Przetargi

 

Andrychów dnia 11.10.2013 r.

Ogłoszenie o wyniku przetargu Nr PA/11/KS/2013

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Przyjęcie i zagospodarowanie niesegregowanych odpadów komunalnych
w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych”.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Andrychowie działając zgodnie z art.92 ust.2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.. U. z 2010r Nr 113, poz.759 z późn. zm.), informuje o:

I. WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Nazwa (firma) Wykonawcy: Agencja Komunalna Spółka z o.o.

Siedziba i adres Wykonawcy: 32-620 Brzeszcze ul. Kościelna 7

Cena brutto: 211.896,00 zł. (słownie: dwieście jedenaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych).

Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta została złożona jako jedyna ważna w niniejszym postępowaniu oraz mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia.

II. WYKONAWCACH, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY:
Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:
1. Agencja Komunalna Spółka z o.o.
32-620 Brzeszcze ul. Kościelna 7

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Dokonano oceny jednej oferty.
Kryterium oceny ofert jest cena: 100%
Ocena ofert została dokonana przez trzech członków Komisji Przetargowej.

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy
/siedziba, adres firmy/

Liczba punktów przyznana ofercie
/kryterium cena – 100%/

1

Agencja Komunalna Spółka z o.o.
32-620 Brzeszcze ul. Kościelna 7

300,00

 

Prezes Zarządu
mgr inż. Jerzy Wojewodzic

 


 

Nr sprawy: PA/11/KS/2013                                                                              
Andrychów, dnia 2.10.2013 r.

Andrychów: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zagospodarowaniu i przetwarzaniu odpadów w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów oraz w regionalnej instalacji do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, w tym między innymi kompostowanie i unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie na regionalnym składowisku odpadów komunalnych
Numer ogłoszenia: 398672 - 2013; data zamieszczenia: 02.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. , ul. Batorego 24, 34-120 Andrychów, woj. małopolskie, tel. 33 8753661, faks 33 8753109.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgk.andrychow.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.zgk.andrychow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o. o..
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zagospodarowaniu i przetwarzaniu odpadów w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów oraz w regionalnej instalacji do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, w tym między innymi kompostowanie i unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie na regionalnym składowisku odpadów komunalnych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przyjęcie i zagospodarowanie niesegregowanych /zmieszanych/ odpadów komunalnych w ilości do 900 Mg na instalację mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. /Dz.U. z 2010r. Nr 185, poz.1243 z późn. zm./ i na niżej wymienionych warunkach:
1.1 Odpady, które zamawiający będzie dostarczał do instalacji to odpady komunalne o kodzie 20 03 01 pochodzące z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z którymi Zamawiający ma zawarte umowy cywilnoprawne.
1.2 Szacunkowa ilość dostarczanych odpadów do instalacji to 300 Mg miesięcznie.
1.3 Wszystkie dostarczane odpady muszą być ważone na legalizowanej wadze samochodowej.
1.4 Wykonawca musi posiadać status instalacji regionalnej w regionie zachodnim województwa małopolskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
1.5 Instalacja nie może być zlokalizowana dalej niż 40 km od siedziby Zamawiającego.
1.6 Wykonawca zabezpieczy odbiór odpadów od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 20:00 a w soboty od 6:00 do 14:00.
1.7 Na potwierdzenie faktycznej ilości dostarczonych odpadów Wykonawca będzie podpisywał karty przekazania odpadów.
1.8 Każda dostawa odpadów przez Zamawiającego będzie ewidencjonowana przez Wykonawcę z obligatoryjnym rozbiciem na: nr rej. pojazdu dostarczającego odpad, określony kod odpadu, rodzaj oraz datę i godzinę dostarczenia odpadów, a także informacją o miejscu /gminie, rejonie, sektorze/, z którego odpady zostały zebrane.
1.9 Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu miesiąca /do 5-tego dnia roboczego następnego miesiąca/ przesłać w formie elektronicznej zestawienie wag pojazdów Zamawiającego za dany miesiąc.
1.10 Wykonawca zobowiązany jest do podawania Zamawiającemu w okresie miesięcznym, kwartalnym i rocznym poziomy odzysku i recyklingu odpadów.
1.11 Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu informacje wymagane ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, konieczne do rozliczenia poziomów osiąganych poziomów odzysku i recyklingu poszczególnych grup odpadów.
2. Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi, obrazują możliwą wielkość i zakres przedmiotu zamówienia oraz mogą być pomocne na etapie przygotowywania oferty.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, co oznacza że Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.53.30.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia składowiska odpadów /w ramach niniejszego punktu należy dołączyć pozwolenie zintegrowane na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów poprzez składowanie na składowisku odpadów komunalnych/, Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi aktualną informację o statusie instalacji do przetwarzania odpadów jako instalacji regionalnej - Potwierdzeniem może być w szczególności odpowiedni akt prawa miejscowego wskazujący instalację do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz instalacją do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jako instalację regionalną, usytuowaną nie dalej niż 40 km od siedziby Zamawiającego - Andrychów ulica Batorego 24.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia składowiska odpadów. Aktualną informację o statusie instalacji do przetwarzania odpadów jako instalacji regionalnej - Potwierdzeniem może być w szczególności odpowiedni akt prawa miejscowego wskazujący instalację do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz instalacją do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie, o spełnianiu każdego z warunków o których mowa w art.22 ust.1 ustawy p.z.p. składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
1. Formularz oferty - sporządzony i podpisany zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. pełnomocnictwo w przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną/osoby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym, ewidencyjnym lub umowie spółki cywilnej Wykonawcy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian dotyczących umowy  w szczególności:
1. gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do dokonywania czynności oraz zmiana danych teleadresowych określonych w umowie.                
2. w przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej. 3. jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgk.andrychow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24 pokój nr 11. email: kszymanski@zgk.andrychow.pl
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24 pokój nr 10 /sekretariat/.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,  w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Prezes Zarządu
mgr inż. Jerzy Wojewodzic

 

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24