Przetargi

 

Znak sprawy: PA/03/ZO/KS/2016

                                               Andrychów, dnia 9.08.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Andrychowie zwraca się z zapytaniem o cenę dostawy:

 • Przedmiot zamówienia:
 • Dostawa bezwypadkowego używanego ciągnika rolniczego.

 

 • Miejsce realizacji: siedziba Zamawiającego; Andrychów, ul. Batorego 24.
 • Termin realizacji dostawy: do dnia 2.09.2016 roku.

 

 • Przedmiot zamówienia jest dostawa bezwypadkowych używanych ciągników rolniczych z podziałem na dwie części o następujących parametrach:

CZĘŚĆ I:

 • rok produkcji 2005 – 2008
 • masa własna ciągnika około 3 800 kg;
 • ilość przepracowanych mth nie więcej 8000;
 • moc silnika minimum 65 KW;
 • pojemność skokowa silnika maksimum 4 500 cm3;
 • wydajność pompy hydraulicznej minimum 60 l/min;
 • skrzynia biegów mechaniczna, zsynchronizowana z mechaniczną blokadą mechanizmu różnicowego tylnej osi, zakres prędkości do 40 km/h;
 • opcjonalnie przedni trzypunktowy układ zawieszenia TUZ;
 • tylny trzypunktowy układ zawieszenia TUZ;
 • tylny wał odbioru mocy WOM o zakresie prędkości 540/1000 obr/min. ze sterowaniem zewnętrznym i wewnętrznym;
 • ciągnik wyposażony w minimum 3 komplety hydrauliki zewnętrznej z szybkozłączami;
 • opcjonalnie układ klimatyzacji w kabinie;
 • nadwozie i miejsce kierowcy – zabezpieczone przed skutkami wywrócenia.

CZĘŚĆ II:

 • rok produkcji 2008 – 2012
 • masa własna ciągnika około 3 800 kg;
 • ilość przepracowanych mth nie więcej 4500;
 • moc silnika minimum 65 KW;
 • pojemność skokowa silnika maksimum 4 500 cm3;
 • wydajność pompy hydraulicznej minimum 60 l/min;
 • skrzynia biegów mechaniczna, zsynchronizowana z mechaniczną blokadą mechanizmu różnicowego tylnej osi, zakres prędkości do 40 km/h;
 • opcjonalnie przedni trzypunktowy układ zawieszenia TUZ;
 • tylny trzypunktowy układ zawieszenia TUZ;
 • tylny wał odbioru mocy WOM o zakresie prędkości 540/1000 obr/min. ze sterowaniem zewnętrznym i wewnętrznym;
 • ciągnik wyposażony w minimum 3 komplety hydrauliki zewnętrznej z szybkozłączami;
 • opcjonalnie układ klimatyzacji w kabinie;
 • nadwozie i miejsce kierowcy – zabezpieczone przed skutkami wywrócenia.
 • Sposób przygotowania oferty.

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku załącznik nr 1 „OFERTA”.
Termin złożenia oferty: 19.08.2016 roku, do godz. 1230.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24 (sekretariat pokój nr 10).

 • Osoby upoważnione do udzielania informacji ze strony Zamawiającego;

Jerzy Wojewodzic, tel. 509 194 012, jwojewodzic@zgk.andrychow.pl

 

Z poważaniem
Prezes Zarządu
mgr Marek Drożdż


Załącznik nr 1
Formularz ofertowy
Nazwa i adres Zamawiającego ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nawiązując do ogłoszenia o trybie zapytania ofertowego na:
Dostawę bezwypadkowego używanego ciągnika rolniczego do siedziby Zamawiającego.
Składamy niniejszą ofertę:

  • Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w „OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”;

Dostawa ciągnika rolniczego"
Cześć I (Wypełnia Wykonawca składający ofertę na tą Cześć)
1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ za cenę ofertową  brutto łącznie: ………………zł.
słownie: …………………………………………………………………………………………
2. Cena została sporządzona na podstawie następującej kalkulacji:


Lp

Nazwa przedmiotu zamówienia

j.m

 

Ilość

Cena jednostkowa
(zł netto)

Cena jednostkowa
(zł brutto)

Wartość
(zł brutto)

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7- (4 x 6)

1.

Ciągnik rolniczy
Marka ....................   
Typ ........................
Moc ....................... (min. 65 KW) 
Rok produkcji ………………..
Ilość przepracowanych mth ………………………………………….
Dodatkowe wyposażenie ………………………………………...
…………………………………………
…………………………………………

szt.

1

 

 

 

RAZEM:

 

Dostawa ciągnika rolniczego"
Cześć II (Wypełnia Wykonawca składający ofertę na tą Cześć)
1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ za cenę ofertową  brutto łącznie: ………………zł.
słownie: …………………………………………………………………………………………
2. Cena została sporządzona na podstawie następującej kalkulacji:


Lp

Nazwa przedmiotu zamówienia

j.m

 

Ilość

Cena jednostkowa
(zł netto)

Cena jednostkowa
(zł brutto)

Wartość
(zł brutto)

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7- (4 x 6)

1.

Ciągnik rolniczy
Marka ....................   
Typ ........................
Moc ....................... (min. 65 KW) 
Rok produkcji ………………..
Ilość przepracowanych mth ………………………………………….
Dodatkowe wyposażenie ………………………………………...
…………………………………………
…………………………………………

szt.

1

 

 

 

RAZEM:

 

  • Oświadczamy, że termin płatności faktury wynosi do 30 dni  

 

  • Deklarujemy wykonywanie zamówienia w terminie: do 2.09.2016 r.
  • Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

 

  • Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
  • Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 14 dni od daty wyznaczonego terminu składania ofert.

 

  • Załącznikami do formularza ofertowego są:

1) ………………………………

2) ………………………………

 

Miejscowość, data …………………………. ………………………………………………
podpis upoważnionego przedstawiciela

 

 

 

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24