Akty prawne

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów
Załącznik do uchwały Nr XXIX-205-20 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 listopada 2020 r. - Kliknij - pobierz

UCHWAŁA NR XXIV-230-16 RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXVIII-250-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Andrychowie obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów.
LINK DO UCHWAŁY:
http://bip.malopolska.pl/umandrychow/Article/get/id,1215556.html

UCHWAŁA NR XXIV-240-16 RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy Andrychów

Kliknij - pobierz

UCHWAŁA NR XXIV-239-16 RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu swiadczenia na terenie Gminy Andrychów usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona przez włascicieli nieruchomosci opłate za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kliknij - pobierz

UCHWAŁA NR V-30-15 RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE z dnia 26 lutego 2015 r.
w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Andrychów.

Kliknij - pobierz

 

UCHWAŁA NR V-32-15 RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE z dnia 26 lutego 2015 r.
w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Kliknij - pobierz

 

UCHWAŁA NR V-31-15 RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE z dnia 26 lutego 2015 r.
w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kliknij - pobierz

 

WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2015

Kliknij - pobierz

 

Wykaz Podmiotów Gospodarczych upoważnionych do wykonywania działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Andrychów.

Kliknij - pobierz

 

 

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24