W rozdz. III pkt 3.3 Zamawiający wskazał, że odbiór odpadów odbywać się będzie zgodnie z opracowanym harmonogramem przez Zamawiającego. Z uwagi na konieczność logistycznego rozplanowania metodologii systemowej odbioru odpadów                w każdym okresie objętym danym harmonogramem wnosimy, aby taki harmonogram był przekazywany wykonawcy nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem obowiązywania tego harmonogramu. Jednocześnie wnosimy o dopuszczenie możliwości dwustronnych konsultacji pomiędzy zamawiającym i wykonawcą odnośnie korekt treści harmonogramu, podobnie jak zastrzeżono dla zabudowy wielorodzinnej (pkt 3.4).
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu, jednocześnie informujemy, że harmonogram wywozu jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego.

Zapytanie Wykonawcy: W rozdz. pkt 3.4 pkt II ust.11 Zamawiający zobowiązał wykonawcę do kontroli realizowanego przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, nakazując mu jednocześnie wykonanie dokumentacji fotograficznej w przypadku stwierdzenia naruszeń. Jakiego typu naruszenia wykonawca winien zgłaszać zamawiającemu (zaznaczamy, że nigdzie nie zostały konkretnie określone zasady prawidłowej segregacji, np. wrzucenie ilu i jakich odpadów byłoby już naruszeniem tych zasad). Czy Zamawiający dopuszcza uregulowanie tego problemu np. poprzez umieszczenie na workach oraz stronie internetowej wykonawcy zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych, w wyniku czego zasady te byłyby w cząstkowy przynajmniej sposób reglamentowane, co umożliwiłoby dużo prostszą identyfikację ewentualnych naruszeń?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na naszej stronie internetowej jest zamieszczana informacja na temat zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.

Zapytanie Wykonawcy: W rozdz. III pkt 3.3 ust.29 Zamawiający określił zasady rozpatrywania reklamacji, wskazując między innymi termin na jej załatwienie (24 godziny od zgłoszenia). Jednocześnie w tym samym punkcie Zamawiający zobowiązał Wykonawcę do pisemnego powiadomienia Zamawiającego w terminie do 72 godzin o nieodebraniu odpadów z nieruchomości zgodnie z harmonogramem i podania przyczyny niezrealizowania wywozu w ustalonym terminie. Może więc wystąpić taki zbieg wydarzeń, gdzie Wykonawca jeszcze nie zdąży powiadomić o stwierdzonych naruszeniach Zamawiającego, a już będzie zobowiązany do załatwienia reklamacji. Celem wyeliminowania takich sytuacji wnosimy              o wydłużenie terminu na załatwienie reklamacji do 72 godzin. Jednocześnie zwracamy się             z pytaniem, czy 72-godzinny termin na powiadomienie o nieodebraniu odpadów dotyczy tylko dni roboczych, czy wszystkich? Jeśli tylko roboczych, to prosimy o korelację tego terminu z terminem załatwienia reklamacji również i w tym względzie.
Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin na załatwienie reklamacji do 72 godzin w/w termin dotyczy dni kalendarzowych.

Zapytanie Wykonawcy: W rozdz. III pkt 3.3 ust.29 Zamawiający nałożył na Wykonawcę obowiązek odbioru odpadów komunalnych (zmieszanych i segregowanych) z niewiadomego pochodzenia i sporządzenia w terminie 3 dni notatki w tym zakresie wraz z dokumentacją zdjęciową. Specyfika tej czynności nakazuje kwalifikować ją jako likwidację dzikich wysypisk, a taki typ usług nie podlega reżimowi siwz między innymi dlatego, że zakłada              (a przynajmniej dopuszcza) odbieranie odpadów niegromadzonych w pojemnikach/workach           i poprzez ręczny załadunek. Wnosimy o wykreślenie powyższego punktu lub zaznaczenie             w jego treści, że obejmuje wyłącznie przypadki, w których odpady komunalne                               z niewiadomego pochodzenia znajdują się w worku lub pojemniku spełniającym wymogi zarówno siwz, jaki i regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Andrychów.
Odpowiedź: Zamawiający informuję, że dotyczy zbierania  odpadów komunalnych znajdujących się w worku lub pojemniku.

Zapytanie Wykonawcy: Wg pkt. III ppkt. 7 siwz „Zamawiający nie jest w stanie oszacować dokładnej ilości odpadów  (…)”. Ponadto podano również  ilości odpadów odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Andrychów w roku 2014.
Prosimy zatem o podanie:

 1. ilości odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Andrychów w roku 2014 z podziałem na odpady zmieszane i zbierane selektywnie,
 2. ilości odpadów odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Andrychów w roku 2013 z podziałem na odpady zmieszane i zbierane selektywnie,
 3. ilości odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Andrychów w roku 2013 z podziałem na odpady zmieszane i zbierane selektywnie,

Pozwoli to na szersze rozeznanie struktury odpadów komunalnych w gminie i pozwoli na bardziej precyzyjne wyliczenia ceny ofertowej.
Odpowiedź: Zamawiający informuje:
a). nie dotyczy przedmiotu zamówienia.
b). w roku 2013 roku zebrano odpady zmieszane – 5.480 Mg, natomiast zbieranych  selektywnie było – 571,5 Mg.
c). nie dotyczy przedmiotu zamówienia.

Zapytanie Wykonawcy: W jaki sposób liczona będzie odległość RIPOK - tj. max 40 km od siedziby Zamawiającego - w sytuacji, gdy np. instalacja MBP będzie zlokalizowana do 40 km od siedziby Zamawiającego, ale np. kompostownia położona będzie w odległości przekraczającej 40 km od siedziby Zamawiającego?
Odpowiedź: Zamawiający wykreślił ten zapis.

Zapytanie Wykonawcy: W jaki sposób mają postąpić pracownicy odbierający odpady zmieszane w częstej sytuacji tarasowania wjazdu do altan śmietnikowych przez parkujące tam pojazdy osobowe mieszkańców? Jak w takiej sytuacji będzie oceniane nieodebranie odpadów z danej lokalizacji? Czy w tej sytuacji powiadomienie odpowiednich służb (np. policja, straż miejska itp.) lub/i Zamawiającego nie będzie skutkowało negatywnymi skutkami dla Wykonawcy? Czy Zamawiający przewiduje złagodzenie rygoryzmu kar umownych                       w przypadku wystąpienia tego typu utrudnień?
Odpowiedź: W takim wypadku Wykonawca ma obowiązek zastosować inne środki w celu odbioru odpadów komunalnych, natomiast w sytuacji całkowitego braku dojazdu do altany śmietnikowej należy zawiadomić odpowiednie służby i odebrać odpady komunalne                       w terminie późniejszym w tym samym dniu, co nie będzie skutkowało naliczeniem kar umownych.

Zapytanie Wykonawcy: Wg pkt 2 ze str. 12 siwz: „w przypadku kiedy drogi dojazdowe do posesji uniemożliwiają dojazd śmieciarek i innych pojazdów należy zapewnić odbiór odpadów komunalnych przy użyciu innego sprzętu” – Czy Wykonawca – biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu oraz trudne warunki pogodowe, może wybrać dowolny „inny” sprzęt uzasadniający jego zastosowanie w konkretnych warunkach i czy z tego tytułu nie będzie pociągnięty do odpowiedzialności?

Odpowiedź: Wykonawca może wybrać inny sprzęt uzasadniający jego zastosowanie                     w konkretnych warunkach i  z tego tytułu nie będzie pociągnięty do odpowiedzialności.

 1. Pytania dot. warunków udziału w postępowaniu

Zapytanie Wykonawcy: Rozdz. V, pkt. 1.1, ust. 2 siwz: „Odległość między siedzibą Zamawiającego a poszczególnymi instalacjami nie może przekraczać 40 km. Prosimy                    o wskazanie o jakie instalacje chodzi (np. MBP, kompostownia i składowisko - wszystkie razem czy tylko wybrane?)
Odpowiedź: Zamawiający wykreślił w/w zapis.

Zapytanie Wykonawcy: Pkt. 1.2 wiedza i doświadczenie: czy sumowanie usług będzie wyglądało w ten sposób, iż np. warunek udziału zostanie spełniony przy np. 2 usługach każda po 5 000 nieruchomości zabudowanych bud. jednorodzinnymi?
Odpowiedź: W przypadku wykazania kilku usług na ilości mniejsze niż wymagane, wielkości wynikające z tych usług będą sumowane w celu potwierdzenia spełniania wymaganego warunku np. w danym roku kalendarzowym jedna usługa 6.500 plus druga usługa 3.500 do daje nam 10.000 nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi.

Zapytanie Wykonawcy: pkt. 1.4.: min. 1 osoba posiadająca uprawnienia zawodowe do obsługi kompaktora, potwierdzone odpowiednim świadectwem uzyskanym na specjalistycznych kursach lub odbytych szkoleniach – o jakie kursy czy szkolenia chodzi, wnosimy o dookreślenie warunku: czy chodzi tutaj o szkolenia wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa?
Odpowiedź: Tak, chodzi tutaj o szkolenia wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Zapytanie Wykonawcy: pkt. 1.4.: min. 1 osoba posiadająca uprawnienia zawodowe do obsługi ładowarki potwierdzone odpowiednim świadectwem uzyskanym na specjalistycznych kursach lub odbytych szkoleniach – o jakie kursy czy szkolenia chodzi, wnosimy o dookreślenie warunku: czy chodzi tutaj o szkolenia wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa?
Odpowiedź: Tak, chodzi tutaj o szkolenia wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Zapytanie Wykonawcy: pkt. 1.4.: min. 1 osoba posiadająca uprawnienia zawodowe do obsługi wózka widłowego potwierdzone odpowiednim świadectwem uzyskanym na specjalistycznych kursach lub odbytych szkoleniach – o jakie kursy czy szkolenia chodzi, wnosimy o dookreślenie warunku: czy chodzi tutaj o szkolenia wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa?
Odpowiedź: Tak, chodzi tutaj o szkolenia wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Zapytanie Wykonawcy: rozdz. VI pkt. 2 str. 18 siwz: „aktualna informacja o statusie instalacji MBP jako regionalnej”. Czy spełnieniem tego warunku będzie np. informacja dot. statutu RIPOK będąca wydrukiem odpowiedniego aktu prawa miejscowego?
Odpowiedź: Spełnieniem tego warunku będzie również informacja dotycząca statutu RIPOK będąca wydrukiem odpowiedniego aktu prawa miejscowego.

Zapytanie Wykonawcy: Czy certyfikaty ISO lub dokumenty równoważne można złożyć             w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem? Czy posiadanie jedynie certyfikatu ISO 9001 będzie uważane za system równoważny do ISO 14001?
Odpowiedź: Certyfikat można złożyć za zgodność z oryginałem, natomiast posiadanie certyfikatu ISO 9001 nie będzie uważane za równoważne do ISO 14001.

Zapytanie Wykonawcy: Z uwagi na zakres przedmiotu zamówienia prosimy o dookreślenie w wymaganiach dot. jednostek sprzętowych, jakie minimalne parametry powinna spełniać ładowarka (np. minimalna pojemność łyżki) oraz kompaktor oraz o zapisanie wymogu konkretnego wpisania tych parametrów do wykazu sprzętu (wykaz jest bardzo ogólny, wpisując tam poszczególne jednostki sprzętowe można to zrobić zbyt ogólnie, przez co nie będzie można należycie zweryfikować spełniania ww. warunku, wnosimy o uszczegółowienie wykazu wg wymagań siwz).
Odpowiedź: Minimalna pojemność łyżki ładowarki 1,0 m3, natomiast minimalna pojemność łyżki kompaktora 2,0 m3

 1. Pytania dot. formularza oferty i obliczenia ceny oferty

 

Zapytanie Wykonawcy: Czy Zamawiający dopuszcza cenę za 1 Mg odpadów inną                      w każdym z 3 lat kalendarzowych?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zróżnicowania cen za 1 Mg odpadów komunalnych w poszczególnych latach realizacji zamówienia.

Zapytanie Wykonawcy: W formularzu podano cenę za 1 Mg zebranych                                          i zagospodarowanych odpadów komunalnych. Czy cena ta dotyczy każdego kodu odpadu bez względu na odpady zmieszane, selektywnie zebrane, wielkogabaryty, opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady zielone? Tj. czy za każdą odebraną i przekazaną do zagospodarowania 1 Mg odpadów komunalnych wchodzących w zakres zamówienia Wykonawca będzie mógł fakturować po cenie 1 Mg z danego roku? Jeśli nie, wnosimy                 o podanie w formularzu ilości poszczególnych rodzajów odpadów i sposobu wyliczenia wartości wykonania usługi. Jeśli zaś ich odbiór wliczony jest w cenę 1 Mg podaną                       w formularzu ofertowym, prosimy o podanie ilości odebranych odpadów wielkogabarytowych, opon i sprzętu elektrycznego i elektronicznego w latach 2013 i 2014 celem oszacowania wartości tego zakresu usługi.
Odpowiedź: Tak, każdą odebraną i przekazaną do zagospodarowania 1 Mg odpadów komunalnych wchodzących w zakres zamówienia Wykonawca będzie mógł fakturować po cenie 1 Mg podaną w formularzu ofertowym.

Zapytanie Wykonawcy: Co stanie się w sytuacji, gdy szacunkowa ilość odpadów wzrośnie             i wyczerpie limit podany w siwz (ponad 4.375 w 2015 r., ponad 7.500 Mg w roku 2016)? Co w przypadku, gdy przekroczenie ilości odpadów spowoduje przekroczenie 20% wartości zamówienia podstawowego przewidzianej w zamówieniu uzupełniającym?
Odpowiedź: Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających nie więcej niż 10 % wartości zamówienia podstawowego.

Zapytanie Wykonawcy: Wnosimy o zmianę terminu płatności z pkt. 7 formularza oferty na 30 dni licząc od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.
W dniu 8 marca 2013 r. Sejm uchwalił nową ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013 r. poz. 403). Ustawa weszła w życie w dniu 28 kwietnia 2013 r.                i zastąpiła poprzednio obowiązującą ustawę z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty             w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323 ze zm.) Opracowanie nowej ustawy                 o terminach zapłaty w transakcjach handlowych wynikało w szczególności z obowiązku implementacji do krajowego systemu prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7 z 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych. Dyrektywa ta, w porównaniu z wcześniej obowiązującą dyrektywą z 2000 r., uzupełniona została o dodatkowe narzędzia, których celem jest ograniczenie liczby przypadków opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych oraz skrócenie terminów zapłaty zarówno w relacjach między przedsiębiorcami, jak również w transakcjach                        z podmiotami publicznymi.
Główne rozwiązania nowej ustawy:
Termin zapłaty w transakcjach z podmiotem publicznym. W transakcjach między przedsiębiorcami a podmiotami publicznymi (w których podmiot publiczny jest dłużnikiem) termin zapłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi nie może przekraczać co do zasady 30 dni kalendarzowych. 60-dniowy termin jako zasada przewidziany został dla podmiotów publicznych będących podmiotami leczniczymi (głównie szpitali). Wskazanie w umowie terminu dłuższego (niż 30 dni) traktowane będzie jako opóźnienie w zapłacie należności, wierzycielowi zaś przysługiwać będą odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej. W przypadku gdy strony przewidziały w umowie termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych po upływie 30 dni od dnia spełnienia swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury.
źródło: http://www.mg.gov.pl/Prawo+dla+przedsiebiorcy/Terminy+zaplaty
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu płatności do 30 dni licząc od dnia daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

Zapytanie Wykonawcy: W jakim miejscu oferty należy wskazać ilość osób dodatkowych do realizacji zamówienia, będącym jednym z kryterium oceny ofert z wagą max 10 pkt?
Licząc osoby wymagane w warunkach udziału w postępowaniu, daje to sumarycznie: 4 + 1           + 1 + 1 + 1 + 5 = 13 osób. To wartości minimalne wymagane przez Zamawiającego.
Ile punktów w tym kryterium otrzyma Wykonawca wskazujący te minimalne ilości?
Czy aby otrzymać maksymalną liczbę punktów w tym kryterium należy do wymaganych minimalnych 13 osób doliczyć i wskazać minimum 10? I czy można osoby te wskazać jako przewidziane obojętnie do jakiego zakresu wykonania usługi (np. dodatkowo 5 kierowców,           2 osoby do ładowarek, 3 osoby do realizacji bezpośredniej)? Czy Zamawiający wymaga, by były one zatrudnione np. tylko do obsługi bezpośredniej odbioru i zagospodarowania odpadów lub tylko jako osoby obsługujące wymagany w siwz sprzęt?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby były wykazane w załączniku nr 9 tj. wykaz osób. Za minimalną ilość osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, Zamawiający przyzna zero punktów. Zamawiający za każdą dodatkową osobę wykazaną do realizacji zamówienia przyzna jeden punkt nie więcej jednak niż 10 punktów. Zamawiający wymaga, by były one zatrudnione na podstawie umowy o pracę do obsługi bezpośredniej odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Andrychów.

Zapytanie Wykonawcy: Czy te „dodatkowe osoby” należy wskazać w wykazie osób –                  i w jaki sposób wskazać, iż są to właśnie osoby „dodatkowe”? Czy np. przy min. 1 osobie do obsługi ładowarki wskazanie tam 3 osób będzie wiązało się automatycznie z zaliczeniem               2 osób jako „dodatkowych”?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby były wykazane w załączniku nr 9 tj. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, każda osoba zatrudniona dodatkowo do realizacji zadania w pełnym wymiarze czasu pracy będzie punktowana.

Zapytanie Wykonawcy: Czy brak certyfikatu ISO 14001 będzie skutkowało jedynie otrzymaniem 0 pkt w tym kryterium i nie będzie prowadziło do odrzucenia oferty? Ile pkt przyzna Zamawiający jeśli Wykonawca posiada jedynie certyfikat ISO 9001?
Odpowiedź: Tak brak certyfikatu ISO 14001 będzie skutkowało jedynie otrzymaniem 0 pkt. Jeśli Wykonawca posiada jedynie certyfikat ISO 9001 będzie skutkowało jedynie otrzymaniem 0 pkt.

 1. Pytania dot. wzoru umowy

Zapytanie Wykonawcy: Jaką Zamawiający przewiduje procedurę w przypadku, gdy dojdzie do przekroczenia ilości odpadów oraz wartości zamówienia w odniesieniu do poszczególnych okresów rozliczeniowych określonych w § 3 ust.1 wzoru umowy?
Odpowiedź: Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających.

Zapytanie Wykonawcy: Czy § 5 wzoru umowy znajduje zastosowanie analogiczne                          w przypadku harmonogramów przedkładanych Wykonawcy przez Zamawiającego?
Odpowiedź: Terminowość i prawidłowość wykonania usług będzie oceniana przez ZAMAWIAJĄCEGO w oparciu o harmonogram realizacji usług przedstawiony przez ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCY zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w III Przedmiot zamówienia  SIWZ.

Zapytanie Wykonawcy: W przypadku § 6 ust. 3 Zamawiający przewiduje samodzielne wykonanie umowy lub powierzenie wykonania podmiotowi trzeciemu, z jednoczesnym obciążeniem kosztami Wykonawcy. Czy powyższy zapis traci moc w momencie odstąpienia od umowy? W jaki sposób realizowane będzie „przejęcie” prowadzenia usług lub zlecanie ich wykonania innemu podmiotowi w przypadku zachowania ważności umowy? Co w sytuacji, gdy koszty realizacji umowy przez podmiot trzeci będą niewspółmiernie wyższe od wartości zawartych w ofercie? Czy w przypadku usunięcia naruszeń możliwość skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień zawartych w tym ustępie jest automatycznie wykluczona?
Odpowiedź: Powyższy zapis ma na celu zapewnienie ciągłości realizacji usługi                             i przewidziany jest na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania strona umowy może również ponieść po odstąpieniu od umowy przez drugą stronę. Realizacja tej odpowiedzialności odbywa się zgodnie z zapisami umowy oraz przepisami prawa cywilnego.

Zapytanie Wykonawcy: W § 9 ust. 2 wzoru umowy Zamawiający zobowiązał Wykonawcę do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w przypadku „nieosiągnięcia odzysku frakcji odpadów, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych a także poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania”. Dlaczego Wykonawca ma być w jakikolwiek sposób obciążony negatywnymi konsekwencjami nieosiągnięcia odpowiedniego poziomu odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych, skoro ich odbieranie nie wchodzi w zakres zamówienia? Co w przypadku, gdy nieosiągnięcie poziomu ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji będzie dotyczyło roku kalendarzowego 2015,                 w którym to roku Wykonawca realizował będzie usługę odbierania odpadów tylko przez               7 miesięcy i nie ma wpływu na zastany stan rzeczy?
Odpowiedź: § 9 ust. 2 wzoru umowy nie dotyczy odpadów niebezpiecznych, budowlanych             i rozbiórkowych. Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia odzysku frakcji odpadów                        w 2015 r. proporcjonalnie do czasu trwania umowy.

Zapytanie Wykonawcy: Prosimy o zmianę § 4 pkt. 2 umowy - terminu płatności z 60 na 30 dni. Abstrahując od argumentów opisanych we wcześniejszej części niniejszego pisma, wzór umowy – szczególnie § 6 ust.3 umowy przewiduje możliwość odstąpienia od umowy np. w terminie 7 dni. natomiast Wykonawcy takie prawo przysługuje dopiero jeśli Zamawiający nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie usługi (w obecnym stanie rzeczy 60 dni od daty otrzymania faktury). Warunki te są krzywdzące dla Wykonawców.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu płatności z 60 na do 30 dni od daty otrzymania faktury.

Zapytanie Wykonawcy: Prosimy o zmianę i zminimalizowanie kar umownych zawartych we wzorze umowy:
Zgodnie z art. 14 ustawy Prawo zamówień publicznych do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. W przypadku umów regulacja art. 139 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych również przesądza o stosowaniu przepisów Kc do umów, o ile nie istnieją przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający obowiązany jest więc nie tylko do respektowania przepisów ustawy Pzp przy kształtowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawierających postanowienia w zakresie przyszłej umowy, ale także regulacji Kodeksu cywilnego. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający ukształtował umowę w sprzeczności z przepisami Kodeksu cywilnego                    w zakresie dotyczącym kar umownych. Przewidziane w § 9 wzoru umowy kary umowne są rażąco wysokie; nadto też zostały one zapewnione wyłącznie na rzecz Zamawiającego, a nie Wykonawcy, co czyni umowę asymetryczną. Jak wskazuje orzecznictwo Krajowej Izby odwoławczej „Postanowienia wzoru umowy kształtowane na zasadzie swobodnego uznania zamawiającego na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 16 Pzp, będą w tym zakresie podlegać m.in. pod względem ich zgodności czy to z przepisami regulującymi stosunku umowne danego typu o charakterze iuris cogentis, jak i ocenie ich zgodności z klauzulami i zasadami ogólnymi kc, w szczególności wynikającymi z art. 5, art. 58 i art. 3531 kc.” (za wyrokiem KIO z dnia 04.10.2010 r., sygn. akt: KIO 2036/10).
We wskazanym przypadku Zamawiający przyjął konstrukcję kary umownej, która godzi              w naturę stosunku prawnego oraz zasady współżycia społecznego. Konstrukcja przyjęta przez Zamawiającego nie odpowiada bowiem zasadniczemu celowi, w jakim ustala się w umowie odszkodowanie w postaci kary umownej. Zgodnie z art. 483 § 1 kc kara umowna jest co do zasady sumą pieniężną, która służy naprawieniu szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Ze względu na odszkodowawczy charakter kara umowna powinna być ustalona w sposób sprawiedliwy tj. gwarantując z jednej strony odpowiedni poziom rekompensaty, z drugiej zaś nie powodując pokrzywdzenia dłużnika. Taki postulat potwierdza przepis art. 484 § 2 który przewiduje roszczenie                     o zmniejszeniu kary umownej, jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonanie lub kara umowna jest rażąco wygórowana. Zastosowanie kary umownej, w postaci przewidzianej przez Zamawiającego (to jest wobec jej wygórowanej wysokości) godzi zarówno w naturę stosunku prawnego jaki połączyć ma strony, jak i w zasady współżycia społecznego.

Zdaniem Pytającego kary umowne zastrzeżone w taki sposób prowadzą do uzyskania nadmiernie wysokiego odszkodowania przez Zamawiającego. Jak wskazał Sąd Najwyższy             w wyroku o sygnaturze I CR 229.80 „O tym, czy w danym wypadku można mówić o karze umownej rażąco wygórowanej, nie może sama przez się decydować jej wysokość przyjęta procentowo w określonym akcie prawnym, lecz przede wszystkim stosunek, w jakim do siebie pozostają dochodzona kara umowna i spełnione z opóźnieniem świadczenie dłużnika. W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego                   z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 kc.” W powyższych okolicznościach faktycznych należy uznać, że Zamawiający ustalając sposób naliczania kar umownych pominął naturę stosunku prawnego, jaka łączyć ma strony oraz zignorował zasady współżycia społecznego zakładając równoprawność stron zawieranej umowy, czy naruszył dyspozycję art. 3531 kc. Ponadto kara umowna może być uznana za rażąco wygórowaną zgodnie z art. 484 § 2 kc.
Z związku z powyższym wnosimy o obniżenie kary umownej:

 1. o której mowa w § 9 ust. 1 pkt. 1 wzoru umowy z 0,01% do 0,001%, a także
 2. o której mowa w § 9 ust. 1 pkt. 2 z 0,1% na 0,01% oraz
 3. o której mowa w § 9 ust. 1 pkt. 3 z 0,01% na 0,001%.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu. Jednocześnie wyjaśnia, że w przypadku, gdy szczególne okoliczności danego przypadku uzasadniać będą miarkowanie wysokości kary umownej, Wykonawca  - zgodnie z przepisami prawa cywilnego – będzie uprawniony zgłosić stosowne żądanie w tym zakresie.

Zapytanie Wykonawcy: Jaki termin zostanie wpisany w § 7 ust. 1 pkt 1 umowy                           w wykropkowane miejsce?
Odpowiedź: w § 7 ust. 1 pkt 1 umowy w wykropkowane miejsce wpisany termin zostanie 30 dni.

Zapytanie Wykonawcy: Czy w § 8 ust. 2 pkt. 1 chodzi o obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych lub/i ubezpieczenia pojazdów wolnobieżnych jak np. wózki widłowe? Jeśli nie prosimy o szczegółowe wskazanie, jakiego ubezpieczenia dotyczy ten niejasny zapis. Co oznacza zapis „od zdarzeń losowych”? Jest to typowy zapis dot. ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów, ale ubezpieczeniu temu nie podlegają pojazdy mechaniczne posiadające obowiązkowe OC? Zaznaczamy, iż nieruchomości wyposażają w pojemniki właściciele nieruchomości, a nie Wykonawca.
Odpowiedź: Zapis ten dotyczy ubezpieczenia prowadzonej działalności i szkód wyrządzonych przez Wykonawcę lub osoby, którymi się posługuje przy wykonaniu zamówienia np. uszkodzenie wiaty śmietnikowej, pojemników, ogrodzenia nieruchomości itp.

Zapytanie Wykonawcy: Czy precyzuje się minimalną wartość ubezpieczenia OC działalności gospodarczej podczas trwania umowy – wg § 8 ust. 2 pkt. 2 wzoru umowy?
Odpowiedź: Zamawiający ma na uwadze polisę OC w wysokości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł.  przez cały czas trwania umowy.

Zapytanie Wykonawcy: W jaki sposób postąpi Zamawiający, jeśli z uwagi na zmieszanie odpadów segregowanych z odpadami zmieszanymi Wykonawca zmuszony będzie do ich odbioru i przekazania do RIPOK jako odpadów zmieszanych (częsta sytuacja w zabudowie wielolokalowej)? Czy aby uniknąć kary umownej z § 9 ust. 3 wzoru umowy wystarczy potwierdzenie zmieszanej struktury odpadów przez RIPOK oraz ew. dokumentacja zdjęciowa pracowników odbierających odpady?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza mieszania przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie ze zmieszanymi (niesegregowanymi) odpadami komunalnymi.

Zapytanie Wykonawcy: Prosimy o wskazanie, o jakie przepisy prawa chodzi zamawiającemu w § 9 ust. 4  wzoru umowy „inne obowiązujące przepisy”.
Odpowiedź: § 9 ust. 4  wzoru umowy brzmi następująco: „ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest do dochodzenia  odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych”. W związku z tym Zamawiający uważa to pytanie nie na temat.

Zapytanie Wykonawcy: Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2014r., poz. 1232) wprowadziła do art. 142 ustawy Prawo zamówień publicznych nowy ust. 5. Przepis ten formułuje po stronie zamawiającego obowiązek przewidzenia możliwości wprowadzania zmian w zawartych umowach w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składek na te ubezpieczenia, a umowa została zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy. Zamawiający przewidział jedynie zmianę umowy w przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT. Ponieważ inne czynniki także mają zasadniczy wpływ na wynagrodzenie w planowanej umowie 3-letniej prosimy o ich wprowadzenie do siwz i wzoru umowy (zaznaczamy, iż jednym z kryteriów oceny ofert jest zatrudnienie dodatkowych osób, stąd nie bez znaczenia pozostają obciążenia pracownicze Wykonawców w tym zakresie).
Odpowiedź: Zamawiający przewiduje dostosowanie do ww. przepisu treści ostatecznej wersji umowy, która ma być zawarta z Wykonawcą, w przypadku, gdy ewentualne zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne w rzeczywistości będą mogły mieć wpływ na koszty wykonania zamówienia przez danego Wykonawcę.

Prezes Zarządu
mgr Marek Drożdż

 


 

Andrychów, dnia 22.04.2015 r.

Ogłoszenia o zmianach na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mieszkalnych w Gminie Andrychów”.
Znak sprawy: PA/01/KS/2015

12. Ogłoszenie w Dz.U.U.E 22.04.2015 r

 


 

Andrychów, dnia 17.04.2015 r.

Ogłoszenia o zmianach na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mieszkalnych w Gminie Andrychów”.
Znak sprawy: PA/01/KS/2015

01. SIWZ na dzień 17.04.2015 r. po zmianach.

02. Oferta - załącznik nr 1 17.04.2015 r. po zmianach

05. Wzór umowy - załącznik nr 4 17.04.2015 r. po zmianach

11. Zmiany wysłane do Dz. U.U.E. 17.04.2015 r.

15. Zmiany do przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów 17.04.2015 r.

 


 

 

Andrychów, dnia 17.04.2015 r.

Uwaga! Ogłoszenia o zmianach na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mieszkalnych w Gminie Andrychów”.
Znak sprawy: PA/01/KS/2015

10. Ogłoszenie w Dz. U. U. E. 17.04.2015 r.

 


 

Andrychów, dnia 15.04.2015 r.

Uwaga! ZMIANA SIWZ

01 SIWZ na dzień 15-04-2015 r. po zmianach.doc

01 SIWZ na dzień 15-04-2015 r. po zmianach.pdf

14 Zmiany do przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów 15 04 2015 r.


 

Andrychów, dnia 15.04.2015 r.

Uwaga! ZMIANA SIWZ

01. SIWZ na dzień 10. 04. 2015 r. po zmianach

02. Oferta załącznik nr 1 10.04.2015 r. po zmianach

05. Wzór umowy - załącznik nr 4, 10. 04. 2015 r. - po zmianach

07. Ogłoszenie Dz. U.U.E. 15. 04. 2015 r.

 


Zmiany do przetargu na odbior i zagospodarowanie odpadow 10. 04. 2015 r. - wersja do wydruku

Andrychów, dnia 10.04.2015 r.

ZMIANA SIWZ zmiany dokonano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 10.04.2015 r.

W związku z prowadzonym postępowaniem nr PA/01/KS/2015                           o zamówienie publiczne na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mieszkalnych w Gminie Andrychów”, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy  z dnia z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że wprowadza zmiany w następujących punktach:

I SIWZ:
III Przedmiot zamówienia 
Jest:

3.1 Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych           z terenu Gminy Andrychów odbieranych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w terminie od 1 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.

Powinno być:

3.1 Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych           z terenu Gminy Andrychów odbieranych od właścicieli nieruchomości mieszkalnych            w terminie od 1 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

 

III Przedmiot zamówienia III obowiązki wykonawcy pkt. 19):

Jest:
Wykonawca  - przed zawarciem umowy - winien udokumentować gotowość przyjęcia                  i zagospodarowania odpadów przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych zgodną z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego, przez cały trzyletni okres obowiązywania umowy .

 

Powinno być:
Wykonawca  - przed zawarciem umowy - winien udokumentować gotowość przyjęcia                   i zagospodarowania odpadów przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych zgodną z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego, przez cały okres obowiązywania umowy .

 

IV Termin wykonania zamówienia:
Jest:
Wymagany termin realizacji zamówienia: Sukcesywnie w miarę występowania potrzeb od dnia 1.06.2015 r. do dnia 31.12.2017 r.
Powinno być:
Wymagany termin realizacji zamówienia: Sukcesywnie w miarę występowania potrzeb od dnia 1.06.2015 r. do dnia 31.12.2016 r.

X Wymagania dotyczące wadium:
Jest:
Wadium musi być wniesione przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert, tj. przed dniem 28.04.2015 r. godz. 7.15.
Powinno być:
Wadium musi być wniesione przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert, tj. przed dniem 4.05.2015 r. godz. 7.15.

XIII Miejsce oraz termin składania ofert pkt 1:
Jest:
Ofertę należy złożyć w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie ul. Batorego 24 pokój nr 10 /sekretariat/ w terminie do dnia 28.04.2015 r. do godz. 7:15

Powinno być:
Ofertę należy złożyć w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie ul. Batorego 24 pokój nr 10 /sekretariat/ w terminie do dnia 4.05.2015 r. do godz. 7:15

 

XIII Miejsce oraz termin składania ofert pkt 3):
Jest:
Kopertę należy zaadresować i opisać jak niżej:


Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
34-120 Andrychów ul. Batorego 24
Oferta w postępowaniu pn:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców
w Gminie Andrychów"
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 28.04.2015 r. o godz. 7.30

Powinno być:
Kopertę należy zaadresować i opisać jak niżej:


Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
34-120 Andrychów ul. Batorego 24
Oferta w postępowaniu pn:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców
w Gminie Andrychów"
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 4.05.2015 r. o godz. 7.30

 

XIV Miejsce oraz termin otwarcia ofert pkt 1):
Jest:
Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Andrychowie ulica     Batorego 24 – pokój nr 10 w dniu 28.04.2015 r. o godz.  7:30
Powinno być:
Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Andrychowie ulica     Batorego 24 – pokój nr 10 w dniu 4.05.2015 r. o godz.  7:30

XIX Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, zawarciu umowy ramowej, aukcji elektronicznej oraz składania ofert wariantowych pkt 1):
Jest:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6) pzp.
Powinno być:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających nie więcej niż 10 % wartości zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6) pzp.

Oferta pkt 1 i 2:
Jest:
1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ za cenę obliczaną wg stawek jednostkowych  brutto określonych w pkt . 2 , z tym że wynagrodzenie łączne za wykonanie zamówienia nie przekroczy kwoty ………………zł.
słownie: ……………………………………( łącznie z podatkiem VAT)  w tym:
1) w okresie od 1.06.2015 r.  do 31.12.2015 r.  nie przekroczy kwoty ………………..zł ( słownie: .………….……………………………… zł).
Jest to iloczyn ceny jednostkowej brutto za 1 Mg odpadów komunalnych oraz szacowanej ilości odpadów w Mg przewidywanej w w/w okresie realizacji umowy, podanej przez Zamawiającego (4.375,00 Mg/7 miesięcy).
2) w okresie od dnia 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.  nie przekroczy kwoty ………………..zł ( słownie: ……………………………… zł)
Jest to iloczyn ceny jednostkowej brutto za 1 Mg odpadów komunalnych oraz szacowanej ilości odpadów w Mg przewidywanej w w/w okresie realizacji umowy, podanej przez Zamawiającego (7.500,00 Mg/rok).
3) w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. nie przekroczy kwoty ………………..zł ( słownie: ………………………………zł).
Jest to iloczyn ceny jednostkowej brutto za 1 Mg odpadów komunalnych oraz szacowanej ilości odpadów w Mg przewidywanej w w/w okresie realizacji umowy, podanej przez Zamawiającego (7.500,00 Mg/rok).
2. OFERUJEMY wykonanie zamówienia  za wynagrodzeniem obliczanym wg następujących stawekjednostkowych:
1) w okresie od 1.06.2015 r. do 31.12.2015 r.: ……………………................... zł netto za  1 Mg  odpadów komunalnych  (słownie: .......................................................................... ..............…………………..  złotych) + podatek VAT ……… % w kwocie ……………....................zł (słownie: ………………………………............................) co łącznie daje stawkę  brutto ..............................................................................zł (słownie: ……………………....................... ….. za 1 Mg zebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych.
2) w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.: ……………………................... zł netto za  1 Mg  odpadów komunalnych  (słownie: .......................................................................... ..............…………………..  złotych) + podatek VAT ……… % w kwocie ……………....................zł (słownie: ………………………………............................) co łącznie daje stawkę  brutto ..............................................................................zł (słownie: ……………………....................... ….. za 1 Mg zebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych.
3) w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.: ……………………................... zł  netto za  1 Mg  odpadów komunalnych  (słownie: .......................................................................... ..............…………………..  złotych) + podatek VAT ……… % w kwocie ……………....................zł (słownie: ………………………………............................) co łącznie daje stawkę  brutto ..............................................................................zł (słownie: ……………………....................... ….. za 1 Mg zebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych.

Powinno być:
1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ za cenę obliczaną wg stawek jednostkowych  brutto określonych w pkt . 2 , z tym że wynagrodzenie łączne za wykonanie zamówienia nie przekroczy kwoty ………………zł.
słownie: …………………………….( łącznie z podatkiem VAT)  w tym:
1) w okresie od 1.06.2015 r.  do 31.12.2015 r.  nie przekroczy kwoty ………………..zł ( słownie: .………….……………………………… zł).
Jest to iloczyn ceny jednostkowej brutto za 1 Mg odpadów komunalnych oraz szacowanej ilości odpadów w Mg przewidywanej w w/w okresie realizacji umowy, podanej przez Zamawiającego (4.375,00 Mg/7 miesięcy).
2) w okresie od dnia 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.  nie przekroczy kwoty ………………..zł ( słownie: ……………………………… zł)
Jest to iloczyn ceny jednostkowej brutto za 1 Mg odpadów komunalnych oraz szacowanej ilości odpadów w Mg przewidywanej w w/w okresie realizacji umowy, podanej przez Zamawiającego (7.500,00 Mg/rok).
2. OFERUJEMY wykonanie zamówienia  za wynagrodzeniem obliczanym wg następujących stawekjednostkowych:
1) w okresie od 1.06.2015 r. do 31.12.2015 r.: ……………………................... zł netto za  1 Mg  odpadów komunalnych  (słownie: .......................................................................... ..............…………………..  złotych) + podatek VAT ……… % w kwocie ……………....................zł (słownie: ………………………………............................) co łącznie daje stawkę  brutto ..............................................................................zł (słownie: ……………………....................... ….. za 1 Mg zebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych.
2) w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.: ……………………................... zł netto za  1 Mg  odpadów komunalnych  (słownie: .......................................................................... ..............…………………..  złotych) + podatek VAT ……… % w kwocie ……………....................zł (słownie: ………………………………............................) co łącznie daje stawkę  brutto ..............................................................................zł (słownie: ……………………....................... ….. za 1 Mg zebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych.

UMOWA PA/01/KS/2015:
Jest:
§ 2. Termin realizacji:
Wykonawca zrealizuje usługę objętą przedmiotem zamówienia w terminie od dnia 1.06.2015 r. do dnia 31.12.2017 r.

Powinno być:
§ 2. Termin realizacji:
Wykonawca zrealizuje usługę objętą przedmiotem zamówienia w terminie od dnia 1.06.2015 r. do dnia 31.12.2016 r.

UMOWA PA/01/KS/2015:
Jest:
§ 3. Wynagrodzenie:
1.  Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ , Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie obliczoną wg stawek jednostkowych  brutto określonych w pkt . 2 , z tym że wynagrodzenie łączne za wykonanie całości zamówienia nie przekroczy kwoty ………………zł  słownie: (łącznie z podatkiem VAT),  w tym:
1) w okresie od 1.06.2015 r.  do 31.12.2015 r.  nie przekroczy kwoty ………………..zł ( słownie: .………….……………………………… zł)
2) w okresie od dnia 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.  nie przekroczy kwoty ………………..zł              ( słownie: ……………………………… zł)
3) w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. nie przekroczy kwoty ………………..zł ( słownie: ………………………………zł)
2. Wynagrodzenia za wykonanie zamówienia  obliczane będzie jako iloczyn stawekjednostkowych:
1) w okresie od 1.06.2015 r. do 31.12.2015 r.: ……………………................... zł netto za  1 Mg  odpadów komunalnych  (słownie: .......................................................................... ..............…………………..  złotych) + podatek VAT ……… % w kwocie ……………....................zł (słownie: ………………………………............................) co łącznie daje stawkę  brutto ..............................................................................zł (słownie: ……………………....................... ….. za 1 Mg zebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych,
2) w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.: ……………………................... zł netto za  1 Mg  odpadów komunalnych  (słownie: .......................................................................... ..............…………………..  złotych) + podatek VAT ……… % w kwocie ……………....................zł (słownie: ………………………………............................) co łącznie daje stawkę  brutto ..............................................................................zł (słownie: ……………………....................... ….. za 1 Mg zebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych.
3) w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.: ……………………................... zł  netto za  1 Mg  odpadów komunalnych  (słownie: .......................................................................... ..............…………………..  złotych) + podatek VAT ……… % w kwocie ……………....................zł (słownie: ………………………………............................) co łącznie daje stawkę  brutto ..............................................................................zł (słownie: ……………………....................... ….. za 1 Mg zebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych.
oraz ilości ton odpadów komunalnych (wynikających z raportów wagowych) odebranych                                 i dostarczonych za potwierdzeniem do miejsca zagospodarowania. z tym że w sumie za poszczególne okresy rozliczeniowe nie może przekroczyć kwot określonych w ust. 1.  

Powinno być:
§ 3. Wynagrodzenie:
1.  Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ , Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie obliczoną wg stawek jednostkowych  brutto określonych w pkt . 2 , z tym że wynagrodzenie łączne za wykonanie całości zamówienia nie przekroczy kwoty ………………zł  słownie: (łącznie z podatkiem VAT),  w tym:
1) w okresie od 1.06.2015 r.  do 31.12.2015 r.  nie przekroczy kwoty ………………..zł ( słownie: .………….……………………………… zł)
2) w okresie od dnia 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.  nie przekroczy kwoty ………………..zł              ( słownie: ……………………………… zł)
2. Wynagrodzenia za wykonanie zamówienia  obliczane będzie jako iloczyn stawekjednostkowych:
1) w okresie od 1.06.2015 r. do 31.12.2015 r.: ……………………................... zł netto za  1 Mg  odpadów komunalnych  (słownie: .......................................................................... ..............…………………..  złotych) + podatek VAT ……… % w kwocie ……………....................zł (słownie: ………………………………............................) co łącznie daje stawkę  brutto ..............................................................................zł (słownie: ……………………....................... ….. za 1 Mg zebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych,
2) w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.: ……………………................... zł netto za  1 Mg  odpadów komunalnych  (słownie: .......................................................................... ..............…………………..  złotych) + podatek VAT ……… % w kwocie ……………....................zł (słownie: ………………………………............................) co łącznie daje stawkę  brutto ..............................................................................zł (słownie: ……………………....................... ….. za 1 Mg zebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych.
oraz ilości ton odpadów komunalnych (wynikających z raportów wagowych) odebranych                                 i dostarczonych za potwierdzeniem do miejsca zagospodarowania. z tym że w sumie za poszczególne okresy rozliczeniowe nie może przekroczyć kwot określonych w ust. 1.  

UMOWA PA/01/KS/2015:
Jest:
§ 3. Wynagrodzenie:
5. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty ……………………………… zł brutto (słownie złotych: ………………………………………………….) określonej w ust. 1, tj. maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającej z umowy, obejmującej odebranie i zagospodarowanie wszystkich rodzajów odpadów w okresie od dnia 1.06.2015 r. do dnia 31.12.2017 r.

Powinno być:
§ 3. Wynagrodzenie:
5. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty ……………………………… zł brutto (słownie złotych: ………………………………………………….) określonej w ust. 1, tj. maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającej z umowy, obejmującej odebranie i zagospodarowanie wszystkich rodzajów odpadów w okresie od dnia 1.06.2015 r. do dnia 31.12.2016 r.

UMOWA PA/01/KS/2015:
§ 4. Rozliczenia:
Jest:
3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy za miesiąc grudzień 2017 r. zostanie wypłacone w terminie …… dni (do 60 dni) od dnia przekazania przez Wykonawcę sprawozdania,  o którym mowa art. 9n i 9oa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach.

Powinno być:
3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy za miesiąc grudzień 2016 r. zostanie wypłacone w terminie …… dni (do 60 dni) od dnia przekazania przez Wykonawcę sprawozdania,  o którym mowa art. 9n i 9oa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach.

 

Prezes Zarządu
mgr Marek Drożdż

 


 

Andrychów, dnia 24.03.2015 r.

Znak sprawy: PA/01/KS/2015

ZMIANA  SIWZ

zmiany dokonano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 24.03.2015 r.
W związku z prowadzonym postępowaniem nr PA/01/KS/2015 o zamówienie publiczne na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mieszkalnych w Gminie Andrychów”, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy  z dnia z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że wprowadza zmiany w następujących punktach:

I SIWZ:

Nazwa Przedmiotu zamówienia:

Jest

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w Gminie Andrychów”

Powinno być:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mieszkalnych w Gminie Andrychów”

1. III Przedmiot zamówienia 

Jest:

3.1 Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  z terenu Gminy Andrychów odbieranych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w terminie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2018 r.
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych  z nieruchomości położonych na terenie gminy Andrychów, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Małopolskiego

Powinno być:

3.1 Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  z terenu Gminy Andrychów odbieranych od właścicieli nieruchomości mieszkalnych w terminie od 1 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.
Wykonanie Przedmiotu zamówienia powinno zapewnić osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Małopolskiego

2. III Przedmiot zamówienia pkt 3.2 ppkt. 7:

Jest:

Ilość odpadów zmieszanych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Andrychów w roku 2014 wyniosła 6.475 Mg, natomiast ilość odpadów przekazanych do odzysku w Gminie Andrychów w roku 2014 wyniosła 971,1 Mg.

Powinno być:

Ilość odpadów zmieszanych odebranych z obsługiwanych budynków z terenu Gminy Andrychów w roku 2014 wyniosła 6.475 Mg, natomiast ilość odpadów przekazanych do odzysku w roku 2014 wyniosła 971,1 Mg.

3. III Przedmiot zamówienia

Jest:

II. Obowiązki Wykonawcy:

Powinno być:

III. Obowiązki Wykonawcy:

4. III Przedmiot zamówienia III obowiązki wykonawcy ppkt 1):

Jest:

Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami komunalnymi.

Powinno być:

Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego.

5. III Przedmiot zamówienia III obowiązki wykonawcy ppkt 2):

Jest:

Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku  i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami o której mowa  w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).

Powinno być:

Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z zasadami postępowania z odpadami o której mowa  w art. 17 ustawy  z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).

6. III Przedmiot zamówienia III obowiązki wykonawcy ppkt 3):

Jest:

Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpadów zielonych do regionalnej instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych biodegradowalnych.

Powinno być:

Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów zielonych do regionalnej instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych biodegradowalnych.

7. III Przedmiot zamówienia III obowiązki wykonawcy ppkt 4):

Jest:

Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpadów wielkogabarytowych w ramach „wystawki” do odzysku.

Powinno być:

Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów wielkogabarytowych w ramach „wystawki” do odzysku.

8. III Przedmiot zamówienia III obowiązki wykonawcy ppkt 10):

Jest:

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć każdemu właścicielowi nieruchomości zamieszkałej harmonogram odbioru odpadów komunalnych opracowany przez Zamawiającego. Ponadto Wykonawca odpowiada za informowanie mieszkańców o terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów na własnej stronie internetowej.

Powinno być:

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć każdemu właścicielowi nieruchomości mieszkalnej harmonogram odbioru odpadów komunalnych opracowany przez Zamawiającego. Ponadto Wykonawca odpowiada za informowanie mieszkańców o terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów na własnej stronie internetowej.

9. III Przedmiot zamówienia III obowiązki wykonawcy ppkt 20):

Jest:

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji ilości i rodzajów odebranych odpadów według numeru ewidencyjnego gospodarstwa domowego oraz ewidencji ilości  i rodzajów odpadów z budynków wielorodzinnych i przekazywania danych do elektronicznego systemu zleceniodawcy. Częstotliwość przekazywania danych  z odnotowanych wywozów określa się minimum jeden raz w tygodniu.

Powinno być:

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji ilości i rodzajów odebranych odpadów według numeru ewidencyjnego budynku nieruchomości oraz ewidencji ilości  i rodzajów odpadów z budynków wielorodzinnych i przekazywania danych do elektronicznego systemu zleceniodawcy. Częstotliwość przekazywania danych z odnotowanych wywozów określa się minimum jeden raz w tygodniu.

10. III Przedmiot zamówienia III obowiązki wykonawcy ppkt 21):

Jest:

Zakazuje się Wykonawcy : 
a) mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy
Andrychów.

Powinno być:

Zakazuje się Wykonawcy : 
a) mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości mieszkalnych na terenie Gminy Andrychów oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą.

11. III Przedmiot zamówienia III obowiązki wykonawcy ppkt 23):

Jest:

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą przedmiotem niniejszego zamówienia, sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu kwartalnych sprawozdań o których mowa w art. 9n i art.9oa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399  z późn. zm.). Sprawozdania należy składać zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012, poz. 630).

Powinno być:

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą przedmiotem niniejszego zamówienia, sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu półrocznych sprawozdań o których mowa w art. 9n i art.9oa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.). Sprawozdania należy składać zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012, poz. 630 ze zm.).

12. III Przedmiot zamówienia III obowiązki wykonawcy ppkt 25):

Jest:

Obowiązkiem Wykonawcy będzie odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Andrychów wskazanych przez zamawiającego w terminie do 20 maja 2015 r. (wszelkie późniejsze zmiany zamawiający będzie aktualizował do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wykonywania usługi  w okresie realizacji zadania).

Powinno być:

Obowiązkiem Wykonawcy będzie odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mieszkalnych, położonych na terenie Gminy Andrychów wskazanych przez zamawiającego w terminie do 20 maja 2015 r. (wszelkie późniejsze zmiany Zamawiający będzie aktualizował do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wykonywania usługi            w okresie realizacji zadania).

13. IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Jest:

Wymagany termin realizacji zamówienia: Sukcesywnie w miarę występowania potrzeb od dnia 1.06.2015 r. do dnia 31.05.2018 r.

Powinno być:

Wymagany termin realizacji zamówienia: Sukcesywnie w miarę występowania potrzeb od dnia 1.06.2015 r. do dnia 31.12.2017 r.

 

Prezes Zarządu
mgr Marek Drożdż

UWAGA - wersja do wydruku - kliknij tutaj

 


 

Andrychów, dnia 24.03.2015 r.

Znak sprawy: PA/01/KS/2015

UWAGA: Wersja do wydruku - kliknij tutaj

Dz. U./S S58                       
24/03/2015                       
102122 – 2015 – PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi –
Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:102122-2015:TEXT:PL:HTML
Polska-Andrychów: Usługi związane z odpadami
2015/S 058-102122
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Batorego 24
Osoba do kontaktów: Jerzy Wojewodzic
34-120 Andrychów
POLSKA
Tel.: +48 338753661
E-mail: kszymanski@zgk.andrychow.pl
Faks: +48 338753109
Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.zgk.andrychow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w Gminie Andrychów.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina Andrychów.
Kod NUTS PL216
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
3.1 Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Andrychów odbieranych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w terminie od 1.6.2015 do 31.5.2018.
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych                    z nieruchomości położonych na terenie gminy Andrychów, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z 13.91996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Małopolskiego.
3.2 Szczegółowe dane charakteryzujące zamówienie.
1. Aktualny stan powierzchni geodezyjnej Gminy Andrychów wynosi 100,3 km2. Gmina Andrychów charakteryzuje się dużą różnicą w położeniu budynków przewidzianych do obsługi w zakresie gospodarki odpadami (najniżej położony punkt Gminy to około 310 m n.p.m., a najwyżej to około 780 m n.p.m. Długość dróg na terenie gminy Andrychów wynosi 284 km. Drogi te charakteryzują się dużymi kątami nachylenia, część dróg jest wykonania bez nakładki asfaltowej (drogi żwirowe, nieutwardzone).
2.Liczba zamieszkałych mieszkańców w Gminie Andrychów wynosi – 39.236 osób, z czego            w zabudowie jednorodzinnej – 26.161 osób, a w zabudowie wielorodzinnej – 13.075 osób.
3. Liczba budynków na terenie Gminy Andrychów:
- wielorodzinnych (bloków) na terenie miasta Andrychowa – 158 szt.
- jednorodzinnych na terenie miasta Andrychowa – 1.633 szt.
- jednorodzinnych na terenie sołectw – 5.328 szt.
4.Obszar Gminy Andrychów podzielony jest na Miasto Andrychów i 8 sołectw: Brzezinka, Inwałd, Roczyny, Sułkowice – Łęg, Sułkowice – Bolęcina, Targanice, Rzyki i Zagórnik.
5.W trakcie trwania Zamówienia liczba gospodarstw domowych oraz liczba mieszkańców może ulec zmianie.
6.Ustala się następujące rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości|:
1) pojemniki na odpady o pojemności od 6 l do 1100 l;
2) kontenery o pojemności od 1300 l do 10 000 l;
3) worki o pojemności od 60 l do 120 l oraz worki typu big bag (dotyczy wyłącznie odpadów budowlanych i rozbiórkowych).
7.Ilość odpadów zmieszanych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych                z terenu Gminy Andrychów w roku 2014 wyniosła 6.475 Mg, natomiast ilość odpadów przekazanych do odzysku w Gminie Andrychów w roku 2014 wyniosła 971,1 Mg.
UWAGA: Zamawiający nie jest w stanie oszacować dokładnej ilości odpadów, które Wykonawca będzie zobowiązany odebrać i zagospodarować. Zamawiający przy przygotowaniu oferty nie ogranicza ilości którejkolwiek z grupy odpadów, które będzie można oddawać. Dane dotyczące wolumenu odpadów komunalnych, częstotliwości odbioru odpadów komunalnych, liczby mieszkańców, liczby nieruchomości wynikających z miesięcznych raportów przekazywanych przez przedsiębiorstwa świadczące usługi odbioru           i zagospodarowania odpadów komunalnych udostępniane przez Zamawiającego w ramach postępowania przetargowego są zgodne z jego najlepszą wiedzą aktualną na dzień publikacji niniejszej SIWZ, niemniej mają one charakter informacyjny i szacunkowy, pomocny Wykonawcy przy przygotowaniu oferty. Wykonawca powinien brać pod uwagę wskaźniki określone w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego.
3.3 Zabudowa jednorodzinna
Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywać będzie system mieszany pojemnikowo-workowy zbiórki odpadów komunalnych.
Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości.
1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01) – gromadzone będą  w pojemnikach. Pojemniki zapewnia właściciel nieruchomości we własnym zakresie. Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie –  w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada. W pozostałych miesiącach jeden raz w miesiącu. Odbiór odpadów odbywać się będzie zgodnie z opracowanym harmonogramem przez Zamawiającego.
2. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych (odpady segregowane, kody 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 20 02 01, 20 03 02) – odbywać się będzie w systemie pojemnikowym.
Kolory pojemników (worków):
a) kolor niebieski – przeznaczony do zbierania papieru i tektury,
b) kolor żółty – przeznaczony do zbierania tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych,
c) kolor zielony – przeznaczony do zbierania szkła bezbarwnego i kolorowego,
d) kolor brązowy – przeznaczony do zbierania odpadów zielonych,
e) kolor szary – przeznaczony do zbierania metalu.
Wykonawca w momencie odbioru worków z odpadami segregowanymi zobowiązany jest zapewnić na własny koszt worki na wymianę w ilości równej odebranych w stosunku 1:1.
Częstotliwość odbioru odpadów zebranych selektywnie w w/w workach odbywać się będzie:
— odpady zielone – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie – w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada,
— papier, tektura, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, szkło, metale – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc.
Odbiór odpadów odbywać się będzie zgodnie z opracowanym harmonogramem przez Zamawiającego.
Pozbywanie się mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego), zużytych opon powinno odbyć się w ramach tzw. „wystawki” organizowanej:
— z terenów wiejskich – dwa razy w roku,
— z terenów miejskich – dwa razy w roku.
Miejsca i terminy zbiórki zostaną wskazane przez zamawiającego.
3.4 Zabudowa wielorodzinna
I. Na terenie zabudowy wielorodzinnej obowiązywać będzie system pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych.
Rodzaje odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości.
1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01) – gromadzone będą  w pojemnikach. Pojemniki zapewnia właściciel nieruchomości we własnym zakresie. Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych – nie rzadziej niż dwa razy na tydzień. Odbiór odpadów odbywać się będzie zgodnie z opracowanym harmonogramem Wykonawcy uzgodnionym z Zamawiającym i Zarządcą nieruchomości.
2. Selektywnie zebrane odpady komunalne (odpady segregowane, kody 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 20 02 01, 20 03 02) – gromadzone będą w pojemnikach wg następującego podziału:
a) kolor niebieski – przeznaczony do zbierania papieru i tektury,
b) kolor żółty – przeznaczony do zbierania tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych,
c) kolor zielony – przeznaczony do zbierania szkła bezbarwnego i kolorowego,
d) kolor brązowy – przeznaczony do zbierania odpadów zielonych,
e) kolor szary – przeznaczony do zbierania metalu.
Pojemniki do segregacji zapewnia właściciel nieruchomości.
Częstotliwość odbioru odpadów zebranych selektywnie odbywać się będzie:
— odpady zielone – nie rzadziej niż raz na tydzień – w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada,
— papier, tektura, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, szkło, metale – stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu. W przypadku przepełniania pojemników wytwarzanymi odpadami komunalnymi segregowanymi Wykonawca ma obowiązek zwiększyć częstotliwość odbierania odpadów zebranych selektywnie, aby odpady nie zalegały w punktach gromadzenia odpadów bez dodatkowej zapłaty.
Pozbywanie się mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego), zużytych opon powinno odbyć się w ramach tzw. „wystawki” organizowanej:
— z terenów wiejskich – dwa razy w roku,
— z terenów miejskich – dwa razy w roku.
Miejsca i terminy zbiórki zostaną ustalone z Wykonawcą.
II. Uregulowania wspólne dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej:
Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania bezpośrednio od właściciela nieruchomości następujące rodzaje odpadów:
— zmieszane (nieselektywnie zbierane) odpady komunalne.
— selektywnie zbierane:
a) szkło,
b) odpady zielone,
c) papier i tekturę,
d) opakowania wielomateriałowe,
e) metale,
f) tworzywa sztuczne.
Meble i inne odpady wielkogabarytowe (w tym sprzęt elektryczny i elektroniczny), zużyte opony odbierane są w ramach tzw. „wystawki”
II. Obowiązki Wykonawcy:
1. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami komunalnymi.
2. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami o której mowa  w art. 17 ustawy z 14.12.2012 o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).
3. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpadów zielonych do regionalnej instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych biodegradowalnych.
4. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpadów wielkogabarytowych w ramach „wystawki” do odzysku.
5. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kart ewidencji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Wykonawcą może być jedna Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych, która dokonuje przetworzenia odpadów komunalnych w miejscu odległym max. 40 km. od siedziby Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do podania dokładnego adresu lokalizacji instalacji do mechaniczno–biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych i jej odległości w km od siedziby Zamawiającego.
7. Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 25.5.2012 w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676) – dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. oraz przekazać Zamawiającemu informacje o osiągniętych poziomach odzysku w terminie do trzydziestu dni po zakończeniu danego roku kalendarzowego.
8. Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 29.5.2012            w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645) oraz przekazać Zamawiającemu informacje o osiągniętych poziomach odzysku w terminie do trzydziestu dni po zakończeniu danego roku kalendarzowego.
9. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości  w ustalonych terminach w harmonogramie usuwania odpadów komunalnych. W przypadku, kiedy zaplanowany w harmonogramie wywóz odpadów komunalnych przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, Wykonawca wskaże Zamawiającemu z 30 dniowym wyprzedzeniem zastępczy termin realizacji odbioru odpadów komunalnych.
10. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć każdemu właścicielowi nieruchomości zamieszkałej harmonogram odbioru odpadów komunalnych opracowany przez Zamawiającego. Ponadto Wykonawca odpowiada za informowanie mieszkańców o terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów na własnej stronie internetowej.
11. Wykonawca zobowiązany jest kontrolować realizowane przez właściciela nieruchomości obowiązki w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku ich niedopełnienia Wykonawca zobowiązany jest przyjąć odpady jako zmieszane odpady komunalne i niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym Zamawiającego, nie później niż                      w ciągu 3 dni. Do informacji Wykonawca zobowiązany jest załączyć zdjęcie pojemnika               z jego zawartością umożliwiającą identyfikację nieruchomości z rejestracją daty i godziny.
12. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wykonawca powinien realizować w godzinach 600 – 2000.
13. Za szkody w majątku osób objętych systemem, spowodowane w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
14. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu za każdy miesiąc wykonanej usługi kart przekazania odpadów łącznie z fakturą za wykonaną usługę.
15. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu informacji o niedopełnieniu przez właścicieli nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
16. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć używane pojazdy przed wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich transportu do instalacji.
17. Wykonawca zapewnia właściwy stan sanitarny (mycie i dezynfekcję) pojazdów używanych podczas realizacji zamówienia.
18. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegani obowiązujących przepisów prawnych,  w tym w szczególności:
a). Ustawy z 14.12.2012 o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 21z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
b). Ustawy z 13.9.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
c) Ustawa z 27.4.2001 Prawo Ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.1232 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi;
d). Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11.1.2013 w sprawie szczegółowych wymagań                       w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122);
e). Uchwała Nr XI/125/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z 25.8.2003 w sprawie Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego z późniejszymi zmianami;
f). Uchwała Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z 2.7.2012 w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego” z późniejszymi zmianami;
g). Uchwała Nr XXIX-261-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z 20.12.2012 w sprawie: Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów (Dz. U. Województwa Małopolskiego z dnia 27 grudnia 2012 r. poz. 7677 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1.6.2015.
h). Uchwała nr XXIX-265-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z 20.12.2012 w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Andrychów (Dz. U. Województwa Małopolskiego z dnia 27.12.2012 r. poz. 7680 ze zmianami) w brzmieniu obowiązującym od 1.6.2015.
19. Wykonawca - przed zawarciem umowy - winien udokumentować gotowość przyjęcia  i zagospodarowania odpadów przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych zgodną z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego, przez cały trzyletni okres obowiązywania umowy.
20. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji ilości i rodzajów odebranych odpadów według numeru ewidencyjnego gospodarstwa domowego oraz ewidencji ilości   i rodzajów odpadów z budynków wielorodzinnych i przekazywania danych do elektronicznego systemu zleceniodawcy. Częstotliwość przekazywania danych z odnotowanych wywozów określa się minimum jeden raz w tygodniu.
21. Zakazuje się Wykonawcy:
a) mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Andrychów.
b) przeładunku na terenie gminy Andrychów odpadów zmieszanych.
22. Wykonawca jest zobowiązany do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze znajdującej się na terenie Zamawiającego i przekazywania dokumentacji pomiarów Zamawiającemu w okresach miesięcznych. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego prowadzenia ilościowej i rodzajowej ewidencji odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  i przekazywania kopii dokumentacji Zamawiającemu. W przypadku pojazdów posiadających system ważenia odpadów nie jest wymagane ważenie odpadów na wadze zamawiającego. Dokumentacja z ważenia odpadów na wadze pojazdu Wykonawcy przekazywana będzie Zamawiającemu w okresach miesięcznych.
23. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą przedmiotem niniejszego zamówienia, sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu kwartalnych sprawozdań o których mowa w art. 9n i art.9oa ustawy z 13.9.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.). Sprawozdania należy składać zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012, poz. 630).
24. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
25. Obowiązkiem Wykonawcy będzie odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Andrychów wskazanych przez zamawiającego w terminie do 20 maja 2015 r. (wszelkie późniejsze zmiany zamawiający będzie aktualizował do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wykonywania usługi w okresie realizacji zadania).
26. Do gospodarstw trudnodostępnych (szczególnie zimą i w okresie wzmożonych opadów deszczu i śniegu), Wykonawca zastosuje odpowiednie środki transportowe do odbioru odpadów z punktów adresowych o problematycznej lokalizacji.
27. Wykonawca zapewnia przez cały czas trwania umowy dla właściwej realizacji przedmiotu umowy dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, w ilości minimum jak w złożonej w postępowaniu przetargowym ofercie.
28. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu przeprowadzanie kontroli realizacji przedmiotu zamówienia.
29. Realizacji „reklamacji” (nieodebrania z nieruchomości worków lub nieopróżnienia pojemników, zgodnie z harmonogramem) – w ciągu 24 godzin (dotyczy dni roboczych) od otrzymania zawiadomienia od mieszkańca lub Zamawiającego. Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić Zamawiającemu. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego w terminie do 72 godzin o nieodebraniu odpadów z nieruchomości zgodnie z harmonogramem i podania przyczyny niezrealizowania wywozu  w ustalonym terminie.
30. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru odpadów komunalnych (zmieszanych i segregowanych) z niewiadomego pochodzenia i sporządzenia w terminie 3 dni notatki w tym zakresie wraz z dokumentacja zdjęciową i przekazania Zamawiającemu.
3.4 Wykaz sprzętu technicznego
Wykonawca musi posiadać sprzęt niezbędny do realizacji zamówienia, lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału w tym minimalne wymagania w szczególności Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował samochodami specjalistycznymi i samochodami ciężarowymi, spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz innymi przepisami szczególnymi.
1) W posiadaniu Wykonawcy odbierającego odpady komunalne powinny znajdować się, co najmniej:
a. trzy pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych (śmieciarki) z tego min. dwa spełniające wymagania normy emisji spalin Euro 5,
b. jeden pojazd przystosowany do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych (śmieciarki) o pojemności do 8 m3,
c. jeden pojazd przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
d. jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,
e. jeden samochód ciężarowy o minimalnej ładowności do 6 ton,
f. pojazdy do zbierania odpadów w terenach trudnodostępnych (okres zimowy, złe warunki atmosferyczne, uszkodzone drogi) powinny posiadać napęd na dwie osie i być wyposażone              w łańcuchy przeciwśnieżne,
g. jeden kompaktor,
h. jedna ładowarka,
i. jedna waga samochodowa,
j. jeden wózek widłowy.
2) Szczegółowe wymagania dla pojazdów:
— pojazdy powinny być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich magazynowania, przeładunku a także transportu do instalacji,
— konstrukcja pojazdów powinna zabezpieczać przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz powinna minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady,
— pojazdy powinny być wyposażone w system:
a) monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz
b) czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych,
— pojazdy powinny być poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,                        a w okresie letnim nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,
— pojazdy powinny być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników,
— pojazdy do zbierania odpadów w terenach trudnodostępnych (okres zimowy, złe warunki atmosferyczne, uszkodzone drogi) powinny posiadać napęd na dwie osie i być wyposażone         w łańcuchy przeciwśnieżne,
— w przypadku kiedy drogi dojazdowe do posesji uniemożliwiają dojazd dla śmieciarek               i innych pojazdów należy zapewnić odbiór odpadów komunalnych przy użyciu innego sprzętu,
— pojazdy powinny posiadać łączność z dyspozytornią,
— na koniec każdego dnia roboczego pojazdy powinny być opróżnione z odpadów                       i parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo – transportowej,
— pojazdy powinny być trwale i czytelnie oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy (nazwa firmy, dane adresowe, numer telefonu).
3) Wymagania dla bazy magazynowo -transportowej:
— baza magazynowo – transportowa powinna być usytuowana w gminie, z terenu której odbiera te odpady, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy i na terenie, do którego posiada tytuł prawny,
— teren bazy transportowej powinien być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym,
— baza magazynowo - transportowa powinna być wyposażona w:
a) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów,
b) pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób,
c) miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych,
d) legalizowaną wagę najazdową – w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów,
— miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych powinny być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych,
— na terenie bazy transportowej powinien znajdować się punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów, miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy transportowej.
— teren bazy magazynowo – transportowej powinien być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z 18.7.2001 Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145, 951, i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21).
Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6) pzp.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90500000, 90511000, 90511200, 90511300, 90512000, 90513100, 90533000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.6.2015. Zakończenie 31.5.2018
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
Kwota wadium wynosi 30 000 PLN. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancji bankowych,
4) gwarancji ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego - ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie 96 8110 0000 2001 0038 9639 0001.
Wadium musi być wniesione przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert, tj. przed 28.4.2015 godz. 7.15.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
Z treści gwarancji i poręczeń o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy PZP musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego pełnej kwoty wadium określonej w gwarancji w sytuacji o której mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Z wniesionego wadium w pieniądzu oraz treści gwarancji i poręczeń o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy p.z.p. musi jasno wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych" organizowanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.          w Andrychowie.
2. Zwrot wadium
1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 5.
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
5) Wadium Wykonawcy zostanie zatrzymane wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, nie złożył dokumentów, oświadczeń, lub pełnomocnictw, chyba iz udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż             w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert.
6) Zamawiający zatrzyma wadium w wypadku, gdy zajdzie jedna z okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a lub 5 PZP.
7) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku, gdy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika ze stosownego dokumentu, a w szczególności z odpisu z właściwego rejestru, należy załączyć pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do podpisywania oferty. Pełnomocnictwo winno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienia do reprezentacji wynikają z dokumentu rejestracyjnego, ewidencyjnego lub umowy spółki cywilnej Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w jednym z tych dokumentów.
W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum /tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy p.z.p./ - Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od Wykonawcy dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych  w art. 22 ust.1 pkt.1 – 4 ustawy p.z.p. sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ /oryginał/.
2. Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia składowiska odpadów.
3. Aktualną informację o statusie instalacji do mechanicznego biologicznego przetwarzania odpadów jako instalacji regionalnej.
4. Kopii aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Andrychów, zgodnie         z wymogami ustawy z dnia 13.9.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)
5. Zezwolenie na transport odpadów wynikający z ustawy o odpadach.
6. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami według wzoru na załączniku nr 6 do SIWZ.
7. Wykażą się posiadaniem wiedzy i doświadczenia, tj.: Wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie należycie wykonali następujące usługi o charakterze i złożoności podobnej do przedmiotu niniejszego zamówienia:
— Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonania usług w zakresie odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z co najmniej 10 000 nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi oraz 20 000 osób zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej (osiedla mieszkaniowe) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. W przypadku wykazania kilku usług na ilości mniejsze niż wymagane, wielkości wynikające z tych usług będą sumowane w celu potwierdzenia spełniania wymaganego warunku.
— Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonania usług w zakresie odbierania odpadów segregowanych (selektywna zbiórka odpadów) w systemie pojemnikowym, workowym od minimum 10 000 nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi oraz 20 000 osób zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej (osiedla mieszkaniowe)                w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. W przypadku wykazania kilku usług na ilości mniejsze niż wymagane, wielkości wynikające z tych usług będą sumowane w celu potwierdzenia spełniania wymaganego warunku.
Wykonawca potwierdzi należyte wykonanie wykazanych usług poprzez złożenie np. referencji, protokołów odbioru, kart przekazania odpadów, sprawozdań itp.- z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców, sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ.
5. Oświadczenie dla bazy magazynowo –transportowej zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ.
6. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia (w przypadku braku potwierdzenia w treści polisy opłaty, należy załączyć dokumenty, które będą ten fakt potwierdzać).
7. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, (według wzoru – załącznik nr 9 do SIWZ).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy PZP, składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, następujących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1, sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ /oryginał/.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie         w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. nr 50 poz. 331 z póź. zm.) lub informacje o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej: sporządzone zgodnie          z Załącznikiem nr 5 do SIWZ /oryginał/.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.2, B.3, B.4, B.5 i B.6 –
1). Składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2). zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: wykaże się posiadaniem opłaconej polisy            a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 2 000 000 PLN. (w przypadku braku potwierdzenia w treści polisy dokonania opłaty, należy załączyć dokumenty, które będą potwierdzać dokonanie opłaty).d.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału                w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP:
1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
1. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów 200301 oraz prowadzenie składowiska odpadów powstających w wyniku przetworzenia odpadów 200301 (jeżeli prowadzi składowisko) lub umowę z prowadzącym takie składowisko posiadającym odpowiednie zezwolenie w zakresie unieszkodliwiania odpadów (należy wtedy dołączyć pozwolenie prowadzącego składowisko). Pozwolenie na unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie powinno obejmować odpady o kodach 191212, 190599, 190503, 190501.
2. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi aktualną informację o statusie instalacji do mechanicznego biologicznego przetwarzania odpadów. Odległość pomiędzy siedzibą Zamawiającego oraz poszczególnymi instalacjami nie może przekraczać 40 km.
3. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi kopię aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Andrychów, zgodnie z wymogami ustawy z 13.9.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)
4. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi zezwolenie na transport odpadów wynikający z ustawy o odpadach.
1.2 Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia:
wykażą się posiadaniem wiedzy i doświadczenia, tj. wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie należycie wykonali następujące usługi o charakterze i złożoności podobnej do przedmiotu niniejszego zamówienia:
1 .Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonania usług w zakresie odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z co najmniej 10 000 nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi oraz 20 000 osób zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej (osiedla mieszkaniowe) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. W przypadku wykazania kilku usług na ilości mniejsze niż wymagane, wielkości wynikające z tych usług będą sumowane w celu potwierdzenia spełniania wymaganego warunku.
2 .Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonania usług w zakresie odbierania odpadów segregowanych (selektywna zbiórka odpadów) w systemie pojemnikowym, workowym od minimum 10 000 nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi oraz 20 000 osób zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej (osiedla mieszkaniowe) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. W przypadku wykazania kilku usług na ilości mniejsze niż wymagane, wielkości wynikające z tych usług będą sumowane w celu potwierdzenia spełniania wymaganego warunku.
Wykonawca potwierdzi należyte wykonanie wykazanych usług poprzez złożenie np. referencji, protokołów odbioru, kart przekazania odpadów, sprawozdań itp.- z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców.
1.3 Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym.
Na potwierdzenie posiadanego potencjału technicznego zamawiający wymaga wykazania, że Wykonawca dysponuje co najmniej następującym potencjałem technicznym:
a. trzy pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych (śmieciarki) z tego min. dwa spełniające wymagania normy emisji spalin Euro 5,
b. jeden pojazd przystosowany do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych (śmieciarki) o pojemności do 8 m3,
c. jeden pojazd przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
d. jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,
e. jeden samochód ciężarowy o minimalnej ładowności do 6 ton,
f. pojazdy do zbierania odpadów w terenach trudnodostępnych (okres zimowy, złe warunki atmosferyczne, uszkodzone drogi) powinny posiadać napęd na dwie osie i być wyposażone             w łańcuchy przeciwśnieżne,
g. jeden kompaktor,
h. jedna ładowarka,
i. jedna waga samochodowa,
j. jeden wózek widłowy.
Wymagania dla bazy magazynowo -transportowej:
— baza magazynowo – transportowa powinna być usytuowana w gminie, z terenu której odbiera te odpady, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy i na terenie, do którego posiada tytuł prawny,
— teren bazy transportowej powinien być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym,
— baza magazynowo - transportowa powinna być wyposażona w:
a) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów,
b) pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób,
c) miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych,
d) legalizowaną wagę najazdową – w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów,
— miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych powinny być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych,
— na terenie bazy transportowej powinien znajdować się punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów, miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy transportowej.
— teren bazy magazynowo – transportowej powinien być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy                   z 18.7.2001 Prawo wodne (tekst jednolity; Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.).
1.4 dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
Wykonawca winien – w trakcie wykonywania przedmiot zamówienia- dysponować osobami legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia:
— min. 4 osobami zatrudnionymi na umowę o pracę, z których każda posiada aktualne uprawnienia do kierowania pojazdami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i co najmniej 2 letnie doświadczenie na stanowisku kierowcy,
— min. 1 osobę zatrudnioną na umowę o pracę posiadającą uprawnienia zawodowe do obsługi kompaktora potwierdzone odpowiednim świadectwem uzyskanym na specjalistycznych kursach lub odbytych szkoleniach,
— min. 1 osoby zatrudnione na umowę o pracę posiadające uprawnienia zawodowe do obsługi ładowarki potwierdzone odpowiednim świadectwem uzyskanym na specjalistycznych kursach lub odbytych szkoleniach,
— min. 1 osobę zatrudnioną na umowę o pracę do obsługi wagi samochodowej,
— min. 1 osobę zatrudnioną na umowę o pracę posiadającą uprawnienia zawodowe do obsługi wózka widłowego potwierdzone odpowiednim świadectwem uzyskanym na specjalistycznych kursach lub odbytych szkoleniach,
— min. 5 osób zatrudnionych na umowę o pracę, które będą bezpośrednio realizować prace związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych i posiadające co najmniej 12 miesięczna praktykę zawodową.
Wykonawca zobowiązany jest do cokwartalnego przedstawiania pisemnej informacji                   o realizacji niniejszego punktu.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 85
2. Ilość osób dodatkowych do realizacji zamówienia. Waga 10
3. Posiadanie certyfikatu ISO 14001 lub równoważnego. Waga 5
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
PA/01/KS/2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
28.4.2015 - 07:15
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 28.4.2015 - 7:30
Miejscowość: 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Wszelkie informacje i wymagania Zamawiającego oraz warunki i procedura składania ofert są opisane szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWIZ), która jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do dnia upływu składania ofert.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., na podstawie art. 180 ust. 2 – 4 ustawy Pzp. przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:
1/ opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2/ wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3/ odrzucenia oferty odwołującego.
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom, a także innym podmiotom jeżeli mają, bądź mieli interes w uzyskaniu zamówienia, lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone  w Dziale VI Ustawy. Procedury odwołania i skargi do sądu uregulowane są odpowiednio             w Rozdziale 2 i 3 Działu VI, art. 180-198 ustawy Pzp.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19.3.2015               
                                                                                                           Prezes Zarządu
                                                                                                          mgr Marek Drożdż

UWAGA: Wersja do wydruku - kliknij tutaj

 


 

Andrychów, dnia 19.03.2015

Znak sprawy: PA/01/KS/2015

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg na zadanie pod nazwą „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w Gminie Andrychów”.

Treść wysłanego ogłoszenia - Kliknij tutaj
Treść SIWZ - Kliknij tutaj

 

 

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24