Przetargi

Wersja do druku - kliknij

Andrychów, dnia 16.01.2019 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o. o. w Andrychowie ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na wynajem pomieszczeń biurowych, magazynowo produkcyjnych na terenie Bazy ZGK przy ulicy Batorego 24

I. Przedmiotem najmu jest:
a) pomieszczenie o pow. użytkowej 57 m2 przeznaczone na prowadzenie działalności magazynowo produkcyjnej w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie.
Pomieszczenie wyposażony jest w:
- instalację elektryczną,
- instalację centralnego ogrzewania
Minimalna stawka czynszu za 1 m2 powierzchni wynosi 14,50 zł. brutto.

II. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Wynajem powierzchni użytkowej w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej” należy złożyć w sekretariacie (pokój nr 10) Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie ul. Batorego 24, w terminie do dnia 29.01.2019 r. do godz. 1100.

III. Otwarcie ofert nastąpi w pokoju nr 10 Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Andrychowie ul. Batorego 24 w dniu 29.01.2019 r. o godz. 1110
W przypadku złożenia, co najmniej dwóch równorzędnych cenowo ofert przeprowadzona zostanie dodatkowa licytacja, gdzie ceną wywoławczą w pierwszym postępowaniu będzie cena 1 m2 określona w równorzędnych cenowo ofertach.

IV. Wszelkie nakłady związane z pracami adaptacyjnymi lub remontowymi obciążają Najemcę. Nie przewiduje się zaliczenia kosztów adaptacji czy remontu na poczet należnego czynszu najmu.

V. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 300,00 zł. na konto Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie:
Bank Spółdzielczy Nr 96 8110 0000 2001 0038 9639 0001.
Termin wpłaty wadium upływa w dniu 29.01.2019 r. o godz. 1000.
Wadium przepada na rzecz Wynajmującego, jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu w terminie 7 dni od daty powiadomienia go na piśmie o wynikach przetargu.

VI. Pisemne oferty winny zawierać:
1. Pełną nazwę (dane osobowe) oferenta wraz z adresem.
2. Datę sporządzenia oferty.
3. Proponowaną stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni (brutto).
4. Dowód wpłaty wadium.
5. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym pomieszczenia i przyjmuje go bez zastrzeżeń.
6. Oświadczenie o pokryciu pełnych kosztów stałych i eksploatacyjnych (energia elektryczna, CO, woda, wywóz nieczystości itp.).
7. Informację o sposobie wykorzystania pomieszczenia.
8. Proponowany okres najmu.

VII. Występujący pełnomocnicy oferentów winni legitymować się stosownym pełnomocnictwem.

VIII. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub nie wybrania którejkolwiek z ofert.

IX. Informacje o przedmiocie najmu można uzyskać w Wydziale Mechanicznym Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie ul. Batorego 24 u Pana Krzysztofa Kamionka, tel: (033) 875 36 61 wew. 527 lub 666 889 360.

 

Zatwierdził:
Prezes Zarządu
mgr Zbigniew Bizoń

 

 

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24